Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van de handicapdimensie (Handistreaming) in de maatregelen van de GGC

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 20/12/2019 Datum publicatie: 17/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sedert mijn vorige parlementaire vraag van 21 december 2018 inzake de vooruitgang die is geboekt met Handistreaming en met overwegingen en initiatieven ten gunste van de integratie van personen met een handicap, hebben de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) hun inspanningen in de "Handistreaming"-dynamiek voortgezet teneinde rekening te houden met de behoeften van personen met een handicap in hun beleidsmaatregelen en teneinde de belemmeringen aan te pakken die de deelname van personen met een handicap aan het economische, sociale en culturele leven in het gedrang brengen, ...
Zoals u weet, moet ELK lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie "Handistreaming" (het integreren van de handicapdimensie) toepassen in alle beleidsmaatregelen en acties die onder zijn/haar bevoegdheid vallen. Met de regelgeving inzake "Handistreaming" komt het dus toe aan de GGC, het BHG en de FGC de nodige maatregelen te nemen om de samenleving inclusiever te maken.

Graag een antwoord op volgende vraag.
Hebt u als leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), samen belast met Gezondheid en Welzijn EN met betrekking tot "Handistreaming en uw bevoegdheden", overwegingen en initiatieven gestart of ten uitvoer gelegd? Zo ja, welke precies?
 
 
Antwoord    Veel van de bevoegdheden waarmee ik in de GGC belast ben, integreren zelf al de handicapdimensie: of het nu gaat om erkende instellingen voor personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), onder andere.

Voor de materies die niet rechtstreeks verband houden met handicap, zijn de diensten van het Verenigd College belast met een permanent toezicht, om de handicapkwestie in alle beleidsdomeinen te integreren. Twee medewerkers van de directie Coördinatie en Procedures van de diensten van het Verenigd College hebben namelijk de taak om voortdurend na te denken over de handistreaming, om de bestaande regelgeving aan te passen of te vervolledigen en de concrete uitvoering ervan binnen onze diensten te verzekeren. Hiertoe coördineren ze zich met name met de cel ‘Bestrijding van discriminatie en gelijke kansen’ van de FGC en Equal Brussels, om de inspanningen op elkaar af te stemmen en eventueel de middelen te bundelen.

Tot slot kan ook Iriscare belangrijk werk verrichten op dit gebied door het paritaire beheer en de expertise in het veld die eraan ten grondslag ligt. Dit komt niet alleen omdat in de commissie ‘Personen met een handicap’ van Iriscare vertegenwoordigers zitten van verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen en die verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen over specifieke dossiers met betrekking tot handicap, maar ook omdat de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen vertegenwoordigers van instellingen voor personen met een handicap telt, met kennis van de sector die de debatten kan voeden, ongeacht het onderwerp, over de grenzen van de specifieke handicapsector heen. En tot slot omdat in deze raad ook vertegenwoordigers van de ‘regionale maatschappijen van onderlinge bijstand’ zitting hebben, die tot taak hebben alle Brusselse burgers te vertegenwoordigen, met inbegrip van personen met een handicap; hun aandacht voor deze kwestie hoeft niet meer aangetoond te worden.