Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het volledig overzicht van de overheidsinstanties en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 2)

 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het belang van de transparantie en om mijn controletaak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen, heb ik tijdens de vorige zittingsperiode alle leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ondervraagd om een volledige lijst te krijgen van de overheidsinstanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Helaas werden mijn acht schriftelijke parlementaire vragen van 2 maart 2018 niet-ontvankelijk verklaard op 15 maart 2018.

In het punt "een grotere transparantie en scherpere controlemaatregelen" van de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zittingsperiode 2019-2024), staat het volgende:

"Daar er voor de Regering voortaan nieuwe verplichtingen gelden om haar beslissingen en voorbereidende documenten openbaar te maken, is het nodig om een gewestelijke kanselarij op te richten en via een aangepaste website te communiceren met de burgers. Op die website komt ook een overzicht van de Brusselse openbare instellingen, de mandaten en de bezoldigingen (openbare en private, volgens schijven zoals in het Europees Parlement) die daarin ontvangen worden.”.

In uw hoedanigheid van minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, stel ik u daarom de volgende vragen:

- Wie is belast met het overzicht van de Brusselse openbare instellingen die onder uw bevoegdheid vallen?
- Zijn er externen betrokken bij de opmaak van dit overzicht?
- Hoe zit het met de opmaak en de voortgang van dit overzicht zoals aangekondigd in de algemene beleidsverklaring?
 
 
Antwoord    De vraag betreft de “gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen”.

De Brusselse openbare mandatarissen moeten binnen de maand na hun eedaflegging of installatie de lijst van mandaten, functies en afgeleide functies indienen, evenals de bezoldigingen, voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij ontvangen. Die aangifte gebeurt bij de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris of het controleorgaan, namelijk de cel “Transparantie van de bezoldigingen” die werd opgericht binnen de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.


Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar zullen de mandatenlijsten van de burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, evenals hun private inkomsten, per inkomensschijf, ook op de website van de betrokken gemeente gepubliceerd worden.

Ten slotte zullen de gemeentesecretarissen, de OCMW-secretarissen en de voorzitters van de raad van bestuur of de leidende ambtenaren van de openbare instellingen uiterlijk op 30 juni van elk jaar een jaarverslag moeten publiceren.
De Brusselse wetgever heeft twee instanties gecreëerd die belast zijn met de naleving van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017, namelijk het controleorgaan (de cel Transparantie van de bezoldigingen) en het sanctieorgaan (de Brusselse Commissie voor de Deontologie).

De Diensten van het Verenigd College vallen niet onder het toepassingsgebied van deze gezamenlijke ordonnantie, als zijnde een administratie zonder rechtspersoonlijkheid.

De verklaring in het gezamenlijke Regeerakkoord dat er een gewestelijke kanselarij moet worden opgericht en een aangepaste website waarop een overzicht van de Brusselse openbare instellingen, de mandaten en de bezoldigingen zal komen, komt er vanuit de politieke wil om deze openbaarheidsverplichtingen te centraliseren omdat het:

- enerzijds een moeilijke opdracht is om een exhaustieve lijst op te maken van alle instellingen die onder het toepassingsgebied vallen van de gezamenlijke ordonnantie (bv. de gemeentelijke vzw’s: welke zijn dat allemaal?) en

- anderzijds al die instellingen apart onder de openbaarheidsverplichtingen vallen en er dus geen overzicht bestaat.


Om deze verklaring in de praktijk om te zetten, is er een wetgevend initiatief nodig dat een gewestelijke kanselarij opricht en deze een takenpakket toekent. Het lijkt niet mogelijk dat vanuit de Regering de mandaten en bezoldigingen van Brusselse openbare instellingen worden gepubliceerd zonder wettelijke basis.


Er is hierin nog geen enkel initiatief genomen.