Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende mobiele testteams voor Covid-19.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 202)

 
Datum ontvangst: 01/09/2020 Datum publicatie: 04/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de acute fase van de coronacrisis in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen hebben mobiele teams die bestonden uit werknemers van AZG en de medische huizen, tests op Covid-19 uitgevoerd.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Hoeveel teams waren er? Welke personeelsleden werden daarvoor ingeschakeld? Van welke instellingen kwamen ze?

- In hoeveel rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen hebben ze tests uitgevoerd?

- Hoeveel personen (bewoners en personeelsleden) werden op die manier getest?

- Welke andere taken hebben de mobiele teams op zich genomen?

- Heeft de GGC een bedrage geleverd in de financiering van de mobiele teams of ging het om een initiatief op vrijwillige basis?

- Is er al een balans opgemaakt van het optreden van de mobiele teams? Zo ja, welke?
 
 
Antwoord    V1

Verschillende soorten mobiele testteams zijn tijdens de crisis in de RH/RVT tussengekomen, en dit voor verschillende domeinen die als volgt kunnen ingedeeld worden:

1. de mobiele teams ter ondersteuning van de zorgverlening. De volgende organisaties kwamen in dit kader tussenbeide: het leger, de thuisverpleeg- en zorgkundigen van de vzw Aide et Soins à domicile en het uitzendbureau Express Medical; voor deze 2 laatste was een contract gesloten met de Diensten van het Verenigd College. Deze teams kwamen in totaal in 8 verschillende RH/RVT tussen. 5 RH/RVT werden tegelijkertijd ondersteund. De teams en hun kwalificaties varieerden in functie van de behoeften, gaande van minimaal één persoon voor 3 dagen tot teams van 9 personen voor 22 tot 25 dagen (team van het leger). Een hoofdverpleegkundige van het gewest die door de Diensten van het Verenigd College via een consultancycontract is aangeworven, stond in voor de coördinatie van de werking van deze teams.

2. de mobiele teams ter ondersteuning van de tests. De volgende organisaties hebben bijstand verleend: het leger (interventie in 1 RH/RVT), Artsen zonder Grenzen (interventie in 2 inrichtingen), Geneeskunde voor het volk (interventie in 1 inrichting), de Fédération des Maisons Médicales (Vereniging van Wijkgezondheidscentra) (interventie in 35 inrichtingen), de diensten voor arbeidsgeneeskunde voor de personeelsleden (interventie in 17 inrichtingen), de bus van het Sint-Pietersziekenhuis (interventie in 2 inrichtingen). De FBHAV speelde ook een zeer belangrijke rol in het kader van de tests. Een coördinerende en raadgevende arts of een referentiearts voor de ROB moest namelijk zorgen voor de coördinatie. De FBHAV heeft teams beschikbaar gesteld in 4 inrichtingen.
3. de mobiele teams voor logistieke ondersteuning (ontsmetten, hulp bij het verplaatsen van ouderen voor de cohortering binnen de RH/RVT, ...). Het leger, het Rode Kruis en de Civiele Bescherming zijn met hun teams in 3 RH/RVT tussengekomen. Zij kregen beurtelings hulp bij het verplaatsen van de bewoners in het kader van de cohortering of om een deel van de inrichting te ontsmetten. Voor twee RH/RVT die een aanvraag hadden ingediend, bleken de interventies uiteindelijk niet nodig. Een inrichting werd gereorganiseerd en in de andere werd een vleugel van het gebouw volledig gesloten.
4. de mobiele teams voor de opleiding van het personeel. De volgende organisaties zijn hiervoor tussengekomen: het leger, AZG, het Rode Kruis en de Fédération des Maisons Médicales (Vereniging van Wijkgezondheidscentra). 63 RH/RVT kregen een evaluatie in de vorm van een "assessment" en 19 RH/RVT kregen ten minste één begeleidend bezoek. 5 verschillende teams hebben de assessments en bijbehorende opleidingen uitgevoerd.
5. Vrijwilligers, d.w.z. burgers met verschillende profielen, die op de oproepen van Iriscare hebben gereageerd en die in de instellingen zijn tussengekomen. 56 RH/RVT hadden toegang tot de lijst van Iriscare met vrijwilligers. Zij konden dus zelf een beroep doen op deze vrijwilligers. Sinds eind april ondersteunt Iriscare de RH/RVT bij het zoeken naar vrijwilligers. Minstens 7 instellingen hebben deze ondersteuning, hetzij punctueel, hetzij gedurende meerdere dagen voor niet-zorgkundigen (onderhoudspersoneel, aanwezigheid tijdens de maaltijden, enz.) gekregen.


V2

Alle bewoners en al het personeel van de 138 RH/RVT zijn tijdens de crisisperiode getest.


V3

Van alle bovengenoemde teams, hebben de teams van de vzw Aide et Soins à domicile en van het uitzendbureau Express Medical financiering gekregen van de Diensten van het Verenigd College.


V4

Wat een eerste balans betreft, is omwille van de uiteenlopende soorten mobiele teams en interventies en bovenal de hoogdringendheid van de interventies en pieken in de aanvragen, en om rigoureus te werk te gaan, de analyseprocedure, waaronder de inzameling van de gegevens, nog lopende.

Verschillende soorten rapporten zijn opgesteld naargelang de opdrachten van de teams.
Met betrekking tot de vervanging van personeel, heeft het leger stelselmatig een globaal rapport opgesteld met onder andere de uitgevoerde activiteiten en de ingezette middelen.

De externe teams hebben voor hun verstrekte evaluaties en opleidingen een samenvatting overgemaakt van de acties die met de bezochte RVT’s waren overeengekomen.

De andere hulpverleners hebben geen systematisch en geformaliseerd rapport ingediend.