Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de bevolking voor de veiligheidsmaatregelen betreffende Covid-19.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 210)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 12/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens een recent artikel lijkt het erop dat de steun van de bevolking voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften geleidelijk aan afneemt.

- Welke strategieën worden in het licht hiervan binnen uw College toegepast om deze trend om te buigen?

- Worden momenteel aanvullende maatregelen overwogen? Zo ja, welke zijn dat dan?

- Worden er ten slotte bewustmakingscampagnes overwogen om de bevolking beter te informeren over het risico van niet-naleving van gezondheidsmaatregelen?
 
 
Antwoord    Sinds het begin van de gezondheidscrisis naar aanleiding van de COVID-19-epidemie hebben de Brusselse autoriteiten gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds informatie-, bewustmakings- en preventiemaatregelen en anderzijds maatregelen op het gebied van openbare orde, controle en sancties.

Met betrekking tot de bevoegdheden van de GGC op het gebied van gezondheid, werd een gelaagde communicatiestrategie ingevoerd en aangepast aan de evolutie van de epidemie.

Op basis van de epidemiologische situatie en de ontwikkeling daarvan wordt het nut van de uitvoering van nieuwe maatregelen zeer regelmatig onderzocht en vervolgens door de bevoegde ministers en hun administraties (ook met de GGC) ingevoerd.

Wat meer bepaald de bewustmakingscampagnes betreft om de bevolking te informeren over de risico’s bij niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen: de DVC hebben verschillende communicatieacties gevoerd: verspreiding van federale campagnes, regelmatige contacten met de pers, organisatie van persconferenties, updates van de sites van de DVC en van de site Coronavirus.brussels, ontwikkeling van materiaal in verschillende talen (10 talen), enz.

Er wordt ook een nauwe samenwerking met de GGC opgezet om gemeenschappelijke communicatie- en bewustmakingsstrategieën uit te werken voor kwetsbare doelgroepen en gemeenschappen met een beperktere toegang tot de algemene media of sociale netwerken.

De strategie is samengesteld uit algemene communicatie, buurtwerk (gemeentelijk niveau) en outreach-maatregelen.

Naast de bovengenoemde acties is sinds medio oktober een nieuwe campagne van start gegaan. Het is een "Merci/Bedankt"-campagne ter attentie van de burgers, die als doel heeft hen te ondersteunen zodat ze alle inspanningen die sinds het begin van de gezondheidscrisis zijn geleverd, voortzetten.

Het is gericht aan alle burgers die zich elke dag inzetten om het coronavirus te beteugelen. De boodschappen zijn bestemd voor verschillende profielen: werknemers, werkgevers, jongeren, senioren, gezinnen, ... en gaan in op verschillende situaties: het dragen van maskers en sociale afstand in gesloten ruimtes, winkels, scholen of werkplekken, enz. Het is gebaseerd op een positieve en mobiliserende slogan: "Jij bent een deel van de oplossing".

Het campagnemateriaal is beschikbaar via de volgende link:
http://bit.do/fJ5Ho

De communicatiestrategie zet ook sterk in op buurtwerk, dit in nauwe samenwerking met de gemeenten en de gemeentelijke "Spoc". Een van de adviseurs crisisbeheersing die door de DVC is aangeworven, is trouwens specifiek belast met deze samenwerking op gemeentelijk niveau, in nauw overleg met de Hoge Ambtenaar.

Er zijn een aantal principes en actiepunten op het gebied van communicatie voorgesteld en besproken met de burgemeesters en de preventiediensten:
- Zorgen voor een duidelijke communicatie, die de voortrekkersrol van elke belangrijke speler in het gewest aantoont, te beginnen met ons allemaal: de burgers uitnodigen om de instructies zoveel mogelijk te respecteren, om nog strengere maatregelen te vermijden en om perspectieven te bieden.
- Verwijzen naar de 6 gouden regels, met nadruk op 2 sleutelelementen:
o de hygiënische maatregelen naleven (handen wassen, ...)
o afstand houden, het masker dragen en gesloten ruimtes verluchten.
- Communicatie- en sensibiliseringsacties versterken en versnellen door een COVID-actieplan per gemeente op te maken.