Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken in de uitrol van Iriscare.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 160)

 
Datum ontvangst: 02/07/2020 Datum publicatie: 10/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2020 Ontvankelijk p.m.
08/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Iriscare is een bicommunautaire en paritair beheerde instelling van openbaar nut (ION). Sinds eind 2017 staat Iriscare in voor het beheer van de sociale bevoegdheden die zijn overgekomen in het kader van de zesde staatshervorming. In het regeerakkoord staat dat de regering “zal inzetten op het paritair beheermodel dat is ontwikkeld voor Iriscare en dat zij wenst te bestendigen”.

Het bestuur en beheer van Iriscare wordt waargenomen door een uitgebreide structuur. Er is een College van Commissarissen, een Dienst Begrotingscontrole, Audit en Monitoring, een Dienst van de ION en een administratie. Er zijn drie organen die het beheer van Iriscare verzekeren: het Algemeen Beheerscomité, de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen en de Beheerraad voor Gezinsbijslag. Het comité en de raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van het Brussels Parlement, vakbondsorganisaties, werkgeversorganisaties, middenstandsorganisaties, mutualiteiten, zorgverleners, gezinsorganisaties en kinderbijslagfondsen.

Op 9 juli 2018 kregen we in antwoord op een vraag een overzicht voor elk orgaan, met de leden, hun organisatie en de zitpenning waar ze recht op hebben. Op dat moment telden de drie organen samen honderd vertegenwoordigers, waarvan sommigen zetelen in twee of zelfs alle drie de organen. Op de website van Iriscare is een Excel-bestand te vinden met een overzicht van de zitpenningen van de leden van de drie beheersorganen. Het bestand bevat alleen gegevens voor 2018. Ook de commissarissen zouden volgens deze Excel deelnemen aan de vergaderingen van de drie beheersorganen. Echter, in 2018 werden tijdens de vergaderingen van het Algemeen Beheerscomité geen enkele zitpenning uitbetaald aan een van de vijf commissarissen.

De ordonnantie van 23 maart 2017 voorziet in de oprichting van vier technische commissies die de besluitvoering van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen moeten voorbereiden. De inwerkingtreding van deze vier commissies was gepland voor 1 januari 2019 maar zover ik weet is dat anderhalf jaar later nog steeds niet gebeurd.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Kunt u een stand van zaken geven over de uitrol van Iriscare?

- Heeft de uitrol van Iriscare gezorgd voor uitdagingen op vlak van IT?

- Kan u ons een volledig en geüpdatete overzicht bezorgen voor de drie organen, met de leden, hun organisatie en hun zitpenning?

- Wanneer worden de gegevens gepubliceerd van de zitpenningen die uitbetaald zijn in 2019? Hoe vaak wordt deze lijst geüpdatet?

- Nemen de commissarissen deel aan de vergaderingen van het Algemeen Beheerscomité?

- Zijn de vier technische commissies al in werking getreden? Zo neen, wanneer zal dit gebeuren?

- Indien ja:

o Hoeveel mensen zijn ondertussen aangesteld in de Technische Commissie “Opvang van afhankelijkheid”?
o Kan u meedelen wie deze personen zijn, opgedeeld naar de organisatie die zij vertegenwoordigen?
o Ontvangen zij zitpenningen en/of vergoedingen? Zo ja, hoe hoog zijn deze?
o Hoeveel mensen zijn ondertussen aangesteld in de Technische Commissie “Geestelijke gezondheidszorg”?
o Kan u meedelen wie deze personen zijn, opgedeeld naar de organisatie die zij vertegenwoordigen?
o Ontvangen zij zitpenningen en/of vergoedingen? Zo ja, hoe hoog zijn deze?
o Hoeveel mensen zijn ondertussen aangesteld in de Technische Commissie “Preventie en eerstelijnszorg”?
o Kan u meedelen wie deze personen zijn, opgedeeld naar de organisatie die zij vertegenwoordigen?
o Ontvangen zij zitpenningen en/of vergoedingen? Zo ja, hoe hoog zijn deze?
o Hoeveel mensen zijn ondertussen aangesteld in de Technische Commissie “Personen met een handicap”?
o Kan u meedelen wie deze personen zijn, opgedeeld naar de organisatie die zij vertegenwoordigen?
o Ontvangen zij zitpenningen en/of vergoedingen? Zo ja, hoe hoog zijn deze?

- Kunt u een volledig overzicht geven van het aantal ambtenaren/werknemers dat voor Iriscare werkt, per dienst? Bestaat hier een organigram van? Staan er nieuwe aanwervingen gepland? Hoeveel van de personeelsleden is Nederlandstalig?

- Welke plannen heeft de regering voor Iriscare deze legislatuur?

- Heeft het Algemeen Beheerscomité besloten om bijkomende technische commissies op te richten?

- Zijn er evaluatieverslagen betreffende de uitrol van Iriscare?
 
 
Antwoord    1.

De ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag is in werking getreden op 1 april 2018, bij besluit van het Verenigd College van 21 maart 2018, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag, en van de maatschappelijke zetel van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag.

In overeenstemming met deze ordonnantie zijn er drie beheersorganen opgericht die het beheer van Iriscare verzekeren:
· Het Algemeen Beheerscomité;
· De Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen;
· De Beheerraad voor Gezinsbijslag.


Er zijn vier basisbesluiten van het Verenigd College van 3 mei 2018 met betrekking tot de samenstelling van de drie beheersorganen. Sommige leden zijn inmiddels vervangen, de ontslagnemingen en benoemingen worden steeds in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een geactualiseerde versie (juli 2020) van de samenstelling van deze beheersorganen vindt u terug in bijlage 1.

Daarnaast is er nog het Huishoudelijk Reglement van het Algemeen Beheerscomité (Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 12 juli 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van Brussel-Hoofdstad).

De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Iriscare zijn op 20 december 2018 door het Verenigd College aangesteld (MB. 01/02/2019).

De ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag heeft de voornoemde ordonnantie van 23 maart 2017 gewijzigd : e.a. de oprichting van de technische commissies (in diverse samenstellingen).

De basisbesluiten van het Verenigd College voor de samenstelling van de technische commissies zijn :
- voor de paritaire technische commissies : het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 januari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de paritaire technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen;
- voor de aangepaste technische commissies : het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen;
- voor de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling en voor het Multidisciplinair College: het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van 28 februari 2019 houdende benoeming van de leden en aanduiding van de leden-organisaties en -verenigingen van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling en van het Multidisciplinair College van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag.

Er zijn twee besluiten van het Verenigd College betreffende het statuut van het personeel van Iriscare (het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 december 2018 houdende regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuele personeelsleden van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag) (gewijzigd door het besluit van 21 november 2019); Er is tevens een besluit betreffende de taalkaders van Iriscare (besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad).

Drie A4's - directeur-diensthoofden zijn op 28 november 2019 door het Verenigd College aangesteld (MB. 13/03/2020). De laatste A4 Algemene Diensten werd aangesteld op het Verenigd College van 16 juli 2020.

De eerste begroting van Iriscare is in bijlage bij ordonnantie van 21 december 2018 houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 gepubliceerd.

In overeenstemming met de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag werd in januari 2020 een (ontwerp van) beheersovereenkomst overgemaakt aan het Verenigd College, waarin de taken, doelstellingen en uitvoering van de opdrachten die Iriscare vervuld worden vermeld. Wanneer (het ontwerp van) de beheersovereenkomst wordt goedgekeurd door het Verenigd College, wordt deze ter informatie aan de Verenigde Vergadering overgemaakt. De bespreking ervan heeft wat vertraging opgelopen door de COVID-19-crisis.2.
De oprichting van de nieuwe gewestelijke bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag zorgde voor een aantal uitdagingen om specifieke informaticatools voor de sector te ontwikkelen. Gezien de veelheid aan bevoegdheden binnen Iriscare dienen er voor de verschillende domeinen de noodzakelijke applicaties opgezet te worden, al dan niet voortbouwend op bestaande applicaties in de sector. Verschillende van deze projecten lopen over verscheidene jaren en worden voorafgegaan door Business cases om de gepaste oplossing te vinden. Om de opvolging van de projecten en de bijhorende budgetten in goede banen te leiden, werd in 2018 een Project Management Office cel opgericht die de coördinatie en de rapporteringen van de projecten voor zijn rekening neemt.

Hieronder een beknopte opsomming van de belangrijkste reeds gerealiseerde projecten :

Algemene ondersteuning
· Communicatie
- Website Iriscare (afgerond 31/01/2019);

- Beheer website Diensten van het Verenigd College : ccc-ggc.brussels;
- Gemeenschappelijke intranet voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College (afgerond 31/01/2019).
· R&F - SAP (afgerond op 31/03/2020)
- Toetreding tot het SAP-platform: opstellen boekhoudplan, definiëren structuur analytische boekhouding en workflow;

- Uitfasering van SAP Famifed.


· Strategie, PMO en Juridische dienst
- Irispedia: Ontwikkeling van een site met publieke info over de Brusselse wetgeving mbt de bevoegdheden van Iriscare;
- JurisCare: Ontwikkeling van een interne site met jurisprudentie artikels met publicatie van een newsletter.· RProve
Opzetten van een workflow voor beheer van elektronische ondertekening van documenten.
Departement Beleid Zorginstellingen
· My Care Net (afgerond op 31/01/2020)
De ontwikkeling van een flux MyCareNet (NIPPIN) tussen Iriscare en de verzekeringsinstellingen/ Ontwikkeling van een facturatiesysteem voor de Brusselse PVT's, op basis van een aangepaste MyCareNet instantie voor Brussel.

· Raas (afgerond op 31/12/2019)
- De applicatie RVT die het RIZIV gebruikte voor de federale financiering van de rusthuizen werd omgezet in de applicatie RaaS (RVT-as-a-service) voor de regionale financiering van de rusthuizen. Elke deelstaat kan op die manier de financiering van de rusthuizen waarvoor zij bevoegd is, autonoom uitvoeren;
- Daarnaast zet Iriscare, in samenwerking met KSZ, een flux op met DMFA gegevens voor de uitvoering van een controle van de RAAS aangiftes.


· Erkenningen en vergunningen (in uitvoering)
Ontwikkeling van toepassing voor het beheer van erkenningen en vergunningen van zorginstellingen. Een eerste fase wordt opgeleverd in augustus 2020. Een tweede fase is gepland voor het najaar 2020 en 2021.

· Minimale Psych