Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenstelling van de raden van bestuur van de ION’s onder uw toezicht

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 21)

 
Datum ontvangst: 04/11/2019 Datum publicatie: 09/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Traditiegetrouw bestonden er regelingen om de aanwezigheid van de oppositie te waarborgen in de verschillende raden van bestuur van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren.

Tijdens de vorige zittingsperiode had de regering echter besloten de oppositie volledig af te voeren uit deze instellingen.

Deze feitelijke toestand is helaas betwistbaar, aangezien de aanwezigheid van de oppositie niet alleen het politieke evenwicht waarborgt bij het pluralistische beheer van deze instellingen, maar ook een fundamenteel teken van democratie is en een bewijs van transparantie bij het beheer van de openbare aangelegenheden.

Graag wens ik een antwoord op volgende vragen.

- Ten eerste, bent u bereid om de oppositie te integreren in de ION's onder uw toezicht? Zo niet, hoe rechtvaardigt u deze weigering dan?
- Hoe verklaart u de afwezigheid van de oppositie in deze instellingen?
- Tot slot, welke termijn is nodig om deze raden van bestuur open te stellen voor de oppositie?
 
 
Antwoord    Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd Iriscare (de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid) opgericht om verschillende bevoegdheden inzake Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag over te nemen.
De ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van deze instelling bepaalt de samenstelling van de beheersorganen van Iriscare op grond van het voorheen bestaande beheermodel bij de federale instellingen die deze aangelegenheden beheerden, namelijk het RIZIV en Famifed.

Zo beschikt Iriscare, naast technische commissies en een Multidisciplinair College, over drie beheersorganen: het Algemeen Beheerscomité, de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen en de Beheerraad voor Gezinsbijslag.

Artikel 10, § 1 van de bovengenoemde ordonnantie bepaalt de samenstelling van het Algemeen Beheerscomité, namelijk:

- vijf vaste en vijf plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en zelfstandigenorganisaties op interprofessioneel niveau;
- vijf vaste en vijf plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties op interprofessioneel niveau;
- vijf vaste en vijf plaatsvervangende vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, waaronder de landsbonden van ziekenfondsen;
- vijf vaste en vijf plaatsvervangende vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers, waarvan minstens een vertegenwoordiger van de OCMW's die niet over een mandaat in een raad van het maatschappelijk welzijn beschikt, en minstens een vertegenwoordiger van de beheerders van zorginstellingen;
- vijf vertegenwoordigers van het Verenigd College bij de vastlegging van de opdrachtenbegroting en van de rekeningen voor de opdrachten van de Dienst;
- drie vaste en drie plaatsvervangende vertegenwoordigers van de gezinsorganisaties;
- drie vaste en drie plaatsvervangende vertegenwoordigers van de kinderbijslagfondsen.

De artikelen 21 en 28 van de bovengenoemde ordonnantie bepalen de samenstelling van de twee overige beheersorganen, maar met dezelfde vertegenwoordiging als in het Algemeen Beheerscomité.

Er zijn dus geen vertegenwoordigers van de politieke partijen aanwezig, ongeacht of ze een lid van de regering zijn.