Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep om de digitale kloof te verkleinen op het vlak van e-gezondheid.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 2)

Rubriek(en):
Buitenlandse investeringen, Buitenlandse investeringen
 
Datum ontvangst: 10/09/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 05/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2019 Ontvankelijk p.m.
05/11/2019 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 25 maart 2019 heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), onder de impuls van de vorige Brusselse ministers van Gezondheid, de heren Didier Gosuin en Guy Vanhengel, een projectoproep uitgeschreven om de digitale kloof te verkleinen op het vlak van e-gezondheid (1).

Die projectoproep zal het mogelijk maken om proefprojecten uit te werken in de strijd tegen de digitale kloof in de gezondheidszorg.

De oproep is afgesloten op 26 april 2019.

Daarom had ik voor u de volgende vragen:

1. Welke middelen zijn er besteed aan de projectoproep?
2. Hoeveel projecten werden er per gemeente ingediend?
3. Wat was de evaluatiemethode en welke criteria werden er gebruikt voor die evaluatie? Wie was daarmee belast?
4. Welke projecten zijn er niet gekozen, met voor elk project: projectdrager, naam van het project, doelstellingen van het project, punten voor het project en redenen van de weigering? Zijn er klachten ingediend? Zo ja, hoeveel, door wie en voor welke projecten?
5. Welke projecten zijn er gekozen, met voor elk project: projectdrager, naam van het project, doelstellingen en meerwaarde van het project, financiële steun, periode voor de uitvoering van het project en punten voor het project?
6. Welke financiële steun is er per gemeente gegeven voor de gekozen projecten? Wat zijn de financieringsvoorwaarden op het vlak van duur en aantal stortingen?
7. Is er een begeleiding voor de gekozen projecten? Zo ja, wie zal de laureaten begeleiden of omkaderen tijdens de uitvoering van de projecten?
8. Komt er een nieuwe projectoproep? Zo ja, tegen wanneer en met welke doelstelling(en)/thema(‘s)/hoofdlijn(en)/luik(en)?

(1) Didier Gosuin, "e-gezondheid: het Brussels Gewest schrijft een projectoproep uit in de strijd tegen digitale uitsluiting",
https://didiergosuin.brussels/nl/nieuws/sante/e-gezondheid-het-brussels-gewest-schrijft-een-projectoproep-uit-de-strijd-tegen , geraadpleegd op 10 september 2019.
 
 
Antwoord   

Op 25 maart 2019, lanceerde het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onder impuls van de vorige Brusselse Ministers van Gezondheid, de heren Didier Gosuin en Guy Vanhengel, een oproep tot het indienen van projecten ter bestrijding van de digitale kloof op het gebied van de e-gezondheid. Het doel van deze oproep is het bestrijden van de digitale kloof in de gezondheidszorg.

De oproep tot het indienen van projecten is op 26 april 2019 afgesloten.

1. Wat is het budget dat voor deze oproep tot het indienen van projecten is vrijgemaakt?

Voor de financiering van de oproep tot het indienen van projecten is een budget van 50.000 euro vrijgemaakt.

2. Hoeveel projecten zijn er ingediend, gemeente per gemeente?

Stad Brussel

3

Schaarbeek

2

Vorst

1

Anderlecht

2

Sint-Agatha-Berchem

1Voor de andere gemeenten zijn er geen projecten ingediend.

3. Wat was de evaluatiemethode en welke criteria werden gebruikt om de evaluatie uit te voeren? Wie was verantwoordelijk voor deze evaluatie?


De evaluatie werd toevertrouwd aan een volgens de bepalingen van het lastenboek samengestelde selectiejury, te weten een vertegenwoordiger van de
Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), Abrumet, de academische wereld (UCLouvain), Brulocalis, de diensten van het Verenigd College van de GGC, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en een "digitale integratie"-coördinator van het CIBG.

De jury heeft gebruik gemaakt van een evaluatieschema dat strikt voldoet aan de criteria die in het lastenboek van de oproep tot het indienen van projecten zijn opgenomen. De evaluatiecriteria werden ingedeeld in twee categorieën: kwaliteit van de methodologie (50%) en inhoud van het project (50%).


4. Welke projecten werden niet geselecteerd of weerhouden, met voor elk project: de projectdrager, projectnaam, doelstellingen van het project, score(s) toegekend aan het project en reden(en) voor weigering? Zijn er klachten of vorderingen ingediend? Zo ja, hoeveel, wie heeft deze klachten ingediend en voor welke projecten?


De lijst van geweigerde projecten met voor elk project de projectdrager, de projectnaam, de projectdoelstellingen, de projectscore(s) en de weigeringsreden(en), is als bijlage 1 bij onderhavig antwoord toegevoegd.

Na de bekendmaking van de resultaten zijn er geen klachten of vorderingen meer ingediend.


5. Welke projecten werden geselecteerd en weerhouden, met voor elk project: de projectdrager, projectnaam, projectdoelstellingen, toegevoegde waarde van het project, financiële steun aan het project, projectuitvoeringstermijn en de projectscore(s)?

Van de negen ontvangen projecten, werden twee projecten weerhouden:

Het project van de vzw Maks behaalde de hoogste score (92/100). Het gevraagde bedrag voor het project bedraagt 22.840 euro voor een periode van één jaar (september 2019-september 2020). Volgens het verslag van de selectiejury, werd dit project om de volgende redenen weerhouden:
- De aanpak is lokaal verankerd in een welbepaalde wijk (Kuregem);
- De doelgroep is gediversifieerd en loopt het risico om het voorwerp uit te maken van de digitale kloof. Het project bouwt voort op de bestaande voorzieningen, maar ontwikkelt een innovatieve aanpak (storytelling);
- Er is een rechtstreekse link met de e-gezondheid en het participatieve aspect is onmiskenbaar;
- De tools zijn toegankelijk, reproduceerbaar en de prijs is binnen het kader.

Het project van de vzw Solival kwam met een score van 89/100 op de tweede plaats. Voor dit project is een bedrag van 25.000 euro vrijgemaakt. Volgens het verslag van de selectiejury, werd dit project om de volgende redenen weerhouden:

- Het Brusselse aspect en de wijkgerichte benadering staan duidelijk voorop en beantwoorden aan de geest van de projectoproep;
- De geïdentificeerde doelgroepen zijn relevant voor de nagestreefde doelstelling en de aanpak is innovatief;
- De drie in de voorziening voorgestelde luiken dekken een groot aantal behoeften en de voorgestelde samenerkingsverbanden vertegenwoordigen een daadwerkelijke verrijking, wat een positieve impact heeft op de duurzaamheid van het project.

6. Welke financiële steun is aan de weerhouden projecten toegekend, gemeente per gemeente? Wat zijn de financieringsvoorwaarden in termen van duur en aantal betalingen?

De vzw Maks ontving een subsidie van 22.840 euro voor een project in de gemeente Anderlecht.

De vzw Solival ontving een subsidie van 25.000 euro voor een project in de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

De financieringsvoorwaarden werden in het subsidiëringsbesluit als volgt vastgesteld (artikel 3):

“De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven:

1° een eerste schijf van 80% van het totaalbedrag wordt uitbetaald na de betekening door de Diensten van het Verenigd College van het besluit tot toekenning van de subsidie;
2° een tweede schijf van 20% van het totaalbedrag wordt uitbetaald na voorlegging en evaluatie van:
a) een activiteitenverslag;
c) de nodige financiële verantwoordingsstukken voor de totale subsidie, zoals bepaald in artikel 4, § 3 van het besluit.”


7. Is er voor de weerhouden projecten een begeleiding of omkadering voorzien? Zo ja, door wie zullen de laureaten tijdens de uitvoering van de projecten worden begeleid of omkaderd?

Er is een driemaandelijkse vergadering gepland tussen de vertegenwoordigers van de twee weerhouden vzw’s en de leden van het begeleidingscomité, bestaande uit een vertegenwoordiger van de LUSS, een vertegenwoordiger van het VPP en een functionaris van de diensten van het Verenigd College van de GGC.

8. Is er een nieuwe uitgave van de oproep tot het indienen van projecten gepland ? Zo ja, voor wanneer en voor welke doelstelling(en)/thema(‘s)/as(sen)/luik(en)?

De Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de legislatuur 2019-2014 meldt op pagina 33 en 34 het volgende: "Met het oog op een grotere sociale rechtvaardigheid, de problematiek van de non take-up van sociale rechten en de afbouw van administratieve lasten voor de burgers zal de Regering zoveel als mogelijk het beginsel van de automatisering van rechten toepassen door middel van de volgende mechanismen : digitalisering en automatisering van de gegevensoverdracht met respect voor de persoonlijke levenssfeer, en automatische, proactieve toekenning van een recht door de bevoegde openbare diensten. De Regering zal erop toezien dat deze evolutie geen afbreuk doet aan de overheidstaken en gepaard gaat met maatregelen die de weerslag van de automatisering op digitale kloof beperken.“.


Het is nog te vroeg om concreet aan te geven hoe deze automatisering zal worden geïmplementeerd.