Logo Parlement Buxellois
Terug

Pers. : regelgeving over de huurovereenkomsten

18/07/2017

Brussel, 18 juli 2017. Het Brussels Parlement heeft vandaag in de plenaire vergadering een ontwerp van ordonnantie aangenomen dat de wetgeving over de huurovereenkomsten in het Brussels Gewest grondig hervormt. Deze tekst is het resultaat van ruim overleg met de huisvestingsactoren in Brussel: hij bekrachtigt een aantal nieuwigheden die beantwoorden aan de specifieke Brusselse kenmerken en stelt tevens een evenwichtiger relatie tussen de eigenaar en de huurder veilig. Een belangrijke uitdaging voor een Gewest waarin ongeveer 60% van de gezinnen een goed huren en dat van toegang tot huisvesting een prioriteit heeft gemaakt.

Ingevolge de zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid voor de regelgeving inzake de woninghuurovereenkomst overgedragen aan de Gewesten. Het Brussels Gewest is het eerste dat deze nieuwe bevoegdheid te baat neemt om een nieuwe regelgeving aan te nemen die aangepast is aan de specifieke Brusselse kenmerken.

Verscheidene belangrijke vorderingen

Voortaan worden de normen betreffende de woninghuurovereenkomst opgenomen in de Brusselse Huisvestingscode, die aldus een echte “Wooncode” wordt. De nieuwe ordonnantie vereenvoudigt en verheldert de wet van 20 februari 1991, en kan bovendien prat gaan op het instellen van nieuwe rechtstelsels om tegemoet te komen aan enkele specifieke Brusselse kenmerken. Enkele voorbeelden:

  • specifieke regels inzake medehuur (een verschijnsel dat zich voortdurend uitbreidt in Brussel);

  • de invoering van een huurovereenkomst voor studenten (Brussel telt meer dan 80.000 studenten);

  • de invoering van een glijdende huurovereenkomst met mogelijkheid tot automatische overdracht van de huurovereenkomst (bijvoorbeeld tussen een vereniging die werkt aan de integratie van kwetsbare personen en de begunstigden ervan, door hen een woning te verschaffen op voorwaarde dat zij een begeleidingstraject volgen);

De nieuwe regelgeving voorziet ook in de goedkeuring van een aantal besluiten om:

  • een rooster van referentiehuurprijzen op te stellen (zo krijgt de burger informatie over de mediane huurprijs van een bepaalde woning rekening houdend met haar kenmerken);

  • een label “kwaliteitsvolle studentenwoning” in te voeren (een manier om de verhuurders aan te zetten om hun studentenwoningen te verbeteren en de studenten wegwijs te maken op de markt van de “koten”);

  • standaardmodellen van huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen op te stellen om beide partijen te helpen;

  • de lijst op te stellen van de onderhoudswerken ten laste van respectievelijk de verhuurder en de huurder.

Tijdens de wetgevende procedure en de besprekingen in de commissie voor de huisvesting van het Brussels Parlement, stond de kwestie van de toegang tot de huisvesting centraal, met twee bekommernissen: de huurprijzen en de strijd tegen de discriminatie op basis van de gezinssituatie (eenoudergezinnen bijvoorbeeld), het inkomen of enig ander criterium.

Met betrekking tot de huurprijzen heeft het Parlement uiteindelijk gekozen voor een indicatief en niet-verplichtend rooster van huurprijzen. Op termijn kan dit rooster gekoppeld worden aan de oprichting van een paritaire huurcommissie, voor de ene helft samengesteld uit eigenaars en voor de andere helft uit huurders. Indien geen akkoord bereikt kan worden, zou deze commissie belast worden met het beslechten van huurgeschillen. Een manier om de Brusselse vredegerechten te ontlasten. Inzake preventie van discriminatie bij de toegang tot de huisvesting, bepaalt de tekst voortaan duidelijk de lijst met de informatie die de verhuurder aan de kandidaat-huurder mag vragen.

Na bijna 150 amendementen ingediend te hebben en het advies van de Raad van State over deze amendementen gevraagd te hebben, hebben de Brusselse parlementsleden vandaag dit belangrijk wetgevend werk afgewerkt met de goedkeuring van de tekst met 59 stemmen tegen 3, bij 17 onthoudingen.

Samenstelling van de commissie voor de huisvesting

http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/132044/images.pdf#page=

Verslag van de commissie voor de huisvesting

http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/132546/images.pdf#page=

Meer informatie

Bernard Herremans, commissiesecretaris van de commissie Huisvesting, bherremans@parlement.brussels, 02 549 62 85

Marie Strowel, dienst public relations, mstrowel@parlement.brussels, 0474 92 01 40