Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dreigende sluiting van daklozenopvang Foyer Bodegem.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 79)

 
Datum ontvangst: 02/03/2020 Datum publicatie: 23/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen p.m.
13/03/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    In de plenaire zitting van de raad van de VGC van 31 januari stelde ik de vraag naar de impact van de Vlaamse besparingen ten aanzien van de CAW's voor CAW Brussel. Het goede nieuws dat op dat moment vanuit de elf CAW's in de pers gebracht werd, was dat ze de keuze maakten om niet te raken aan het aanbod met betrekking tot thuisloosheid.

Toen al gaf minister Van den Brandt in het antwoord aan dat CAW Brussel de afgelopen maanden toch de beslissing had genomen om de werking Foyer Bodegem niet langer te financieren vanuit de middelen van het Vlaams Decreet Algemeen Welzijnswerk en dat gezocht werd naar een oplossing voor deze werking.

Foyer Bodegem biedt sinds jaren onderdak aan 73 dakloze mannen en begeleidt hen naar een permanente uitweg uit de dakloosheid. Veel mannen verblijven maanden, soms zelfs meer dan een jaar in het opvangcentrum, de tijd nodig om een structurele en duurzame uitweg uit de dakloosheid te vinden.

Op 26 februari lazen we via een artikel in Bruzz de bevestiging van deze betreurenswaardige beslissing van het CAW.

Ik wil met mijn vragen enerzijds polsen naar de redenen van deze beslissing van CAW Brussel en naar de mogelijke oplossingen die reeds onderzocht werden om Foyer Bodegem van de sluiting te redden.

Een ander deel van mijn vraag heeft betrekking op het evaluatierapport van het Rekenhof over de daklozensteun in het Brussels Gewest.

Ten eerste de sluiting van Foyer Bodegem:

De keuze van het CAW Brussel is dus duidelijk in strijd met de keuze die de CAW's in januari meedeelden om niet te raken aan het domein thuisloosheid. Binnen CAW Brussel zijn momenteel vijf werkingen rond thuisloosheid actief: Foyer Bodegem, Albatros, De Schutting, Puerto en HOBO.

Veel mensen en organisaties op het terrein betreuren het dat CAW Brussel ervoor kiest om de besparingen die ze moet doorvoeren, te verhalen op de dak- en thuislozen.

- Bent u op de hoogte van de inhoudelijke keuze van het CAW die ertoe leidde om Foyer Bodegem te sluiten?

- Speelt de verhoging van de middelen, namelijk de 14 miljoen euro ter uitvoering van de ordonnantie m.b.t. de daklozenopvang langs de kant van de GGC een rol in deze beslissing?

In oktober 2019 bracht het Rekenhof een verslag uit van de evaluatie van de daklozensteun in het Gewest. Aanleiding van die evaluatie was de vaststelling dat het aantal daklozen in het Gewest gestegen is van ongeveer 1.800 in 2008, naar meer dan 4.180 in 2018. Deze cijfers liggen zeer hoog. Het is wel belangrijk om mee te geven, dat in dit cijfer ook de mensen zijn opgenomen die in een opvangtehuis verblijven of overnachten in de nachtopvang. Velen van die 4.180 daklozen zijn gelukkig reeds in begeleiding. De 73 mensen die Foyer Bodegem langdurig opvangt en begeleidt naar zelfstandig wonen, zijn ook opgenomen in dit hoge cijfer. Een sluiting zou willen zeggen 73 mensen terug naar af, terug de straat op. 73 mensen aan de deur van New Samu Social of andere nachtopvang initiatieven. Dit mag uiteraard niet gebeuren.

- Heeft het CAW reeds contact met u opgenomen in de zoektocht naar een oplossing binnen de GGC?

- Hebt u al zicht op mogelijke oplossingen voor het open houden van Foyer Bodegem? En zo ja, welke pistes worden bewandeld?

- Heeft u reeds contact gehad met Vlaams minister Wouter Beke? En zo ja, heeft het iets opgeleverd voor Foyer Bodegem?

De evaluatie van het Rekenhof wat betreft de daklozensteun in het Gewest, haalt als ŽŽn van de grote tekortkomingen aan, dat er een gebrek is aan overleg tussen de verschillende tussenkomende partijen. Ze beveelt aan om het onontbeerlijk overleg tussen de verschillende overheden en met de veldwerkers te versterken. Daarom heb ik de volgende vragen:

- Op welke manier is het overleg georganiseerd tussen de verschillende overheden in Brussel, die bevoegd zijn voor daklozenopvang-en begeleiding?

- Op welke manier wordt het beleid op gebied van daklozenopvang -en begeleiding gecošrdineerd tussen de verschillende overheden enerzijds en tussen de overheden en het werkterrein anderzijds?
Welke rol speelt de GGC hierin?
 
 
Antwoord    Ik werd inderdaad gecontacteerd door het CAW dat mij op de hoogte heeft gebracht van zijn intentie om de financiering van de opvangcapaciteit voor daklozen in het Opvanghuis “Foyer Bodegem” stop te zetten.

Dit plan om de opvangcapaciteit voor daklozen in Brussel te verminderen is uiteraard bijzonder problematisch.

Voor alle duidelijkheid bedraagt de door het CAW gefinancierde capaciteit 49 bedden.

Daarnaast voorziet het Opvanghuis “Foyer Bodegem” in een door Fedasil gefinancierde opvangcapaciteit van 24 bedden voor asielzoekers.

Het CAW wil zijn financiering stopzetten wegens een herprogrammering van de middelen.

Deze herprogrammering vloeit voort uit de nieuwe verplichtingen van het CAW in het kader van het Vlaams decreet betreffende het algemeen welzijnswerk dat 25 doelstellingen vaststelt met betrekking tot de behoeften van de Brusselaars.

De uitbreiding van de middelen voor de strijd tegen de dakloosheid binnen de GGC houdt uiteraard geen verband met de beslissing van het CAW Brussel om het Opvanghuis “Foyer Bodegem” niet langer te financieren.

Tijdens onze ontmoeting met het CAW en het Leger des Heils (dat instaat voor de organisatie van het Opvanghuis “Foyer Bodegem”) hebben we hen uitgelegd dat de bezuinigingsbeslissingen van de Vlaamse Regering onmogelijk kunnen worden gedragen en geabsorbeerd door de begroting van de GGC.

We hebben hen dan ook gevraagd om alle mogelijkheden te onderzoeken om de 49 bedden te behouden die momenteel door de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd.

Het CAW en het Leger des Heils hebben contact opgenomen met het OCMW van de Stad Brussel, het kabinet van de minister-president van het Brussels Gewest, het kabinet Muyle en het kabinet van Wouter Beke.

Tot nu toe lijken deze gesprekspartners niet positief te hebben gereageerd.

Daarnaast heeft het Leger des Heils een financieringsaanvraag ingediend bij de Diensten van het Verenigd College voor een bedrag van 923.351€ per jaar.

Momenteel onderzoek ik de mogelijke oplossingen om (met name via een cofinanciering) de 49 bedden in het Opvanghuis “Foyer Bodegem” geheel of gedeeltelijk te behouden.

Ik ontmoet volgende week Wouter Beke en dit punt zal op de agenda worden geplaatst.

In dit kader, wil ik ook de mogelijkheid van een cofinanciering via de VGC onderzoeken.

Tot nu toe, heeft dit de volgende resultaten opgeleverd:

- het Leger des Heils heeft ingestemd met de financiering van 3 Actiris-posten voor het gedeelte dat niet wordt gedekt door de Actiris-premie;
- en de financiering van de 24 plaatsen door Fedasil wordt niet meer in vraag gesteld.

Het laatste deel van uw vraag betreft het overleg tussen de verschillende machtsniveaus en de coördinatie tussen de actoren.

De ordonnantie van 18 juni 2018 belast Bruss'help met de coördinatie van de noodhulp- en inburgeringsprogramma's en de uitvoering van studies en analyses over de daklozenproblematiek in Brussel.

Daarnaast lijkt het me noodzakelijk om een gecoördineerde interfederale strategie te ontwikkelen waarbij de verschillende betrokken partijen (de federale overheid en de gewesten) worden betrokken.

Zodra de context gunstiger is, zal ik vragen om een hervatting van de werkzaamheden van de werkgroep “Daklozen” van de Interministeriële Conferentie "Integratie in de Samenleving", zoals ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 inzake dakloosheid en thuisloosheid.