Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitvoering van het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan in het licht van de jongste welzijnsbarometer.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 12/03/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwezen in plenaire vergadering p.m.
17/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 7_maart 2020 wijdde Le Soir een artikel aan de nieuwe Welzijnsbarometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad. De conclusie is duidelijk: de armoede en ongelijkheid nemen toe. Deze stad mag dan een van de rijkste van Europa zijn, toch is de Gini-coëfficiënt er hoger dan in alle andere grote Belgische steden.

Enkele cijfers maken het concreter. 33% van de Brusselse bevolking heeft een inkomen dat onder de armoededrempel ligt. Dat is meer dan twee keer het nationale gemiddelde. Een kwart van de min-17-jarigen groeit op in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Ook het aantal ouderen die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen, stijgt sterk... Die armoedecijfers zijn een onderschatting, benadrukken de wetenschappers, omdat ze geen rekening houden met de 'verborgen armen', de dak- en thuislozen en de mannen en vrouwen die hier illegaal verblijven, in de allergrootste armoede.

Dat is nog niet alles. Gezien de prijzen op de huurmarkt zijn leefloners de helft tot soms zelfs meer dan twee derde van hun leefloon kwijt aan de huur. En dan hebben we het nog niet gehad over de slechte kwaliteit van die woningen: 22% van de Brusselse huishoudens zegt veel te krap te wonen of vocht- of verwarmingsproblemen te hebben. Dat soort zaken zijn funest voor de gezondheid.

In uw algemene beleidsverklaring zei u dat u een groot plan rond gezondheid en armoede wilt opzetten. Zo wilt u de kansarmoede in Brussel indijken en de ongelijke toegang tot gezondheidszorg wegwerken. Tot nog toe is er hoegenaamd niets concreets aan die situatie gedaan. Het wordt van dag tot dag erger, onder meer door een gebrek aan structurele maatregelen.

Hoe staat het met dat grote welzijns- en gezondheidsplan? Wanneer zien we de eerste maatregelen van kracht worden? In het interview bij het artikel zei u dat sommige maatregelen pas na een tijdje vruchten beginnen af te werpen. Toch hadden we graag meer details over die maatregelen vernomen.

 
 
Antwoord    Wat is de stand van zaken van dit grote gezondheids-/armoedeplan?

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn en het kabinet werken aan de ontwikkeling van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan (GWGP).

In dit plan worden de conclusies van de raadplegingsprocessen die hieronder worden toegelicht, samengebracht met de bestaande welzijns- en gezondheidsplannen (Brussels Armoedeplan, Brussels Gezondheidsplan, Gezondheidspromotieplan).

De Staten-Generaal bestaat uit drie overlegstructuren:

- Een Strategisch Comité, bestaande uit vertegenwoordigers van het kabinet, administraties, werkveldactoren en academici. Dit comité heeft de volgende taken: validatie van de te ontwikkelen thema's (maximaal 8), samenstelling van de verschillende werkgroepen, uitwisseling van de resultaten van het overleg en validatie van het definitieve plan.

- De thematische werkgroepen (die hieronder worden opgesomd) zijn samengesteld uit werkveldactoren, deskundigen en administraties.

- Ten slotte zal een burgerpanel zich buigen over de verwachtingen van de Brusselaars op het vlak van de organisatie en het aanbod van gezondheids- en welzijnsdiensten in hun buurt.

Het Observatorium heeft in samenwerking met het kabinet zes thema's geïdentificeerd die door de werkgroepen zullen worden behandeld en die zullen worden doorgegeven aan het strategisch comité, waarbij ze deze thema’s zullen kunnen oriënteren en tot twee nieuwe thema's zullen kunnen toevoegen:

1. Gezondheid et ongelijkheden op het gebied van het milieu;
2. Lokale welzijns- en gezondheidscontracten;
3. Toegang tot welzijns- en gezondheidszorg en -diensten;
4. Geestelijke gezondheid ;
5. Autonomie
6. Preventie en gezondheidsbevordering

Ten slotte zal in het hele plan en voor elk thema terdege rekening worden gehouden met de genderdimensie en de aanpak van de gezondheidsbevordering als transversaal thema.


Hoe snel zullen de eerste maatregelen worden uitgevoerd? Zelfs als – zoals u zegt in het interview dat tegelijk met het artikel werd gepubliceerd – sommige maatregelen tijd nodig hebben om hun effect te sorteren, zijn we nieuwsgierig naar de details van deze maatregelen.

De publicatie van het plan was gepland voor eind december 2020.

Gezien de omstandigheden hebben we een deel van het raadplegingsproces moeten uitstellen.

Het plan zal daarom naar verwachting in april 2021 worden afgerond.

We zullen echter niet wachten tot het plan is opgesteld om op bepaalde punten vooruitgang te boeken, aangezien wij veel belang hechten aan de uitvoering van de beleidsverklaring binnen de verschillende thema’s.

De gebeurtenissen die we vandaag meemaken hebben uiteraard een belangrijke invloed op de capaciteit van alle diensten (kabinet en administratie) om in deze projecten vooruitgang te boeken.