Logo Parlement Buxellois

Het Rechtscollege

 

 

Voorstelling

Het Rechtscollege is uit negen leden samengesteld (zes Franstaligen en drie Nederlandstaligen) die door het Parlement worden benoemd op voorstel van de Regering. Deze leden zijn geen volksvertegenwoordigers.

 

Het College is voornamelijk belast met het geschil betreffende de lokale verkiezingen. Het neemt beslissingen van rechtsprekende aard over de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, van de raden voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en de politieraden, alsook over de bezwaren voor overschrijding van het maximaal toegelaten verkiezingsuitgaven.

 

De actuele leden van het College werden tijdens de plenaire zitting van het Parlement van 20 juli 2018 aangewezen voor een mandaat van zes jaar. Het gaat om mevrouw Joëlle Sautois (voorzitter), mevrouw Nathalie Lucas (ondervoorzitter), de heren Christian Cloots, Diego Gutierrez Caceres, Charles-Etienne Lagasse, mevrouw Séverine Merckx, de heren Hans Plancke, Guillaume Possoz en Jean Philippe Rousseau.

 

 

 

Bericht betreffende de toegang tot de verkiezingsdossiers

Tijdens zijn vergadering van 2 oktober 2018 heeft het Rechtscollege beslist dat alleen de kandidaten die opkomen bij de verkiezingen zelf of via een volgens de regels gemachtigde advocaat van rechtswege toestemming krijgen om, vóór de eventuele indiening van een bezwaar, de verkiezingsdossiers in te kijken die bij het Rechtscollege neergelegde worden (administratieve cel van het Rechtscollege – Brussel Plaatselijke Besturen – Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel).

 

Kopieën bij inzage van de verkiezingsdossiers zijn verkrijgbaar tegen kostprijs.

 

 
 

Beslissingen inzake geldigverklaring van de raden voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

—-

 

Beslissingen inzake geldigverklaring van de politieraden

—-

 

Beslissingen inzake verkiezingsuitgaven

—-

 

Andere beslissingen

—-