Logo Parlement Buxellois
Terug

Goedkeuring van de interparlementaire resolutie over het klimaat

14/11/2018

Een ongeziene interparlementair overleg

Het Brussels Parlement heeft vandaag een interparlementaire resolutie over het klimaat goedgekeurd, in het vooruitzicht van de COP 24, die zal plaatshebben in Katowice, in december. Die resolutie is het resultaat van een ongeziene stap in het federale België.

Het Brussels Parlement, de Kamer, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (als observator) zijn in mei 2017 van start gegaan met interparlementair overleg over de problematiek van de klimaatveranderingen. Dat proces heeft geleid tot de goedkeuring van een gezamenlijke verklaring, op 13 november 2017.

Bij die gelegenheid, hebben de verschillende assemblees die deelgenomen hebben aan het interparlementaire overleg over het klimaat zich ertoe verbonden om het proces voort te zetten, door te debatteren over en hun goedkeuring te hechten aan een gemeenschappelijk en identiek voorstel van resolutie, met het oog op de COP 24. Op 10 juli 2018, is een akkoord over een gezamenlijk voorstel van resolutie uit de bus gekomen.

De grote lijnen van de resolutie

Die resolutie roept de federale, gewest- en gemeenschapsregeringen ertoe op om de bakens uit te zetten voor een transversaal initiatief in dat verband. De resolutie houdt, onder meer, het volgende in:

  • het accent wordt gelegd op de Europese doelstellingen tegen 2030 in verband met de terugdringing van de broeikasgassen; doelstellingen die nog ambitieuzer willen zijn dan de terugdringing met 40% in de akkoorden van Parijs;
  • de oproep om ervoor te zorgen dat de getroffen maatregelen sociaal verantwoord zijn en werkgelegenheid creëren;
  • het verzoek om, op Europees niveau, een fiscale regelgeving in te voeren en te zorgen voor initiatieven die de koolstofproductie terugschroeven;
  • de oproep tot steun aan de ontwikkelingslanden, die als eerste getroffen worden door de klimaatveranderingen;
  • de oproep tot de scheepvaartsector om tegen 2050 te komen tot zero-emissie, alsook de oproep tot concrete verbintenissen vanwege de luchtvaartsector en tot voortzetting en versterking van de mobiliteitsmaatregelen waarbij het gebruik van de fiets en van voertuigen die niet op fossiele brandstof rijden wordt gepromoot.

"De collectieve bewustwording van elkeen moet ons ertoe leiden om vastberaden te handelen"

Voor de heer Charles Picqué, medeondertekenaar van de resolutie en hoofd van de delegatie van het Brussels Parlement, “is dit, ondanks de inherente beperkingen van dat soort van oefening, een ambitieuze tekst, en de Brusselse delegatie heeft meer dan eens het voortouw genomen voor sommige thema’s. De collectieve bewustwording van elkeen moet ons ertoe leiden om vastberaden te handelen. De tijd dringt. Maar tegelijk met de strijd tegen de klimaatveranderingen, moet men de beleidsmaatregelen inzake economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en mobiliteit blijven doorduwen. Men moet de beste weg vinden om die te doen sporen met de klimaatdoelstellingen. De tekst benadrukt ook het belang en de mogelijkheid van goede coördinatie tussen de verschillende Gewesten. Ik hoop dat dit een voorbeeld zal zijn voor samenwerking over andere kwesties die de gewestgrenzen overschrijden.”.