Logo Parlement Buxellois

De organen van het Parlement

 

 

De voorzitter

Ingevolge de verkiezingen van zondag 26 mei 2019, wordt Rachid Madrane Voorzitter van het Brussels Parlement.

 

De eerste ondervoorzitter

Ingevolge de verkiezingen van zondag 26 mei 2019, wordt Guy Vanhengel  de 1ste Ondervoorzitter van het Brussels Parlement.

 

Het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling

Het Bureau neemt alle beslissingen die nodig zijn om de goede werking van het Parlement te waarborgen, het houdt zich dus bezig met het beheer.
Het Bureau benoemt ook het personeel van het Parlement. De griffier en de adjunct-griffier echter worden door het Parlement benoemd, niet door het Bureau.

Het Bureau aangevuld met de voorzitters van de erkende politieke fractie vormt het Bureau in uitgebreide samenstelling. Het Bureau in uitgebreide samenstelling bereidt de vergaderingen van het Parlement en van de Verenigde Vergadering voor en stelt de agenda op.

 

De commissies

De aard, samenstelling en werking van de commissies worden geregeld bij de artikelen 23 tot 51, 99, 128 en 131 van het Reglement.

De commissies worden ermee belast de door het Parlement overgezonden ontwerpen en voorstellen van ordonnantie te bespreken. Ze kunnen vergaderingen houden ter informatie van hun leden (hoorzittingen met deskundigen…) en aan de Regering vragen stellen over allerhande aangelegenheden. Om het standpunt van het Parlement uit te drukken, kunnen ze, mits ze een voorafgaande consultatieprocedure volgen, zelf een voorstel van ordonnantie of resolutie opstellen en daarover verslag uitbrengen.

Het Parlement heeft vaste commissies, waarvan de bevoegdheden en benaming, na advies van het Bureau in uitgebreide samenstelling, worden vastgesteld door de voorzitter. Ze bestaan uit vijftien leden die benoemd worden volgens de evenredige vertegenwoordiging van de taalgroepen en de erkende politieke fracties. Elke commissie heeft een voorzitter en drie ondervoorzitters. De voorzitter en eerste ondervoorzitter van het Parlement zitten van rechtswege een van de commissies voor. Het aantal plaatsvervangers is gelijk aan het aantal vaste leden, verhoogd met één.

Die verschillende commissies kunnen gemeenschappelijke vergaderingen organiseren om samen onderwerpen te behandelen die tot hun verschillende bevoegdheden behoren. Het betreft dan verenigde commissies (bijvoorbeeld voor de aangelegenheden die tegelijk behoren tot gezondheid en sociale zaken, leefmilieu en vervoer, economie en territoriale ontwikkeling…).

Er kunnen bijzondere commissies worden gevormd om bepaalde ontwerpen of voorstellen te onderzoeken, of telkens als het Parlement dat nuttig acht. De werkingsregels zijn dezelfde als die van de vaste commissies. Tenzij anders beslist wordt, loopt hun opdracht ten einde bij het indienen van het parlementair verslag over de kwesties die hun werden voorgelegd.

De vaste commissies en de bijzondere commissies kunnen subcommissies in het leven roepen, waarvan zij de bevoegdheden bepalen en de vaste en plaatsvervangende leden, alsook de voorzitter aanwijzen. Die subcommissies zijn vast, of belast met het onderzoeken van een bijzondere kwestie binnen een bepaalde termijn.

Overeenkomstig de artikelen 28 en 72 van de bijzondere wet betreffende de Brusselse instellingen, kan het Parlement eveneens beslissen een onderzoekscommissie in te stellen, die onderworpen is aan dezelfde regels als de bijzondere commissies.

De commissie belast met de Europese aangelegenheden heeft als opdracht adviezen te verstrekken, op eigen initiatief of op verzoek van de Regering, over alle Europese aangelegenheden die verband houden met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de gewestelijke of bicommunautaire aangelegenheden, alsook met de aanwezigheid van de Europese instellingen en hun personeel in Brussel.

Het adviescomité voor gelijke kansen voour mannen en vrouwen heeft tot taak adviezen uit te brengen over de kwesties die verband houden met de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, op verzoek van de voorzitter of van een commissie, ofwel op eigen initiatief.

De commissie voor de begroting en de rekening is belast met het onderzoek van de rekening van het Parlement, alsook met het onderzoek van de ontwerpbegroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Parlement.

Het comité voor de follow-up van de wetgeving is belast met de evaluatie van de ordonnanties, de resoluties en de verordeningen die sedert ten minste twee jaar aangenomen zijn door het Parlement. Het zal ook de eventuele moeilijkheden met de toepassing ervan onderzoeken.

Een samenwerkingscommissie kan belast worden met de bevordering van de samenwerking met de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Waals Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie.

Sedert de zesde Staashervorming, kunnen de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten interparlementaire commissies instellen, die samengesteld zijn uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van elk van de betrokken parlementen en die belast zijn met het onderzoeken van de voorstellen en ontwerpen van gezamenlijk decreet en gezamenlijke ordonnantie die hun worden overgezonden door de Voorzitter.

 

De permanente commissies van het Parlement

De commissies van de Verenigde Vergadering

De andere commissies