Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van uw kabinet voor de nieuwe zittingsperiode

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 8)

 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 15/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Na de verkiezingen van 26 mei 2019 en de installatie van een nieuwe regering, hebben er veranderingen plaatsgevonden in de inrichting, samenstelling en procedures van de ministeriële kabinetten.

Op deze vrijdag 27 september 2019 zou ik u, in uw hoedanigheid van lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn, de volgende vragen willen stellen:

1. Wat is het totaalbedrag voor de inrichting en de renovatie van uw kantoren?
2. Wat zijn de bedragen voor de aankoop van kantoormateriaal, benodigdheden, meubilair en voertuigen voor deze nieuwe zittingsperiode?
3. Hoeveel aangewezen, contractuele en gedetacheerde werknemers zijn er, uitgesplitst naar salarisschaal en naar de volgende leeftijdsgroepen: 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50 jaar en ouder? Kunt u mij meer vertellen over hun functies?
4. Wat betreft de gedetacheerde medewerkers, kunt u mij hun oorspronkelijke bestuur meedelen?
5. Welke maatregelen hebt u genomen ter ondersteuning van de diversiteit in uw ministerieel kabinet?
6. Welke procedures heeft u ingesteld om mogelijke belangenconflicten binnen uw eigen kabinet te voorkomen?
 
 
Antwoord    Antwoord van de heer Maron

1. Wat is het totale bedrag van de inrichtings- en renovatiewerken van uw kantoren?

We hebben op dit ogenblik geen budget voorzien voor inrichtings- en renovatiewerken, aangezien wij de kantoren, die momenteel worden ingericht, nog niet betrekken. Brussels Facilities is belast met de organisatie en het beheer van de inrichtingswerken voor een kantoorplatform met het oog op de terbeschikkingstelling van een kabinet, na het verlaten - aan het einde van de vorige legislatuur - van het gebouw van het kabinet dat vroeger door mevrouw Fremault werd gebruikt en dat aan de Kapitein Crespelstraat gelegen was. Momenteel delen de kabinetten van Trachte en Maron dezelfde bedrijfsruimten, in afwachting van het nieuwe plateau.

2. Wat zijn de bedragen die zijn bestemd voor de aankoop van kantoormateriaal, kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair en voertuigen voor deze nieuwe legislatuur?

Aangezien het kabinet nog steeds in oprichting is, hebben we nog geen begroting opgesteld waarin de toewijzing van middelen aan deze verschillende posten wordt vastgelegd. Wat betreft het kantoormeubilair, het kantoormateriaal en de voertuigen, werken wij momenteel met de activa die door de voormalige kabinetten zijn overgedragen. De begrotingen van de kabinetten worden echter gepubliceerd in parlementaire stukken en jaarlijks door het Parlement goedgekeurd.

3. Hoeveel benoemde, contractuele en gedetacheerde werknemers zijn er, uitgesplitst naar schaalniveau en naar de volgende leeftijdsgroepen: 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50 jaar en ouder? Kunt u me meer vertellen over hun functies?

In de huidige staat van de lopende wervingsprocedures:
o werden 2 personen benoemd en 3 personen gedetacheerd;
o hebben 4 personen het statuut van attaché, heeft 1 persoon het statuut van personeel bestemd voor uitvoeringsopdrachten en het vak- en dienstpersoneel.
- Voor de leeftijdsgroepen:
o behoren 5 personen tot de leeftijdscategorie van 35 jaar tot 49 jaar;
o hebben 4 personen het statuut van attaché, heeft 1 persoon het statuut van personeel bestemd voor uitvoeringsopdrachten en het vak- en dienstpersoneel.

4. Wat betreft de gedetacheerde ambtenaren, kunt me aangeven wat hun oorspronkelijke administratie is?
De ambtenaren werden gedetacheerd vanuit Bruxelles Formation, de FGC en de GOB.

5. Welke maatregelen heeft u genomen om de diversiteit in uw ministerieel kabinet te ondersteunen?
We hebben met name de vacature opengesteld en gepubliceerd. Voor de rekruteringsprocedure hebben we een selectiemethode vastgesteld op basis van kennis/know-how/levenswijsheid om de kennis en vaardigheden te beoordelen/objectiveren.
6. Welke procedures heeft u ingesteld om mogelijke belangenconflicten binnen uw eigen kabinet te vermijden?
In eerste instantie, hebben we besloten een kadaster op te stellen van de mandaten van alle beleidsmedewerkers van het kabinet. In tweede instantie, zullen we een gedragscode en een verklaring op eer inzake belangenconflicten invoeren.

Antwoord van Mevrouw Van den Brandt

1. Wat is het totale bedrag van de inrichtings- en renovatiewerken van uw kantoren?
Het budget dat vanuit het gewest is voorzien voor kabinetten is 55.000EUR. Momenteel hebben we voorzien dat 38.000EUR hiervan zal gebruikt worden voor de installatie van ons kabinet. Dit is grotendeels besteed geweest voor de verbouwing van onze verdieping om een aangename werkomgeving te creeeren.

2. Wat zijn de bedragen die zijn bestemd voor de aankoop van kantoormateriaal, kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair en voertuigen voor deze nieuwe legislatuur?

Als bedoeld wordt over de komende 5 jaar qua materiaal, meubels, wagens etc. dan kunnen we daar nog niet op antwoorden aangezien elk jaar er een nieuwe begroting dient te worden opgemaakt, afhankelijk van de voorziene bedragen. Voor 2020 wachten we nog op volledige goedkeuring van de begroting. Momenteel maken we gebruik van materiaal dat over is van voormalig Staatssecretaris Bianca Debaets. Hoe dan ook zullen we ons houden aan de afspraken en de bedragen die vast worden gelegd in de begrotingsbesprekingen
.

3. Hoeveel benoemde, contractuele en gedetacheerde werknemers zijn er, uitgesplitst naar schaalniveau en naar de volgende leeftijdsgroepen: 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50 jaar en ouder? Kunt u me meer vertellen over hun functies?

Momenteel:
10 gedetacheerd en 23 contractuelen.18-24 jaar: 0 medewerkers, 25-34 jaar: 16 medewerkers, 35-49 jaar: 10 medewerkers, 50 jaar en ouder: 2 medewerkers.
Per functie:
· 9 uitvoerende medewerkers (onthaal, persoonlijk medewerker, administratief) - 1 kabinetschef · 1 kabinetssecretaris · 3 adjunct-kabinetschef - · 14 raadgevers
Per barema:
· 1 medewerker op A500 · 2 medewerker op A310 · 7 medewerkers op A300 · 3 medewerker op A102 · 1 medewerker op B101 · 2 medewerkers op B200 · 1 medewerkers op C200 · 4 medewerkers op C101· 1 medewerker op D103· 1 medewerker op A288 (VGC) · 3 medewerkers op A285 (VGC) - 2 medewerkers op A284 (VGC)

4. Wat betreft de gedetacheerde ambtenaren, kunt me aangeven wat hun oorspronkelijke administratie is?
Parking Brussels, MIVB, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Brusselse Brandweer, Citydev, Brussel Financiën en Begroting
.

5. Welke maatregelen heeft u genomen om de diversiteit in uw ministerieel kabinet te ondersteunen?
Bij de aanwervingsprocedures is er gepoogd om zo veel mogelijk via verschillende kanalen onze vacatures te verspreiden. Bij de samenstelling van ons kabinet hebben we aandacht besteedt aan de genderverhouding. Verder proberen we als kabinet zo veel mogelijk een afspiegeling van Brussel te zijn bij de samenstelling.

6. Welke procedures heeft u ingesteld om mogelijke belangenconflicten binnen uw eigen kabinet te vermijden?
We houden intern een lijst bij van mandaten die medewerkers hebben en gaan na of er geen belangenverstrengeling is met de bevoegdheden van onze Minister. Verder zijn medewerkers van het kabinet jaarlijkst verplicht een aangifte van mandaten te doen via de website van het Rekenhof.