Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal screeningstests in de Brusselse RH en RVT.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 104)

 
Datum ontvangst: 16/04/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vandaag, 16 april, hebben wij vernomen dat het Brussels Gewest minder screeningstests zou hebben verricht in de in het Gewest gelegen RH en RVT dan de andere Gewesten.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wanneer hebt u de screeningstests voor de Brusselse RH en RVT in ontvangst genomen?

- Hoeveel tests hebt u daarvoor ontvangen?

- Hoeveel tijd heeft Iriscare nodig gehad om de criteria te bepalen voor de selectie van de verschillende RH en RVT om over te gaan tot deze screening in de verschillende Brusselse RH en RVT?

- Hoeveel screeningtests werden werkelijk uitgevoerd in de Brusselse RH en RVT en wanneer gebeurde dat? Gelieve uw antwoord te onderbouwen aan de hand van het profiel van de geteste personen (verzorgingspersoneel, bewoners, administratief en logistiek personeel)?

- Hebt u genoeg artsen om deze tests uit te voeren en zo niet, hebt u een beroep gedaan op AZG of andere soortgelijke organisaties om te helpen? Zo ja, wanneer?

- Hoeveel van de 146 Brusselse RH en RVT hebben van dit screeningsplan gebruik kunnen maken?
 
 
Antwoord    De testen voor de screenings in de RH’s en RVT’s zijn door de federale overheid rechtstreeks aan de instellingen geleverd.

De screening in deze sector is georganiseerd in 4 fasen, in functie van de beschikbaarheid van de testen:

-
Week van 8 april: 12 instellingen hebben testen ontvangen. Ze werden met voorrang geselecteerd omdat ze op dat moment het grootste aantal COVID-19-gevallen hadden.
-
Week van 13 april: 31 instellingen hebben testen ontvangen. Ze werden ook geselecteerd op basis van het grote aantal COVID-19-gevallen in hun midden.
-
Week van 20 april: 52 RH’s en RVT’s zijn volgens dezelfde logica geselecteerd, met toevoeging van de instellingen die nog niet door de epidemie waren getroffen (geen gemelde of vermoede COVID-19-gevallen).
-
Week van 27 april tot 4 mei: de 42 overige instellingen.

Op dit moment zijn er in totaal 20.000 testen geleverd door de federale overheid.

Toen het aantal door de federale overheid geleverde testen voor sommige instellingen onvoldoende bleek te zijn, hebben we bijkomende testen gevraagd om aanvullende leveringen te kunnen doen.

Alle RH’s en RVT’s hebben dus testen ontvangen. Voor deze sector zouden alle testen in de week van 4 mei moeten worden afgerond.

De screeningsstrategie is opgesteld volgens criteria die zijn overeengekomen tussen Iriscare en het kabinet Maron, waarbij rekening is gehouden met de aanbevelingen van Sciensano. Zoals vermeld in vraag 1 is beslist om eerst de 12 (eerste fase, testfase) en vervolgens de 31 RH’s en RVT’s die het zwaarst zijn getroffen door COVID-19, te testen. Voor de derde fase zijn de zogenaamde ‘zuivere’ RH’s en RVT’s, d.w.z. zonder COVID-19, toegevoegd, evenals instellingen uit andere getroffen sectoren (instellingen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen).

Zoals aangegeven in de omzendbrief over de testen in de RH’s en RVT’s, is het de bedoeling om alle bewoners en alle personeelsleden van de instelling te testen, inclusief studenten, vrijwilligers, stagiaires, enz. die in onze RH’s en RVT’s werken.

Voor de eerste testfase (proefproject) zijn de testen door de federale overheid naar 12 RH’s en RVT’s gestuurd. Iriscare heeft de uitvoering van deze testen gecoördineerd in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen (AZG) voor de organisatorische ondersteuning en met de FBHAV voor het medische aspect. In de RH’s en RVT’s zijn immers de coördinerende en raadgevende artsen (CRA’s) of de behandelende artsen die door de FBHAV zijn aangewezen, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze testen en ook belast met de opvolging van de resultaten. Voor deze eerste fase heeft AZG de organisatie van de screening in 4 rusthuizen ondersteund.

Voor de tweede en volgende fases heeft de FMM de screening van de bewoners organisatorisch ondersteund. Voor de screening van de personeelsleden zijn de instellingen verzocht een beroep te doen op hun dienst voor arbeidsgeneeskunde. CESI coördineert de actie van deze verschillende diensten op het terrein. Zestig van de 137 door de GGC erkende instellingen hebben een beroep gedaan op hun EDPB voor de screening van hun personeel, onder de coördinatie van CESI.

Voor de bewoners waren er genoeg artsen dankzij de plaatselijke verenigingen van de FBHAV en de vrijwilligers van de FMM. Deze laatste organisatie, die vanaf de tweede fase officieel is aangewezen om de organisatie van de testen te ondersteunen, beschikt over een grote pool van vrijwilligers en was dus in staat om in te gaan op de verzoeken (32 RH’s en RVT’s hebben tot nu toe een beroep gedaan op deze ondersteuning). Het leger is ook tussengekomen in een instelling, in goede coördinatie met de FMM.

Na de laatste fusies, hergroeperingen en sluitingen telt Brussel momenteel 137 door de GGC erkende RH’s en RVT’s. Alle instellingen zijn opgenomen in het screeningsplan dat eindigt in de week van 4 mei.