Logo Parlement Buxellois

Het Brussels Parlement en de Europese Unie

 

 
Demi-cercle

Artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie luidt als volgt: “krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.”.

Protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt een procedure vast waarmee de nationale parlementen een subsidiariteitsadvies kunnen uitbrengen over de ontwerpen van Europese wetgevingshandelingen.

België heeft evenwel in verklaring nr. 51 gepreciseerd dat “overeenkomstig zijn grondwettelijk recht, zowel de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van het federaal Parlement als de parlementaire vergaderingen van de Gemeenschappen en Gewesten, in functie van de bevoegdheden die de Unie uitoefent, optreden als componenten van het nationaal parlementair stelsel of als kamers van het nationaal Parlement.”.

Krachtens die verklaring, is het Brussels Parlement bevoegd om te controleren of de ontwerpen van Europese wetgevingshandelingen het beginsel van de subsidiariteit naleven wanneer ze betrekking hebben op gewestelijke bevoegdheden.

Daartoe sturen de diensten van het Parlement de Europese wetgevende documenten meteen na ontvangst van de Franse en Nederlandse versie elektronisch door naar de leden van elke vaste commissie op grond van de betrokken bevoegdheden.

 

 
- vanaf 1 tot 15 juli 2014
- vanaf 16 tot 31 juli 2014
- vanaf 1 tot 15 augustus 2014
- vanaf 16 tot 31 augustus 2014
- vanaf 1 tot 15 september 2014
- vanaf 16 tot 30 september 2014
- vanaf 1 tot 15 oktober 2014
- vanaf 16 tot 31 oktober 2014
- vanaf 1 tot 15 november 2014
- vanaf 16 tot 30 november 2014
- vanaf 1 tot 15 december 2014
- vanaf 16 tot 31 december 2014
- vanaf 1 tot 15 januari 2015
- vanaf 16 tot 31 januari 2015
- vanaf 1 tot 15 februari 2015
- vanaf 16 tot 28 februari 2015
- vanaf 1 tot 15 maart 2015
- vanaf 16 tot 31 maart 2015
- vanaf 1 tot 15 april 2015
- vanaf 16 tot 30 april 2015
- vanaf 1 tot 15 mei 2015
- vanaf 16 tot 31 mei 2015
- vanaf 1 tot 15 juni 2015
- vanaf 16 tot 30 juni 2015
- vanaf 1 tot 15 juli 2015
- vanaf 16 tot 31 juli 2015
- vanaf 1 tot 15 september 2015
- vanaf 16 tot 30 september 2015
- vanaf 1 tot 15 oktober 2015
- vanaf 16 tot 31 oktober 2015
- vanaf 1 tot 15 november 2015
- vanaf 16 tot 30 november 2015
- vanaf 1 tot 15 december 2015
- vanaf 16 tot 31 december 2015
- vanaf 1 tot 15 januari 2016
- vanaf 16 tot 31 januari 2016
- vanaf 1 tot 15 februari 2016
- vanaf 16 tot 29 februari 2016
- vanaf 1 tot 15 maart 2016
- vanaf 16 tot 31 maart 2016
- vanaf 1 tot 15 april 2016
- vanaf 16 tot 30 april 2016
- vanaf 1 tot 15 mei 2016
- vanaf 16 tot 31 mei 2016
- vanaf 1 tot 15 juni 2016
- vanaf 16 tot 30 juni 2016
- vanaf 1 tot 15 juli 2016
- vanaf 15 tot 31 juli 2016
- vanaf 1 tot 15 augustus 2016
- vanaf 16 tot 31 augustus 2016
- vanaf 1 tot 15 september 2016
- vanaf 16 tot 30 september 2016
- vanaf 1 tot 15 october 2016
- vanaf 16 tot 31 october 2016
- vanaf 1 tot 15 november 2016
- vanaf 16 tot 30 november 2016
- vanaf 1 tot 15 december 2016
- vanaf 16 tot 31 december 2016
- vanaf 1 tot 15 januari 2017
- vanaf 16 tot 31 januari 2017

- vanaf 1 tot 15 februari 2017
- vanaf 16 tot 28 februari 2017
- vanaf 1 tot 15 maart 2017
- vanaf 16 tot 31 maart 2017
- vanaf 1 tot 15 april 2017
- vanaf 16 tot 30 april 2017
- vanaf 1 tot 15 mei 2017
- vanaf 16 tot 31 mei 2017
- vanaf 1 tot 15 juni 2017
- vanaf 16 tot 30 juni 2017
- vanaf 1 tot 15 juli 2017
- vanaf 16 tot 31 juli 2017
- vanaf 1 tot 15 augustus 2017
- vanaf 16 tot 31 augustus 2017
- vanaf 1 tot 15 september 2017
- vanaf 16 tot 30 september 2017
- vanaf 1 tot 15 oktober 2017
- vanaf 16 tot 31 oktober 2017
- vanaf 1 tot 15 november 2017
- vanaf 16 tot 30 november 2017
- vanaf 16 december 2017 tot 31 mei 2018