Logo Parlement Buxellois

Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden voor de internetsite van het Brussels Parlement

De onderstaande bepalingen stellen de voorwaarden vast waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (hierna het “Brussels Parlement”) toegang verleent tot zijn internetsite.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het Brussels Parlement verleent toegang tot zijn internetsites (www.parlement.brussels en weblex.brussels, waarnaar hieronder zonder onderscheid wordt verwezen met de term “internetsite”) en tot de gegevens die ze bevatten, voor zover u kennis neemt van de volgende gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud aanvaardt. Als u deze internetsite en de gegevens die erop staan raadpleegt, aanvaardt u de voorwaarden. Het Brussels Parlement kan ze op elk moment wijzigen.

2. Gebruik van de internetsite

De inhoud van deze internetsite dient enkel om algemene inlichtingen te verstrekken over het Brussels Parlement en zijn activiteiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe de internetsite te gebruiken met naleving van de wet. De gebruiker mag de internetsite op geen enkele manier gebruiken die de belangen van het Brussels Parlement zou schaden.

3. Garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid bij het gebruik van de internetsite

In het algemeen kan het Brussels Parlement in geen enkel geval jegens wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade noch voor enige andere schade van welke aard dan ook die zou voortvloeien uit het gebruik van de internetsite of uit de onmogelijkheid om de internetsite om welke reden dan ook te raadplegen, ongeacht of die aansprakelijkheid al dan niet contractueel, delictueel of quasi delictueel is dan wel gegrond is op een objectieve of enige andere aansprakelijkheid, zelfs als het Brussels Parlement vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1. Inlichtingen

Het Brussels Parlement wendt alle redelijke middelen aan om gegevens die bij zijn weten up to date zijn, op zijn internetsite te plaatsen. Het garandeert echter niet dat dergelijke gegevens adequaat, nauwkeurig of volledig zijn en garandeert evenmin dat de internetsite continu en in alle opzichten wordt geüpdatet. De gegevens op de internetsite kunnen inhoudelijke, technische of tikfouten bevatten. De gegevens worden ter informatie verstrekt en regelmatig gewijzigd. Het Brussels Parlement kan op elk moment en zonder waarschuwing verbeteringen en/of wijzigingen aan de internetsite aanbrengen.

Het gebruik van de internetsite en van de gegevens die werden verkregen of gedownload tijdens het gebruik van die dienst, valt onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de gebruiker. Het Brussels Parlement wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op zijn internetsite.

Bovendien erkent de gebruiker dat hij als enige aansprakelijk is voor schade aan zijn computersysteem of voor gegevensverlies na het downloaden van onverschillig welke inhoud.

3.2. Authenticiteit van de documenten

Bij verschillen tussen de elektronische versie van een document en het papieren document dat als parlementair stuk is gedrukt, is enkel de door de diensten van het Parlement gedrukte officiële tekst de juiste.

3.3. Toegang tot de internetsite

De internetsite wordt ter beschikking gesteld op basis van een dienst “in zijn huidige staat” die volgens zijn beschikbaarheid toegankelijk is. Het Brussels Parlement kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken, opportuun, veilig of zonder enige fout wordt aangeboden, dat de resultaten na gebruik van de dienst correct en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele bugs in de gebruikte software worden hersteld.

3.4. Hypertextlinks

Deze internetsite bevat hypertextlinks naar andere internetsites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, die enkel ter informatie ter beschikking worden gesteld. Die internetsites en de desbetreffende gegevens worden dus niet gecontroleerd door het Brussels Parlement, dat bijgevolg geen enkele garantie over de kwaliteit en/of volledigheid van die gegevens kan verstrekken.

Het Brussels Parlement wijst alle aansprakelijkheid af voor ongepaste, ongeoorloofde of illegale inhoud in de hyperlinks en voor schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

Het Brussels Parlement staat toe dat er surfacelinks zonder voorafgaande aanvraag worden gecreëerd die verwijzen naar de onthaalpagina van de internetsite of naar enige andere pagina in haar geheel. Voorafgaande schriftelijke toestemming van het Brussels Parlement is daarentegen vereist voor het gebruik van technieken die de hele internetsite of een deel ervan integreren in een andere internetsite, ook al wordt de nauwkeurige herkomst van de informatie slechts gedeeltelijk verborgen of waarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van de informatie, zoals framing of in lining. Elk verzoek in die zin moet worden gericht tot de Informaticadienst van het Brussels Parlement.

3.5. Handelingen van internauten

Het Brussels Parlement kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van internauten.

4. Contact

U kunt ons uw opmerkingen, suggesties of vragen bezorgen via het contactformulier of een e mail naar het volgende adres: Brussels Parlement, 1005 Brussel.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle beschikbare elementen en gegevens op de internetsite en de compilatie en indeling ervan (teksten, foto’s, beelden, iconen, video’s, software, database, gegevens, enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het Brussels Parlement.

De namen en logo’s van het Brussels Parlement die op de internetsite staan, zijn beschermde merken en/of handelsnamen. De merken van het Brussels Parlement mogen niet worden gebruikt voor andere producten of diensten dan die van het Brussels Parlement, op welke manier dan ook, als dat verwarring kan stichten, of op enigerlei wijze die het Parlement zou benadelen of in diskrediet brengen.

Tenzij anders bepaald, mogen de teksten en cijfers op deze internetsite die eigendom van het Brussels Parlement zijn, gratis worden gebruikt, mits bronvermelding, maar dan enkel voor niet commerciële en niet publicitaire doeleinden. Reproductie van die gegevens voor commerciële of publicitaire doeleinden, alsook alle vormen van gebruik en reproductie van de andere componenten van deze site, zoals de grafische lijn, de beelden, de datasets, de geluiden of de computertoepassingen die eigendom zijn van het Brussels Parlement, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van het Parlement. Elk verzoek in die zin moet worden gericht tot de dienst die de internetsite beheert. Het gebruik van de elementen die op deze internetsite staan en eigendom van een derde zijn, veronderstelt dat de nodige toestemmingen werden verkregen bij die derde, de houder van de rechten.

6. Principes betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6.1. Verzameling van persoonsgegevens

In principe krijgt men toegang tot de gegevens die op of via deze internetsite beschikbaar zijn en hoeft men daartoe geen persoonsgegevens, zoals naam, postadres of nog e mailadres, te verstrekken.

De gebruiker kan uitzonderlijk om persoonsgegevens worden gevraagd indien hij gebruik wenst te maken van extra diensten (zoals een bestelling van documenten of een abonnement op een nieuwsbrief). In dat geval wordt hij daarvan op voorhand ingelicht en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
In concreto betekent zulks dat:

  • uw persoonsgegevens enkel verzameld en verwerkt kunnen worden in overeenstemming met de doeleinden die werden vermeld bij de inzameling en voor zover ze noodzakelijk zijn om op uw verzoek te kunnen ingaan en de opdrachten van het Brussels Parlement te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval verwerkt voor commerciële doeleinden;
  • uw persoonsgegevens enkel worden bezorgd aan het personeel dat elk verzoek moet behandelen. Ze mogen enkel worden bezorgd aan derden buiten het Parlement, indien zulks noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken en het verzoek te behandelen;
  • u over het recht beschikt om uw persoonsgegevens te raadplegen, de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten verbeteren. Daartoe kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wiens gegevens hieronder worden vermeld, middels een bij gewone brief of e mail gerichte aanvraag tot de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wiens de gegevens hieronder worden vermeld, en het bewijs van uw identiteit. U kan mededeling verkrijgen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, alsook verbetering van gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn, of schrapping van die gegevens om gegronde redenen;
  • het Brussels Parlement als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens de vereiste beveiligingsmaatregelen treft om uw verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde vernietiging, wijziging, toegang (eventueel met kwaad opzet) of enige andere verboden verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot deze internetsite is het Brussels Parlement, dat wordt vertegenwoordigd door de griffier van het Parlement. Verzoeken of vragen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de internetsite kunnen hem op het volgende postadres worden gestuurd: Brussels Parlement, 1005 Brussel, alsook bij e mail naar het adres griffie@parlement.brussels.

6.2. Gebruik van cookies (artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)

Het Brussels Parlement heeft het voornemen de bezoekers van zijn internetsite te informeren over het gebruik van wat de wet “informatie opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker” noemt, doorgaans “cookies” genoemd.

Een cookie is een bestand dat door de server van het Brussels Parlement verstuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer, die een spoor van de bezochte internetsite bewaart en een aantal gegevens over dat bezoek bevat.

De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren met een aangepaste configuratie van zijn browser. Dat kan evenwel de toegang tot bepaalde diensten op de internetsite met zich meebrengen.

6.2.1. Functionele cookies

Die cookies zijn eigen aan het platform van content management, de “motor” van de internetsite van het Brussels Parlement.

Die cookies dienen om bepaalde functies van de internetsite te beheren. Ze zijn anoniem (geen enkele ingewonnen inlichting kan de link met uw identiteit maken).

6.2.2. Statistische cookies

Het Brussels Parlement gebruikt de diensten van Google Analytics om het bezoek en het gedrag van de gebruikers van zijn internetsite te analyseren.

De statistische cookies verstrekken het Brussels Parlement informatie over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, hun locatie, hun traject doorheen de internetsite (hoe ze er toegang toe hebben gekregen, via welke pagina, de pagina’s die ze tijdens hun sessie hebben geraadpleegd en de pagina waarop ze de internetsite hebben verlaten), het moment van het bezoek… Die cookies zijn anoniem en hebben een levensduur tot 2 jaar.

6.3. Kwaliteit en vertrouwelijkheid van de verwerking

6.3.1. Kwaliteit

Het Brussels Parlement stelt alles in het werk om onjuiste, onvolledige, irrelevante of verboden gegevens te verbeteren of te schrappen en om ze up-to-date te houden.

6.3.2. Vertrouwelijkheid

Het Brussels Parlement ziet er, enerzijds, op toe dat de personen die onder zijn gezag werken, enkel toegang hebben tot en werken met de gegevens die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of die noodzakelijk zijn voor de behoeften van de dienst en, anderzijds, dat die personen worden geïnformeerd over de principes en voorschriften van de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan.

7. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze dienst, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Het Brussels Parlement behoudt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te wenden, als het zulks opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwing in elektronische vorm wordt aanvaard in alle gerechtelijke of administratieve procedures die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, met dezelfde geldigheid en onder dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en registers die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.

8. Toegang tot persoonlijke informatie in diensten van derden met hulp van toepassingen

“parlement.brussels” biedt toepassingen met diensten van derden aan om de dienst te verlenen, bijvoorbeeld het beheer van het youtube-kanaal en zijn uitzendingen.

Met behulp van de Google Oauth2-toepassing “Parliament Streams” worden uw persoonlijke gegevens niet opgeslagen of gedeeld.  Deze toepassing is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de diensten van het Brussels Parlement.

Het gebruik van de informatie die “parlement.brussels” van Google API’s ontvangt, voldoet aan het gebruikersgegevensbeleid van de Google API-diensten, met inbegrip van de beperkte gebruikseisen.