Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkeling van het aanbod aan rusthuizen.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 193)

 
Datum ontvangst: 27/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Brussel is het erg moeilijk om een plaats te vinden in een rusthuis, vooral een goed en betaalbaar rusthuis. Het percentage openbare rusthuizen is het laagste van het land, ongeveer 30%. Onze vragen betreffen de uitdaging voor de overheid om een antwoord te geven op deze belangrijke behoefte om ouder te worden in een kwalitatieve en toegankelijke omgeving.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoe heeft de publieke/private sector zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Wat zijn uw doelstellingen met betrekking tot deze percentages? Wat zet u in om ze te bereiken?

- Wordt naar uw mening voldaan aan de behoeften, niet alleen wat betreft het aantal plaatsen, maar ook wat betreft de toegankelijkheid en de kwaliteit? Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen op de middellange en lange termijn en wat is uw plan om deze aan te gaan?

- Heeft u de problematiek van de demografische ontwikkeling bestudeerd? Verandert de coronaviruscrisis de situatie?
 
 
Antwoord    Uit onderstaande tabel kan afgeleid worden dat voor 2018 - 2019 op een totaal van 138 rusthuizen 26 tot de publieke sector (OCMW's) behoren en 112 tot de private associatieve (VZW's) en commerciële sector behoren (zie Tabel 1).

Het besluit van het Verenigd College van14 mei 2020 dat de modaliteiten vastlegt om een ROB-bed om te zetten in een RVT-bed bevoordeligt de publieke en de private sector zonder winstoogmerk, aangezien zij 1 vergund ROB kunnen omzetten in 1 RVT-bed. De commerciële private sector moet 3 vergunde ROB -bedden omzetten in 1 RVT-bed.

Wij delen deze bezorgdheden en om hierop een antwoord te kunnen bieden werd er een overheidsopdracht opgestart voor een studie die moet leiden tot een programmatie van de voorzieningen voor bejaarden in het Brussels Gewest.


Dankzij deze nieuwe studie, die eind 2021 wordt verwacht, zal een programmatie op basis van actuele gegevens over het aanbod en de behoeften van de bevolking kunnen opgemaakt worden. De ervaringen uit de gewesten en op Europees niveau zullen daarbij als inspiratiebron dienen en men zal ook rekening houden met de financiële aspecten die verband houden met de ontwikkeling van alternatieve structuren.

Een deel van het onderzoek bestaat eruit een synthese te maken van de kwantitatieve gegevens die momenteel beschikbaar zijn en die eventueel kunnen worden gebruikt om een programmatie op te zetten, met als doel de geografische gebieden te identificeren die (vandaag en morgen) het risico lopen dat hun aanbod ontoereikend is:
o Bevolking (behoefte-indicatoren): bij constant beleid het profiel van de populatie in de rusthuizen (leeftijdsopbouw, mate van afhankelijkheid en sociaal-economisch profiel) op 10-20 jaar evalueren. Dit moet zowel voor het hele Brusselse gewest als op een meer lokaal niveau (cartografie) gebeuren.


o Aanbodindicatoren: de bezettingsgraad binnen elke instelling, evenals de bedden die momenteel tot de portefeuille behoren en eventuele uitbreidings-/bouwprojecten die in uitvoering zijn (= indicator van de toereikendheid of ontoereikendheid van het aantal plaatsen in een gebied) in kaart brengen.
o Toegankelijkheidsindicator van het aanbod: de dagprijzen in elke instelling in kaart brengen.


Ook zal de wetgeving op de prijzen worden herzien om de dagprijs transparanter te maken en om de gevraagde prijsaanpassingen te beperken.

Aangezien de wetgeving met betrekking tot de erkenning van de rusthuizen niet meer werd gewijzigd sinds 2009 is deze ook aan herziening toe om conform te zijn met de gewijzigde maatschappelijke visie over de huisvesting van bejaarde personen. Onafhankelijk van de sanitaire crisis werd er daarmee al gestart en is het de bedoeling om zo snel mogelijk werkgroepen op te richten die de uitwerking van de nieuwe normen zullen begeleiden.

Vanzelfsprekend zullen de lessen getrokken uit de sanitaire crisis mee bepalen hoe de erkenningsnormen zullen evolueren en meer bepaald de normen mbt de personeel en hun vorming.

De voornoemde programmatiestudie zal onder meer gestoeld worden op de demografische gegevens van de Brusselse bevolking.

Uit contacten met de sector blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in de Brusselse rusthuizen daalt en dat er ook minder nieuwe opnames zijn sinds de sanitaire crisis. Dit wordt bevestigd door de "verklaringen op eer" van de rustoorden mbt de gefactureerde dagen waar we een daling vaststellen van het gemiddelde aantal residenten in de rusthuizen tijdens de Coronaperiode van - 1.447 voor de periode van december tot juni (- 11,24 %). De bezettingsgraad is van 83% naar 75% gedaald gedurende de crisis.

Tabel 1 / Tableau

 

ROB/RVT

MRPA/MRS

Privé + VZW

Privé + ASBL

Publiek

Public

TOTAAL

TOTAL

Referentieperiode

Période de référence

Aantal

Nombre

%

Aantal

Nombre

%

Aantal

Nombre

2013-2014

120

82,19%

26

17,81%

146

2014-2015

119

82,07%

26

17,93%

145

2015-2016

119

82,07%

26

17,93%

145

2016-2017

119

82,07%

26

17,93%

145

2017-2018

112

81,16%

26

18,84%

138

2018-2019

112

81,16%

26

18,84%

138