Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de extra middelen waarin de regering voorziet voor de werknemers van de LRB’s

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 50)

 
Datum ontvangst: 12/02/2020 Datum publicatie: 23/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de notulen van de beslissingen van de regering staat dat in 2020 8 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het optrekken van de laagste lonen in de openbare ziekenhuisnetwerken, door middel van een diepgaande vergelijkende analyse per schaal en per graad tussen de loonschalen van de Brusselse openbare ziekenhuizen en die van de RVT’s van de OCMW’s, alsook die van de Vlaamse en Waalse openbare ziekenhuizen, alsook met de IF-IC-schalen die geleidelijk aan in werking zullen treden in alle openbare en private ziekenhuizen van het Koninkrijk.
In andere notulen van de beslissingen van de regering staat dat in 2020 15 miljoen euro wordt uitgetrokken bij wijze van nieuwe steun van het Gewest aan de plaatselijke besturen en dat de regering het principe goedkeurt van een systeem voor de harmonisering van de geldelijke statuten van de medewerkers van de plaatselijke besturen, op zijn minst de loonschalen en de voornaamste factoren die de vergoeding van de medewerkers bepalen, op basis van die van de plaatselijke besturen van de andere Gewesten.
Kunt u ons de details bezorgen van de uitgaven die die twee budgetten moeten dekken?
Kunt u ons de berekeningen bezorgen waarmee u die cijfers hebt kunnen bepalen?
 
 
Antwoord    De eisenbundel van het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft als prioriteit de herziening van de weddeschalen van de personeelsleden van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW’s, openbare ziekenhuizen).

Het Comité C had, eind vorige legislatuur, akte genomen van de berekeningen die Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) had gemaakt om de verschillen in bestaande verloningen tussen het plaatselijk openbaar ambt en dat van Vlaanderen, Wallonië en het gewestelijk openbaar ambt te objectiveren (ter herinnering: het gaat om een verschil van 65 miljoen voor Vlaanderen, 90 miljoen voor Wallonië en 330 miljoen ten opzichte van het Brussels gewestelijk openbaar ambt).

Op 19 december laatsleden, heeft de Brusselse regering, naar aanleiding van een nota neergelegd door het kabinet van Minister Clerfayt, een nota goedgekeurd dat het principeakkoord bevat om de schalen van het gemeentepersoneel te laten evolueren alsook de loonaanpassing te spreiden van 2020 tot 2024 om tegen het einde van de legislatuur alle graden te dekken. Onder voorbehoud van bevestiging bij de begrotingsaanpassing van 2020, zal een bedrag van 15 miljoen euro worden besteed als nieuwe steun van het Gewest reeds voor dit jaar.

Evenzo heeft de Brusselse regering op 16 januari, onder impuls van een door mijn kabinet ingediende nota, haar goedkeuring gehecht aan het beginsel van de verbetering van het financiële statuut van het personeel van openbare ziekenhuizen, althans wat betreft de barema's en de belangrijkste parameters die bepalend zijn voor de bezoldiging van het personeel. Onze belangrijkste motivatie is om consistent te zijn tussen de verschillende openbare zorgdiensten: soortgelijke functies in RVT's die afhankelijk zijn van OCMW's en in openbare ziekenhuizen moeten niet tegelijkertijd worden opgewaardeerd, met het risico dat het personeel van de ene naar de andere sector weglekt. Onder voorbehoud van bevestiging bij de begrotingsaanpassing van 2020, zal een bedrag van 8 miljoen euro worden besteed als nieuwe steun van het Gewest reeds voor dit jaar.

Deze bedragen van 15 miljoen en 8 miljoen euro zijn bepaald op basis van schattingen van de capaciteit van ons gewest, exclusief het aandeel van de lokale overheden, om functies die minder goed betaald worden dan elders te verbeteren, en rekening houdend met het aandeel van de betrokken werknemers in elk type lokale overheid (gemeenten, OCMW's, openbare ziekenhuizen). Zij moeten uiteraard worden verfijnd en worden afgestemd op de komende begrotingsaanpassing.

Het doel is dat alle niveaus van het lokaal openbaar ambt - inclusief gemeenten, OCMW’s en ziekenhuizen - kunnen profiteren van een herwaardering van de weddeschalen.

De vakbonden en de Conferentie van Burgemeesters hebben vorige maand al vergadering gehad met het kabinet van minister Clerfayt om technische werkgroepen op te richten die verantwoordelijk zijn voor een nauwkeurige vergelijking van de weddeschalen.

Wat de ziekenhuizen betreft, zullen de besprekingen tussen mijn kabinet en de vakbonden en de koepelorganisatie IRIS binnenkort beginnen met het bepalen van de beste invalshoek.

De resultaten van deze vergelijkingen zullen als basis dienen om de omvang van de deelname van het gewest in de herwaardering van de weddeschalen te bepalen.

De beslissingen van de regering voorzien in eerste instantie een herwaardering van de laagste graden. De modaliteiten voor de exacte verdeling van de middelen zal echter nog moeten worden verfijnd en verduidelijkt in de loop van de vakbondsonderhandelingen en samen met de werkgevers.

Daarom is het op dit moment nog een beetje vroeg om u een tijdslijn of een verdeelsleutel te geven. Belangrijke informatie zoals loonmassa per niveau moet ons nog worden meegedeeld.

Wat de ziekenhuizen betreft, zal het principe van de herwaardering (in de tussenkomst van de GGC wordt het deel dat reeds door de BFM andere federale subsidies wordt gesubsidieerd buiten beschouwing gelaten) van de laagste salarissen als eerste maatregel voor 2020 worden toegepast door middel van een verfijnde vergelijkende analyse per schaal en per rang tussen de barema’s van de Brusselse openbare ziekenhuizen en die van de RVT's van de OCMW's, alsook die van de Vlaamse en Waalse openbare ziekenhuizen, en ook met de IFIC-barema’s die geleidelijk aan van kracht zullen worden in alle ziekenhuizen, zowel de openbare als de private ziekenhuizen, in het Koninkrijk. Er zullen ook identieke vergelijkende analyses worden uitgevoerd op ziekenhuisschalen op alle niveaus.

Als we niet over de middelen beschikken om op alle betrokken weddeschalen van het ziekenhuis in te grijpen, of als de federale overheid door een of ander wonder besluit om sommige van deze schalen te herfinancieren, zoals de "witte jassen" (verpleegkundigen en verplegers), zouden we andere parameters kunnen onderzoeken die de bezoldiging van het betrokken personeel bepalen.