Logo Parlement Buxellois

De administratie van het Parlement

De diensten vormen de “griffie” en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering. Ze worden geleid door de griffier, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier.

De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en uit vier algemene directies: Personeel en Financiën, Wetgevende diensten, infrastructuur en Logistiek en Verslaggeving.

In totaal tellen de diensten 122 voltijdse equivalenten, waarvan 51,41% mannenen 48,59% vrouwen.

 
Demi-cercle

De griffier en de adjunct-griffier

De griffier en de adjunct-griffier wonen de vergaderingen bij, ze zijn belast met het secretariaat van het Bureau en van het Bureau in uitgebreide samenstelling; de griffier is belast met de uitvoering van de beslissingen. De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

De griffier wordt door het Parlement benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal. Hij bewaart het archief van het Parlement en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen. Hij woont de vergaderingen van het Parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie van de regels en de parlementaire jurisprudentie.

Namens het Bureau oefent hij gezag uit over alle diensten en het personeel.

 

Patrick Vanleemputten is griffier en secretaris- generaal van het Brussels Parlement

Patrick Vanleemputten is geboren in Brussel, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij is licentiaat in de Rechten (ULB) en geaggregeerde van het onderwijs. Zijn beroepsloopbaan, in hoofdzaak bij de overheid, begint hij als vorser aan de ULB in 1979, daarna wordt hij ambtenaar bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe van 1981 tot 1984, en nadien gaat hij aan de slag als attaché bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van 1984 tot 1989, eerst bij de wetgevende dienst en vervolgens bij het Secretariaat-generaal.

Bij het ontstaan van het Bussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989, heeft hij meegewerkt aan de organisatie van de wetgevende dienst van het Parlement, waarvan hij als directeur de leiding neemt in 2006.

Zijn Academische en praktische ervaring laat hem toe om les te geven aan het « Haute Ecole Francisco Ferrer ». Hij onderwijst er aan studenten Master in de Administratieve wetenschappen en Openbaar bestuur over de Brussels Instellingen, Administratief recht en over de aspecten van het federalisme in België.

Als spreker komt hij tussen tijdens verschillende universitaire colloquia, onder meer tijdens het colloquium met als thema « 25 ans de droit bruxellois : un premier bilan (25 jaar Brussels Recht – een eerste balans )» (ULB/Saint-Louis, april 2014) en tijdens het colloquium met als thema « Les enjeux constitutionnels de la vie politique de l’été 2017 (De constitutionele uitdagingen van het politieke leven tijdens de zomer van 2017) » (UCL/Saint-Louis, februari 2018).

 

De adjunct-griffier, dhr. Michel Beerlandt

Michel Beerlandt is Directeur-generaal, adjunct-griffier van het Brussels Parlement.

 

Het secretariaat-generaal

De diensten worden geleid door de griffier, ook secretaris-generaal genoemd, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier.

De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

De griffier wordt door het Parlement benoemd en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen. Namens het Bureau bewaart hij het archief van het Parlement en oefent hij gezag uit over het personeel.Hij woont de vergaderingen van het Parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie van de regels en de parlementaire jurisprudentie. 

De dienst Preventie maakt deel uit van het Secretariaat-generaal

Diensten van de griffie of het Secretariaat-generaal (Eikstraat 22)
Postadres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel
Telefoon: 02 549 62 11
griffie@parlement.brussels


Griffier (Secretaris-generaal)
Patrick Vanleemputten
Telefoon: 02 549 63 64
griffie@parlement.brussels

 

Adjunct-griffier (Directeur-generaal)
Michel Beerlandt
Telefoon: 02 549 63 64 – Fax: 02 549 62 1
griffie@parlement.brussels

 

De interne dienst preventie en bescherming op het werk (DPBW): is belast metalle aspecten van de preventie en de bescherming op de werkvloer voor de diensten van het Parlement. Deze oefent zijn functie uit in samenwerking met het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (CPBW). Dit comité, dat paritair is samengesteld, behandelt de verscheidene aspecten betreffende het welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.

Preventieadviseur: Sabine Depoorter
Secretariaat: telefoon: 02 549 67 63
preventie@parlement.brussels

 

Directie Personeel en Financiën

De directie Personeel en Financiën bestaat uit volgende diensten: de dienst Volksvertegenwoordigers en personeel, de dienst Human Resources, Gewezen volksvertegenwoordigers, de dienst Financiën en boekhouding, de dienst Communicatie en Externe Relaties.

Bestuursdirecteur: Dirk Lichtert

Dienst Volksvertegenwoordigers en personeel: belast met het beheer van de personeelsdossiers vanaf de indiensttreding tot de pensionering, de berekening en uitbetaling van de wedden en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en enkel met de uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties. De dienst houdt zich ook bezig met de fiscale en sociale lasten, de verzekeringen en de sociale dienst.

Diensthoofd: Séverine Vandemeersche
Tel. Secretariaat: 02 549 62 02
personeel@parlement.brussels

 

In uitvoering van de ordonnantie van december 2017, werd binnen deze dienst recentelijk een nieuwe cel voor de transparantie van de inkomsten in alle Brusselse organismen van openbaar nut opgericht:

  • Cel Transparantie

Christophe Heyneman
Tel. : 02 549 61 62
transparantie@parlement.brussels

 

Dienst Human Resources: belast met het beheer van alle processen inzake Human Resources (HR) zoals de aanwervingen, de evaluatie, de cursussen en opleidingen en de competentiebeheer.

Diensthoofd: Sophie Pêtre
Tel. Secretariaat: 02 549 63 36 of 02 549 63 38
HRM@parlement.brussels

 

Gewezen volksvertegenwoordigersstaat in voor de berekening en betaling van de rustpensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw Pensioenkas.

Diensthoofd : Philippe Schins
Tel. Secretariaat: 02 549 62 02
pensioenkas@parlement.brussels

 

Dienst Financiën en boekhoudingmaakt de begroting op en voert de begrotingscontroles en begrotingaanpassingan van het Parlement door, voert de betalingen uit, int de ontvangsten, beheert de thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, enz.

Diensthoofd: Philippe Schins
Tel. Secretariaat: 02 549 62 02
boekhouding@parlement.brussels

 

Dienst Communicatie en Externe relaties: is belast met de bevordering van het imago en de bekendheid van het Parlement, zijn externe en interne communicatie, de relaties met de pers, de Public relations van het Parlement (evenementen, tentoonstellingen, officiële recepties, ontvangst van delegaties en geleide bezoeken…, de protocol, de terbeschikkingstelling van zalen aan derden, alsook met de activiteiten ter bevordering van de burgerzin voor diverse doelgroepen (scholen, verenigingen, jongeren, enz.).

 

Diensthoofd: Marie Strowel
Tel. Secretariaat: 02 549 62 04
communicatie@parlement.brussels

 

Directie Wetgevende diensten

De directie Wetgevende diensten bestaat uit volgende diensten: Plenaire vergaderingen, Commissies en studies, de Juridische dienst, Archief en documentatie, Europese Aangelegenheden, Vertaling naar het Nederlands en Vertaling naar het Frans.

Bestuursdirecteur: Jean-Luc Robert

Dienst Plenaire vergaderingen: bepaalt de agenda van de plenaire vergaderingen, overeenkomstig de beslissingen van het Bureau in uitgebreide samenstelling, en zorgt voor de follow-up daarvan; beheert de bekendmaking van de ontwerpen en voorstellen, alsook de amendementen en de parlementaire vragen.

Diensthoofd: Catherine Van Loo
Tel. Secretariaat: 02 549 62 86
plenairevergaderingen@parlement.brussels

Dienst Commissies en studies: bereidt de vergaderingen van de commissies voor en staat in voor de opvolging ervan. Elke commissiesecretaris heeft de nodige expertise in het domein van de bevoegdheden van zijn commissie.

Diensthoofd: Jacques Ponjée
Tel. Secretariaat: 02 549 62 69
commissies@parlement.brussels

Juridische dienst: verleent interne juridische bijstand aan alle diensten van het Parlement en verzekert het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie.

Diensthoofd: Magali Cornelissen
Tel. Secretariaat: 02 549 63 39
griffie@parlement.brussels

Dienst Archief en documentatie: belast met: (1) het beheer van de archieven van het Parlement die onder de wetgevende diensten vallen; (2) de aankoop, het beheer, de bewaring en terbeschikkingstelling van alle werken en stukken die van belang en nuttig kunnen zijn voor het wetgevend werk of voor de goede werking van het Parlement; hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer en de verstrekking van de wetgevende data en parlementaire stukken.

Diensthoofd: Stéphane Vansantvoet
Tel. Secretariaat: 02 549 62 50
documentatie@parlement.brussels

Dienst Europese Aangelegenheden: is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure van het subsidiariteitsprincipe door middel van ontwerpen van Europese wetgevende Akten, met de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels parlement binnen de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met de interparlementaire samenwerking met het Europees parlement.

Diensthoofd: Ludwick Kurzeja
Tel. Secretariaat: 02 549 62 69
lkurzeja@parlement.brussels

Dienst Vertaling naar het Nederlands

Diensthoofd: Mario Demesmaeker
Tel. Secretariaat: 02 549 62 57
vertalingnl@parlement.brussels

Dienst Vertaling naar het Frans

Diensthoofd: Marie Pochet
Tel. Secretariaat: 02 549 62 57
vertalingfr@parlement.brussels

 

Directie Infrastructuur & Logistiek

De directie Infrastructuur en Logistiek bestaat uit volgende cellen: de dienst Infrastructuur, de dienst Logistiek, de dienst Administratief beheer en de dienst Informatica.

Bestuursdirecteur: Joëlle Rosenoër

Dienst Infrastructuur

  • de cel Beheer van de Gebouwen zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, alsook voor het REG (rationeel energieverbruik) de elektrische, sanitaire en veiligheidsinstallaties, de verwarming.
  • de cel Beheer van de audiovisuele installaties en van de kantoorautomatiseringsvoorzieningen zorgt voorde telefooninstallaties, de faxtoestellen, de fotokopieertoestellen, de steminstallaties, …

Diensthoofd: Valentine Gilbert
Telefoon: 02 549 62 38
Infrastructuur en logistiek: infralogi@parlement.brussels
Audiovisuele cel: technischedient@parlement.brussels

 

Dienst Logistiek: het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de verzending, de keuken en de conciërge.

Diensthoofd: Isabelle Honoré
Tel. Secretariaat: 02 549 62 16
Economaat: economaat@parlement.brussels
Verzending: verzending@parlement.brussels
Ecolabel: ecolabel@parlement.brussels

 

Dienst Administratief beheerbeheert de uitrusting (meubels, kunstwerken, …) in de lokalen, de administratieve dossiers van het gebouwenbeheer (verzekeringen, belastingen, …), stelt de bestelbons op, beheert de reservaties van de vergaderzalen, de follow-up van de bestellingen, de MIVB/MTB-abonnementen, de P-nummerplaten, de garage, de parkeerruimten, de inventaris en de telefoonlijsten.

Diensthoofd: dhr. Alain De Bock
Tel. Secretariaat: 02 549 62 61
administratiefbeheer@parlement.brussels

Dienst Informatica: staat het personeel bij, bij het gebruik van het materieel en de software, zorgt voor de aankoop van materiaal en software, doet de analyse en de programmering van de toepassingen, doet het netwerkbeheer, zorgt voor aangepaste opleidingen, …

Diensthoofd: Emmanuel Willems
Secretariaat: telefoon: 02 549 64 21
informatica@parlement.brussels

 

Directie Verslaggeving

De directie Verslaggeving is verantwoordelijk voor de tweetalige publicatie van het integraal verslag van de plenaire vergadering en van de interpellaties en mondelinge vragen in de commissievergaderingen. De directie Verslaggeving is ook belast met: het samenvattend vertalen van de betogen, de opmaak van het verslag en het aanbrengen van correcties op vraag van de sprekers.

Tel. Secretariaat: 02 549 68 02
criv@parlement.brussels

 

 

Het kabinet van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap

Voorzitter van het Brussels Parlement: Rachid Madrane

Eerste ondervoorzitter: Guy Vanhengel
 

 

 

 

 

Verdeling van de personeelsleden

 

Per geslacht: mannen: 69 (53,91%) – vrouwen: 59 (46,09%)

 

Werkregime:

 

 

Per leeftijd:

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 50 jaar