Logo Parlement Buxellois

De administratie van het Parlement

Demi-cercle

De griffier en de adjunct-griffier

De griffier en de adjunct-griffier wonen de vergaderingen bij, ze zijn belast met het secretariaat van het Bureau en van het Bureau in uitgebreide samenstelling; de griffier is belast met de uitvoering van de beslissingen.

De griffier, dhr. Patrick Vanleemputten

 

Patrick Vanleemputten is griffier en secretaris- generaal van het Brussels Parlement

Patrick Vanleemputten is geboren in Brussel, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij is licentiaat in de Rechten (ULB) en geaggregeerde van het onderwijs. Zijn beroepsloopbaan, in hoofdzaak bij de overheid, begint hij als vorser aan de ULB in 1979, daarna wordt hij ambtenaar bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe van 1981 tot 1984, en nadien gaat hij aan de slag als attaché bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van 1984 tot 1989, eerst bij de wetgevende dienst en vervolgens bij het Secretariaat-generaal.

Bij het ontstaan van het Bussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989, heeft hij meegewerkt aan de organisatie van de wetgevende dienst van het Parlement, waarvan hij als directeur de leiding neemt in 2006.

Zijn Academische en praktische ervaring laat hem toe om les te geven aan het « Haute Ecole Francisco Ferrer ». Hij onderwijst er aan studenten Master in de Administratieve wetenschappen en Openbaar bestuur over de Brussels Instellingen, Administratief recht en over de aspecten van het federalisme in België.

Als spreker komt hij tussen tijdens verschillende universitaire colloquia, onder meer tijdens het colloquium met als thema « 25 ans de droit bruxellois : un premier bilan (25 jaar Brussels Recht – een eerste balans )» (ULB/Saint-Louis, april 2014) en tijdens het colloquium met als thema « Les enjeux constitutionnels de la vie politique de l’été 2017 (De constitutionele uitdagingen van het politieke leven tijdens de zomer van 2017) » (UCL/Saint-Louis, februari 2018).

De adjunct-griffier, dhr. Michel Beerlandt

 

Michel Beerlandt is Directeur-generaal, adjunct-griffier van het Brussels Parlement.

De diensten van de administratie

De diensten vormen de griffie en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering. Ze worden geleid door de griffier, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier.
De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.
De griffier wordt door het Parlement benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal. Hij bewaart het archief van het Parlement en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen.
Hij woont de vergaderingen van het Parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie van de regels en de parlementaire jurisprudentie.
Namens het Bureau oefent hij gezag uit over alle diensten en het personeel.

Diensten (Eikstraat 22)
Postadres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel

Telefoon: 02 549 62 11
Fax: 02 549 62 12
E-mail:
griffie@parlement.brussels

Secretaris-generaal (griffier)

Dhr. Patrick Vanleemputten
Telefoon: 02 549 62 97
Fax: 02 549 62 12
E-mail:
griffie@parlement.brussels

Directeur-generaal (adjunct-griffier)

Dhr. Michel Beerlandt
Telefoon: 02 549 63 64
Fax: 02 549 62 12
E-mail:
griffie@parlement.brussels

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit het secretariaat van de griffier en de adjunct-griffier en uit de diensten van het Secretariaat-generaal: Juridische dienst, Public Relations en internationale betrekkingen, Informatica, Preventie en Archief.
 
 
 
Directeur: dhr. Michel Beerlandt
Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65
Juridische dienst
Deze dienst werd recent opgericht en is in hoofdzaak belast met het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie. Op termijn zal hij eveneens belast zijn met de geschillen en het leveren van interne juridische bijstand aan de diensten van het Parlement.

Diensthoofd: mevr. Magali Cornelissen, secretaris van de Brusselse Controlecommissie.
Secretariaat:
telefoon: 02 549 63 65
E-mail: griffie@parlement.brussels

Dienst Public relations en internationale betrekkingen
Is belast met het protocol, de relaties met de pers, de accreditatie van de officiële journalisten, de internationale betrekkingen, de internationale paspoorten, de recepties, enz.

Diensthoofd: mevr. Marie Strowel
S
ecretariaat: telefoon: 02 549 62 04
E-mail: publicrelations@parlement.brussels

Informaticadienst
Staat het personeel bij bij het gebruik van het materieel en de software, zorgt voor de aankoop van materiaal en software,  de analyse en de programmering van de toepassingen,  het netwerkbeheer,  aangepaste opleidingen, …
 
Diensthoofd: dhr. Emmanuel Willems
Secretariaat: telefoon: 02 549 64 21
Dienst Preventie
Deze dienst werd recent opgericht en zal alle aspecten van de preventie en de bescherming op de werkvloer behandelen. Deze dienst oefent zijn functie uit in samenwerking met het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (CPBW). Dit comité, dat paritair is samengesteld, behandelt de verscheidene aspecten betreffende het welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.
 
Wnd. Preventieadviseur: Mevr. Sabine Depoorter
Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65
Archiefdienst
Is belast met het archiefbeheer van het Parlement. Deze dienst wordt
momenteel opgericht.
 
Directeur: dhr. Michel Beerlandt
Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65

Directie Personeel en Financiën

Directeur: Dhr. Dirk Lichtert
Secretariaat: 02 549 62 02

Dienst Volksvertegenwoordigers en personeel
Belast met de berekening en uitbetaling van de wedden en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en enkel met de uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties alsook met de verdeling van de maaltijdcheques die ze ontvangen.
De dienst houdt zich ook bezig met de fiscale en sociale lasten, de verzekeringen,
de sociale dienst, de cursussen en opleidingen, …
 
Diensthoofd: mevr. Clémence Dejonckheere
 
Dienst Financiën en boekhouding
Maakt de begroting op en verricht de begrotingscontroles en begrotingsaanpassingan van het Parlement, voert de betalingen uit, int de ontvangsten, beheert de thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, …
 
Diensthoofd: dhr. Thierry Brassinne
 
 
Gewezen volksvertegenwoordigers
Staat in voor de berekening en betaling van de rustpensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw Pensioenkas.

Diensthoofd : N.
E-mail: pensioenkas@parlement.brussels

Directie Wetgevende diensten

Directeur: Dhr. Jean-­Luc Robert
E-mail: jlrobert@parlement.brussels

Plenaire vergaderingen

Stelt de agenda van de plenaire vergaderingen op, overeenkomstig de beslissingen van het Bureau in uitgebreide samenstelling, alsook de gids van de voorzitter, beheert de amendementen, interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen.

Diensthoofd: mevr. Catherine Van Loo
E-mail: 
plenairevergaderingen@parlement.brussels
Commissies en studies
Bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de verslagen ervan.

Diensthoofd : Dhr. Jacques Ponjée
E-mail: commissies@parlement.brussels

Wetgevende data & documentatie
Beheert onder meer de bibliotheek, de parlementaire stukken, de bijwerking van de website.
 
Diensthoofd : Dhr. Stéphane Vansantvoet
E-mail: documentatie@parlement.brussels
Europese Aangelegenheden
Is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure van het subsidiariteitsbeginsel door middel van ontwerpen van Europese wetgevende Akten, met de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels Parlement binnen de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met de interparlementaire samenwerking met het Europees Parlement.
 
Diensthoofd: dhr. Ludwick Kurzeja
E-mail:
Vertaling naar het Nederlands

Diensthoofd : Dhr. Mario Demesmaeker
E-mail:
vertalingnl@parlement.brussels

Vertaling naar het Frans

Diensthoofd : Mevr. Marie Pochet
E-mail:
vertalingfr@parlement.brussels

Directie Infrastructuur & Logistiek

Directeur: Mevr. Joëlle Rosenoër

Dienst Infrastructuur:
zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, alsook voor
het REG (rationeel energiegebruik) de elektrische, sanitaire en veiligheidsinstallaties,
de verwarming, de telefooninstallaties, de faxtoestellen, de fotokopieertoestellen,
de steminstallaties …
 
Diensthoofd : Mevr. Valentine Gilbert
Administratief beheer
beheert de uitrusting (meubels, kunstwerken, …) in de lokalen, de administratieve dossiers van het gebouwenbeheer (verzekeringen, belastingen, …), stelt de bestelbons op, beheert de reservaties van de vergaderzalen, de follow-up van de bestellingen, de MIVB/MTB abonnementen, de P-nummerplaten, de parkeerruimten, de inventaris en de telefoonlijsten.
 
Diensthoofd : Dhr. Alain De Bock
Logistiek
Het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de verzending, de keuken en de garage
 
Diensthoofd : Dhr. Benjamin Desaive

 

Contact
Secretariaat: 02 549 62 38
Verzending & drukkerij: verzending@parlement.brussels

 

Directie Verslaggeving

Directie Verslaggeving
 
Directeur: mevr. Anne Van Asbroeck
 
Deze directie is belast met de redactie van de integrale verslagen van de plenaire
vergaderingen en van de commissievergaderingen waar interpellaties en mondelinge vragen worden behandeld. Zij staat in voor de samenvattende vertaling van de betogen en voor de opmaak en de publicatie van de verslagen op de website van het Brussels Parlement.
 

 

 

Contact:
Secretariaat: 02 549 68 02
E-mail: criv@parlement.brussels

Verdeling van de personeelsleden

 

Per geslacht: mannen: 69 (53,91%) – vrouwen: 59 (46,09%)

 

Werkregime:

 

 

Per leeftijd:

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 50 jaar