Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de seizoensgriepvaccinatiecampagnes in de door de GGC erkende instellingen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 238)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Net als bij pneumokokken, kent u de effecten die de seizoensgriep kan hebben op de bewoners van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

In dat verband moeten er vaccinatiecampagnes worden georganiseerd om de risico's van de seizoensgriep te voorkomen, met name voor het verzorgend en administratief personeel van de door de GGC erkende instellingen, om onze ouderen zo goed mogelijk te beschermen.

Met het oog op die vaststelling, wil ik u bijgevolg de volgende vragen stellen:

- Bestudeert u in de eerste plaats of het wenselijk is om vaccinatiecampagnes te organiseren voor verzorgend en administratief personeel om onze ouderen te beschermen nu de seizoensgriep nadert? Zo ja, hoe worden die dan uitgevoerd?

- Zijn er instellingen die daarvoor als prioritair worden beschouwd en zo ja, welke zijn dat?

- Wat is de methode die uw diensten gebruiken om het verzorgend en administratief personeel van deze instellingen aan te moedigen zich te laten vaccineren?

- Is er een specifiek plan uitgevoerd door uw diensten om de komst van de seizoensgriep te voorkomen? Zo ja, waarin voorziet dat plan?

- Als het bestaat, wat voorziet dat plan in het geval van een tekort aan vaccins?

- Ervan uitgaande dat al het personeel in deze instellingen wordt gevaccineerd, hoeveel eenheden zou u dan moeten bestellen?

- Hoeveel extra eenheden moeten worden voorzien ingeval de bewoners van deze instellingen worden gevaccineerd?

- Zijn deze bestellingen geplaatst en in welke verhouding?

- Met welk budget zou deze vaccinatiecampagne overeenkomen? Kunt u uw antwoord staven met het aantal betrokken bewoners en het aantal betrokken personeelsleden?
 
 
Antwoord    We hebben de operationele organisatie van de vaccinaties tegen de griep niet zelf geleid. De huisartsen en het zorgpersoneel van de instellingen zijn hiervoor optimaal opgeleid. Hun plaats innemen zou niet zinvol geweest zijn.

Gezien de COVID-19-pandemie dit jaar, hebben we echter besloten om dit vaccin sterker aan te bevelen bij het zorgpersoneel. Deze campagne werd in alle rusthuizen verspreid. Het zorg- en administratief personeel van deze instellingen werd aangemoedigd om zich te laten vaccineren via de brief van 19 oktober die aan elke instelling werd verzonden en waarvan een kopie als bijlage is bijgevoegd. De genomen actie bestond erin affiches over te maken aan de instellingen om de vaccinatie aan te moedigen. Een kopie van de brief bij deze affiches en de affiches zelf werden eveneens bijgevoegd. Hiervoor moest geen extra budget vrijgemaakt te worden; de affiches zijn uitgewerkt door een medewerker van de Communicatiecel van Iriscare Communicatie en werden per e-mail verstuurd.

Toen de actie in augustus en begin september werd voorbereid, was er nog geen melding gemaakt van een mogelijk tekort aan vaccins voor de sector. Bovendien had het federale niveau prioritaire categorieën van begunstigden vastgesteld, waaronder met name de bewoners van de ROB/RVT en het zorgpersoneel.

Aangezien Iriscare niet zelf een vaccinatiecampagne heeft op poten gezet, werden ook geen vaccins besteld. Bovendien vallen de bestellingen van vaccins ofwel onder de institutionele bevoegdheid inzake geneesmiddelen, ofwel onder de bevoegdheid inzake preventie. Deze behoren niet tot de bevoegdheden van Iriscare. Daarnaast is de federale wetgeving met betrekking tot gezondheidszorgbeoefenaars van toepassing. Een medisch voorschrift blijft bijgevolg noodzakelijk om de vaccins te verkrijgen en recht te hebben op de vergoeding van het RIZIV. Aangezien het geneesmiddelen betreft, mogen bovendien alleen apothekers deze in voorraad hebben, bewaren en verstrekken aan de begunstigden, waaronder de bewoners van de ROB/RVT en het zorgpersoneel.

Iriscare heeft bijgevolg ook geen vaccins voor de bewoners besteld.