Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 13)

 
Datum ontvangst: 06/01/2020 Datum publicatie: 13/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 16 december 2019 heeft in het Brussels Parlement het colloquium “Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral” plaatsgevonden. Dat colloquium bood de gelegenheid om, onder andere, de balans op te maken van de uitdagingen in verband met handistreaming en de aanspreekpunten handistreaming, de implementatie ervan in de ministeriële kabinetten en de besturen, en de te maken vorderingen op het vlak van toegankelijkheid in gebouwen, vervoer, straten en parken, woningen, op websites…
Met handistreaming bereiden we de samenleving van morgen voor door rekening te houden met handicaps in alle beleidsmaatregelen en projecten, via een preventieve, transversale en systematische aanpak, zodat personen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:
1. Hebben leden van uw bestuur deelgenomen aan het colloquium van 16 december 2019?
2. Werden aanspreekpunten handistreaming aangeduid? Zo ja, waar (besturen, andere)?
3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid?
4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?
5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er eventueel indicatoren aan het licht gekomen?
 
 
Antwoord    1.
Helaas werden de diensten van het Verenigd College niet op de hoogte gebracht van dit colloquium en konden ze dus niet vertegenwoordigd worden. Een van mijn kabinetsleden was echter wel aanwezig.
2.
Binnen de diensten van het Verenigd College werden nog geen contactpersonen voor Handistreaming aangeduid, maar twee personeelsleden van de Directie Coördinatie en Procedures volgen het dossier op. Ze informeren zich bij de cel “Lutte contre les discriminations et égalité des chances” (Strijd tegen discriminatie en gelijke kansen) van de Franse Gemeenschapscommissie en van Equal Brussels om de inspanningen op één lijn te brengen eventueel de middelen te bundelen voor de concrete implementatie van “Handistreaming”.
3.
Met betrekking tot de infrastructuur van het gebouw van de Diensten van het Verenigd College en van Iriscare werden verschillende aanpassingen uitgevoerd om de toegang tot het gebouw te vergemakkelijken voor burgers en personeelsleden met een handicap (heftoestel aan de ingang in de Belliardstraat; oprijplaat aan de ingang van de Trierstraat; er werd een onthaalbalie toegankelijk voor rolstoelgebruikers ingericht; er werden aanvragen voor parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap in de omgeving van Iriscare ingediend, en deze plaatsen werden verkregen; op de gelijkvloerse verdieping werden toiletten voor PBM ingericht; er werd een parkeerplaats speciaal voorbehouden aan een scooter voor personen met een handicap voorzien; etc..)
4.
De integratie van de Handistreaming-dimensie in de kosten en de financieringsbronnen, blijft een beleidswerf waaraan de Diensten van het Verenigd College willen werken tijdens deze legislatuur.
5.
Er werden nog geen statistieken en/of indicatoren vrijgegeven. In 2019 heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad echter bijgedragen aan de opmaak van artikels in een bundel publicaties van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie getiteld : “Armoede en handicap in België”. De artikels gaan over het Brussels beleid ter ondersteuning van personen met een handicap en geven een overzicht van de non take-ups voor personen met een handicap in een precaire of onzekere situatie in het Brussels Gewest.