Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inzameling van de epidemiologische gegevens betreffende Covid-19.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 209)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 12/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens aan de pers verstrekte verklaringen, zei een van de GGC-crisismanagers dat hij vier belangrijke informatiebronnen had voor het verzamelen van epidemiologische gegevens voor het beheer van deze gezondheidscrisis.

In dit geval zijn deze bronnen gebaseerd op gegevens die worden doorgegeven door Sciensano, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, artsen en andere verenigingen op het terrein.

Op basis van deze informatie en gezien de moeilijkheid van de rust- en verzorgingstehuizen om over voldoende personeel te beschikken, zou ik graag willen weten of de GGC op een of andere manier de terbeschikkingstelling van extra administratief personeel binnen deze instellingen heeft vergemakkelijkt om het verzamelen en meedelen van epidemiologische gegevens te vergemakkelijken? Zo ja, hoeveel mensen werden er dan als versterking ingezet? Ik zou het op prijs stellen als u uw antwoord zou kunnen onderbouwen aan de hand van het soort betrokken instellingen.
 
 
Antwoord    1.

Wat de administratieve werkzaamheden in de rust- en verzorgingstehuizen betreft, is er sinds afgelopen juni en juli vooruitgang geboekt op het gebied van de administratieve vereenvoudiging.

Deze heeft betrekking op de volgende elementen:
- De Limesurvey werd versoepeld. Wanneer er geen nieuwe positieve gevallen zijn, moet het rust- en verzorgingstehuis niet meer de hele vragenlijst invullen, maar kan het eenvoudigweg aangeven dat het om een "identieke situatie" gaat, waarbij de volledige vragenlijst nog wel één keer per week moet worden ingevuld.
- Wanneer de testing wordt uitgevoerd door het systeem van het federale platform, worden de bestellingen van testen per e-mail verzonden naar een gecentraliseerd adres binnen Iriscare.
- Op initiatief van de Diensten van het Verenigd College of Iriscare werden de contacten met de rust- en verzorgingstehuizen gerationaliseerd. Zo wordt er alleen contact opgenomen wanneer er vermoedens zijn of wanneer er sprake is van een cluster. De Diensten van het Verenigd College en Iriscare zijn uiteraard nog steeds beschikbaar voor alle contacten die op initiatief van de rust- en verzorgingstehuizen worden gelegd.

In de sector van de rusthuizen (en verzorgingstehuizen) kunnen twee soorten testen worden uitgevoerd voor de bewoners:
1. Testen uitgevoerd door artsen en in het algemeen door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), onder de auspiciën van het Federaal Platform via het systeem van de federaal erkende laboratoria.
2. Testen uitgevoerd door de behandelende artsen via zogenaamde "private" laboratoria. Het voorschrijven van een test is een medische handeling die voorbehouden is aan de arts en de resultaten zijn medische gegevens die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. De test kan worden uitgevoerd door de arts of door een verpleegkundige in vorm van een technische handeling.

De federale regering is bevoegd voor de gezondheidsberoepen, de administratieve vereenvoudiging van de voorschriften en de ontvangst van de resultaten.

We hebben haar hierover geïnterpelleerd op de Interministeriële Gezondheidsconferentie en binnen het Interfederaal
“Test- en Trace”-Comité.

Wat de resultaten betreft, zijn er twee informatiekanalen:
1. Zowel private laboratoria als deze die actief zijn in het door de federale overheid georganiseerde systeem, communiceren:
a. Alle resultaten aan de betrokken voorschrijvende artsen;
b. alle positieve gevallen aan de federale overheid op anonieme wijze (met het door de federale overheid georganiseerde systeem kan er een verband worden gelegd tussen de positieve gevallen en de rust- en verzorgingstehuizen, wat niet kan in het systeem van de private laboratoria).
2. De voorschrijvende artsen delen het aantal positieve gevallen mee aan hun rust- en verzorgingstehuis(sen) zodat deze laatste(n) de Sciensano-vragenlijst, die beter bekend is onder de naam "Limesurvey", elke dag voor 14u00 kan (kunnen) invullen. In de Limesurvey worden dus zowel de positieve gevallen opgenomen die door de laboratoria van het federale systeem werden geïdentificeerd als deze die door de private laboratoria werden geïdentificeerd.

Sciensano kan als uiteindelijke bestemmeling van de twee informatiekanalen (positieve gevallen die door de laboratoria van het federale systeem werden opgespoord en die zijn opgenomen in het "LTCF - Long Term Care Facilities"-bestand, en alle positieve gevallen die in rusthuizen werden opgespoord via de Limesurvey) de nodige controles en kruiscontroles uitvoeren.

Al deze resultaten, die in deze twee Sciensano-bestanden zijn opgenomen, worden ook meegedeeld aan de Gezondheidsinspectie van de Diensten van het Verenigd College en aan de Medische en Paramedische Dienst van Iriscare, en worden elke ochtend geanalyseerd tijdens een "Clustercoördinatie"-vergadering om vermoedens van clusters of bestaande clusters op te sporen, ad hoc-maatregelen te nemen en, indien nodig, het Outbreak Support Team (OST) te activeren.

Toch zijn er nog steeds enkele problemen, zoals een zekere traagheid bij het verkrijgen van laboratoriumresultaten door artsen in rust- en verzorgingstehuizen.

In dit geval komt Iriscare tussen bij Sciensano zodat oplossingen kunnen worden toegepast.

In deze context heeft Iriscare een reserve gecreëerd van vrijwilligers die, indien nodig, administratieve ondersteuning kunnen bieden aan de rusthuizen, op voorwaarde dat zij hiertoe een specifieke opleiding hebben genoten.


2.

Tot op heden werden er geen verzoeken ingediend door rust- en verzorgingstehuizen.