Logo Parlement Buxellois

Oproep tot kandidaten

Stedenbouwkundig College

Stedenbouwkundig College – Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbele lijst van kandidaten voor een vacant mandaat van lid dat houder is van een masterdiploma in de kunstgeschiedenis en archeologie

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbele lijst van kandidaten voordragen met het oog op de benoeming van een lid van het Stedenbouwkundig College, zoals bedoeld in artikel 12 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004, dat houder is van een masterdiploma in de kunstgeschiedenis en archeologie overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Executieve van 29 juni 1992 betreffende het Stedenbouwkundig College.

Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn hernieuwbaar. Het Stedenbouwkundig College wordt om de drie jaar voor één derde hernieuwd.

De hoedanigheid van lid van het Stedenbouwkundig College is onverenigbaar met de volgende functies of mandaten :

1° elk door verkiezing verkregen mandaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen de op zijn grondgebied gelegen gemeenten ;

2° burgemeester, minister, staatssecretaris ;

3° lid van het Europees Parlement ;

4° beambte van een overheidsdienst die rechtstreeks of onrechtstreeks stedenbouwkundige aangelegenheden behandelt en zijn ambt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefent ;

5° lid van een ministerieel kabinet ;

6° een functie die verband houdt met de sector van de bouwbedrijven, namelijk de aannemers, de bevordering of het beheer van vastgoed, hetzij ten persoonlijke titel, hetzij als bestuurder of als personeelslid van een maatschappij die dergelijk rechtsdoel heeft.

De leden van het Stedenbouwkundig College zijn ten minste dertig jaar oud en mogen niet ouder zijn dan zeventig jaar op het ogenblik van hun benoeming of, in voorkomend geval, op het ogenblik van de hernieuwing van hun ambtstermijn.

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, dient het Parlement de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen voor elk vacant mandaat.

De houders van een masterdiploma in de kunstgeschiedenis en archeologie die zich kandidaat wensen te stellen, kunnen een aangetekende brief naar het volgende adres sturen :

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De heer Charles PICQUÉ

Voorzitter

1005 Brussel

of tijdens de kantooruren hun kandidatuur tegen ontvangstbewijs op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement indienen (Eikstraat 22, 1000 Brussel).

De kandidaturen dienen uiterlijk maandag 7 januari 2019 om 12 uur ingediend te worden.

De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur een uittreksel uit hun geboorteakte te voegen, evenals een curriculum vitae met hun kwalificaties en hun beroepservaring.

 

Milieucollege

Milieucollege – Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een vacant mandaat

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kandidaten voordragen met het oog op de vervanging van een lid van het Milieucollege, zoals bedoeld in artikel 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn eenmaal hernieuwbaar. Het Milieucollege wordt om de drie jaar voor één derde hernieuwd.

De hoedanigheid van lid van het Milieucollege is onverenigbaar met de volgende functies of mandaten:

  1. elk door verkiezing verkregen mandaat in de federale Staat, met inbegrip van de gecoöpteerde senatoren, alsook elk door verkiezing verkregen mandaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Brusselse gemeenten ;

  1. burgemeester, minister, gemeenschaps- en gewestminister, staatssecretaris, gewestelijk staatssecretaris, burgemeester en schepen in een Brusselse gemeente ;

  1. lid van het Europees Parlement ;

  1. beambte van een overheidsdienst die rechtstreeks of onrechtstreeks aangelegenheden inzake leefmilieu behandelt en zijn ambt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefent ;

  1. lid van een ministerieel kabinet ;

  1. een functie die verband houdt met de landbouw, de nijverheid, de bouwsector, de bevordering of het beheer van vastgoed, hetzij in eigen naam, hetzij als bestuurder of personeelslid van een maatschappij die een dergelijk maatschappelijk doel heeft ;

  1. afgevaardigde of plaatsvervangende afgevaardigde van de Raad, benoemd met toepassing van artikel 11 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De leden van het Milieucollege zijn ten minste dertig jaar oud en mogen niet ouder zijn dan zeventig jaar op het ogenblik van hun benoeming of, in voorkomend geval, op het ogenblik van de vernieuwing van hun ambtstermijn.

De personen die zich kandidaat wensen te stellen, kunnen een aangetekende brief naar het volgende adres sturen :

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De heer Charles PICQUÉ

Voorzitter

1005 Brussel

of tijdens de kantooruren hun kandidatuur tegen ontvangstbewijs op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement indienen (Eikstraat 22, 1000 Brussel).

De kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 4 februari 2019 om 12 uur ingediend te worden.

De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur een uittreksel uit hun geboorteakte te voegen evenals een curriculum vitae met hun diploma’s en hun beroepservaring.

 

Gewestelijke ontwikkelingscommissie

Gewestelijke ontwikkelingscommissie – Oproep tot kandidaatstelling naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de leden  van de gewestelijke ontwikkelingscommissie.

De volledige hernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in juli 2019 houdt in dat alle leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie vernieuwd moeten worden, en dit ten laatste tegen 1 januari 2020. 

Hier vindt u de officiële bekendmaking van de oproep tot kandidaatstelling van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De kandidaten dienen een motiveringsbrief en een ingevuld, gedateerd en ondertekend standaard-CV (hier te downloaden) in te dienen, gericht:

  • Hetzij bij aangetekend schrijven aan het volgende adres: Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie – Oproep tot kandidaatstelling Naamsestraat 59 – 1000 Brussel;
  • Hetzij per e-mail aan het volgende adres: crd-goc@perspective.brussels

Afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling op: 31 oktober 2019 om middernacht.

Contact voor alle overige vragen : Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie : crd-goc@perspective.brussels of 02 435 43 67