Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de communicatie over de corona-epidemie met de gemeenten.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 243)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 12/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gelet op de centrale rol van bewustmaking, preventie en communicatie in de strijd tegen de verspreiding van covid-19, had ik graag geweten welke verschillende communicatiemiddelen ingeschakeld werden om te communiceren met de verschillende burgemeesters, opdat de gemeenten de informatie op hun beurt kunnen doorgeven aan hun inwoners.

Het is immers van essentieel belang dat de informatiestroom correct verloopt, want anders bestaat het risico op onduidelijke en onvolledige communicatie met de burgers.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Ten eerste, welke informatie hebben uw diensten aan de verschillende Brusselse gemeenten bezorgd? Gelieve in uw antwoord de aard van de mededelingen te vermelden, alsook de verschillende datums, tussen 16 februari en vandaag, waarop ze werden gedaan.

- Hebben bepaalde gemeenten, gelet op het grote aantal besmettingen op hun grondgebied, extra steun gekregen van het Verenigd College of Iriscare? Welke gemeenten? Gelieve in uw antwoord alle datums te vermelden waarop er contacten plaatshadden.

- Konden de plaatselijke spoc’s beschikken over een bevoorrecht informatiekanaal met de cel Hygiëne van het Verenigd College? In welk kader hebben de uitwisselingen plaatsgehad?

- Welke begrotingsmiddelen zijn toegewezen aan de communicatie met de gemeenten?

- Welke begrotingsmiddelen hebben de gemeenten, tot slot, kunnen aanwenden voor de communicatie met hun burgers? Gelieve in uw antwoord de verschillende communicatiemiddelen te vermelden (flyers, vertalingen, reclame voor de applicatie Coronalert, enz.).
 
 
Antwoord    Antwoorden op de vragen 1, 2 en 3:

De contacten met de gemeenten zijn zeer talrijk geweest en de betrekkingen met hen hebben zich ontwikkeld naarmate de epidemie evolueerde. De belangrijkste data zijn de volgende:

03/06/2020
Op gezamenlijk initiatief van de DVC, de 19 burgemeesters en de Hoge Ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, werd op 3 juni 2020 een netwerk dat was samengesteld uit de 19 gemeentelijke covid-spoc’s en de covid-crisiscoördinator van de DVC (voor de sectoren en actoren) opgericht.

03/06/2020 tot op heden
Directe betrekking tussen de SPOC van de DVC en de 19 gemeentelijke spocs’s in functie van de evolutie van de besmettingen (individuele gevallen en clusters) en uitwisseling van informatie over specifieke punten:
- interpretatie van de Epistat-statistieken van Sciensano, vergelijking met andere informatiebronnen;
- vraag over de
tracing, de lockdown-exit-maatregelen, de terugkeer uit vakantie, ...;
- het delen van kennis en praktijken tussen gemeenten;
- selectie van geschikte preventieboodschappen en -brieven in functie van het doelpubliek (gebedsplaats, handelaarsvereniging, sportclub, ...).
- deelname aan de gemeentelijke crisiscellen om de gepaste acties voor het probleem in kwestie te identificeren (horecaregeling, bubbelcontrole, keuze van de beste boodschappen, enz.)
- in contact brengen met voor gemeenschappen bevoegde overheden en werkveldactoren (scholen, Fedasil, Bruss'help, enz.).

23/06/2020 tot op heden
De DVC beheren een toolbox voor de gemeenten: het updaten en contextualiseren van het repertorium met links naar federaal en gewestelijk meertalig communicatiemateriaal (voorzorgsmaatregelen, hygiënemaatregelen, psychologische aspecten, ...), sectorale procedures (onderwijs, vakantiekamp, arbeidsgeneeskunde, ...) en wetteksten.

10/06/2020- 06/07/2020
De DVC nemen deel aan de opstelling van de Vakantiekampprotocollen met ONE. Zodra ze gepubliceerd zijn, worden de links naar deze protocollen opgenomen in de toolbox voor de gemeenten. De links naar de Vlaamse vakantiekampprotocollen zijn ook opgenomen in de toolbox.

25/06/2020- 02/10/2020
De DVC nemen deel aan de opstelling en herziening van de protocollen voor Kindergemeenschappen (MILAC-Scholen-ATL). Zodra ze gepubliceerd zijn, worden de links naar deze protocollen opgenomen in de toolbox voor de gemeenten. De links naar de Vlaamse vakantiekampprotocollen zijn ook opgenomen in de toolbox.

06/07/2020- 31/07/2020
Creatie van een didactische flyer over Testing & Tracing in 8 talen (FR, NL, EN, AR, TR, IT, ES, RO).
Verspreiding (100.000 exemplaren) onder huisartsen, apotheken, laboratoria, ziekenhuizen, ziekenfondsen, gemeenten, centra voor gezinsplanning, medische huizen, OCMW's. De digitale versies van deze flyers worden ook beschikbaar gesteld aan gemeenten. Doel: het belang van Testing & Tracing uitleggen en de Brusselaars aanmoedigen om actief deel te nemen aan het contactopvolgingssysteem.

13/07/2020
De DVC organiseren samen met de Hoge Ambtenaar een sessie om de kennis uit te breiden van de gemeentelijke covid-spoc’s om de nauwkeurigheid van de formulieren voor de Event Scan (Covid Event Risk Model - CERM), die door elke organisator ter formele goedkeuring aan een gemeente moeten worden overgemaakt, beter te kunnen evalueren. Een groene score geeft aan dat het evenement veilig genoeg wordt geacht om tijdens de huidige fase van de COVID-epidemie te worden georganiseerd. Een groene score betekent niet dat er automatisch toestemming wordt gegeven voor het evenement. Evaluatie van de evenementenkalender in een gemeente (zowel voor de evaluatie van gezondheidsrisico's als voor het detecteren van mogelijkheden voor preventieve acties).

15/07/2020
De DVC organiseren samen met de Hoge Ambtenaar en de FOD Volksgezondheid een werksessie over de juiste toepassing van hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in de gemeentelijke noodplannen (buiten verzamelen en overbrengen naar de opvangplaats, configuratie van de opvangplaats, voedsel- en drankvoorziening, reiniging, ontsmetting, toiletten/doucheruimtes, kleedkamers, beschermingsmateriaal).

17/07/2020
Operationalisering van de procedure en coördinatie van het beheer van een gemeenschapscluster in de gemeenten Evere-Schaarbeek met vier fasen (analyse-overleg-gemeenteacties-opvolging):
- analyse van een verband tussen een aantal besmette gezinnen in de twee gemeenten Evere en Schaarbeek;
- overleg DVC-Schaarbeek-Evere over de feiten en communicatiemaatregelen met een focus op de wijken waar de gezinnen woonden;
- gemeenteacties die zeer snel zichtbaar waren enkele uren na de overlegvergadering (flyers, gemeenschapswachten die voorbijgangers ontmoeten) en sensibiliseringsboodschappen op sociale netwerken;
- opvolging van de cijfers in de volgende dagen en feedback van het werkveld.

23/07/2020
De DVC stellen aan Cores de early-detection-cluster-management-aanpak voor (preventie-detectie-actie-opvolging) alsook het concrete voorbeeld van een clusterbeheer in Evere en Schaarbeek.

04/08/2020 tot op heden
Dagelijkse verspreiding van een besmettingsverslag op basis van de cijfers van Sciensano (positieve gevallen per gemeente over 14 dagen, incidentie per gemeente, aantal ziekenhuisopnames, verdeling op basis van de leeftijd) ter persoonlijke attentie van de burgemeesters en de gemeentelijke spoc’s. Omkadering door de DVC voor een correcte interpretatie van de cijfers.

05/08/2020 tot op heden
Wekelijkse verzending van een kaart per gemeente met de spreiding van de positieve gevallen over het grondgebied.

06/08/2020
De DVC nemen deel aan de gewestelijke crisiscel met de 19 burgemeesters na de overschrijding van de alarmdrempel (20 gevallen/100.000 inwoners/7 dagen) voor 10 Brusselse gemeenten:
- commentaar op de Epistat-statistieken van Sciensano (gevallen-ziekenhuisopnames-leeftijdsgroepen) van het Brussels Gewest en de andere gewesten;
- het trekken van een parallel met de eerste golf van maart-april (minder ziekenhuisopnames, jongere getroffen leeftijdsgroepen, gezinseenheden worden meer getroffen en gemeenschappen minder).

06/08/2020
De DVC nemen deel aan de gemeentelijke crisiscel van Sint-Gillis na de overschrijding van het incidentiepeil en een toename van het aantal besmettingen tijdens opeenvolgende dagen. Voorstelling van de becijferde situatie van de gemeente en de aard van de bestaande clusters met het oog op lokale acties.

11/08/2020 tot op heden
Lancering van het luik waarmee de nadruk wordt gelegd op een inclusieve communicatie naar de doelgroepen met een eerste workshop (gemeentelijke D5-communicatievertegenwoordiger, Hoge Ambtenaar, DVC). Voortdurend overleg met de gemeenten voor een "lokale" communicatie die de verschillende segmenten van de bevolking (leeftijden, sociale en culturele achtergronden) bereikt en waarbij dankbaarheid, veerkracht en inclusie voorop staan:
- Begeleiden van gemeenschapswachten voor hun werkveldervaring en het verrijken van de redenen voor de maatregelen (argumentatie);
- Ontwikkelen van redactionele inhoud in de gemeentelijke krant en andere media;
- Nadenken over gerichte acties tijdens culturele of sportactiviteiten.

17/08/2020-31/08/2020
Uitwerking van een actieplan met aandacht voor de versterking van de bestaande maatregelen, 'positieve' acties op het vlak van veilig gedrag, de terugkeer uit vakantie en vooral uit rode zones (met documentatie voor de gemeenten: flyer, FAQ, brief van de burgemeester en een verhoging van de testcapaciteit in deze gemeenten); opgesteld met de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node en Evere in een 'gemeentelijke crisiscel' met de Hoge Ambtenaar in de week van 17/08.

30/08/2020
Terbeschikkingstelling van communicatiemateriaal over de terugkeer uit rode zones (flyers in 8 talen + FAQ's in 2 talen + 1 video) aan de 19 gemeenten voor hun gemeentelijke krant, beeldschermen en sociale netwerken. De gemeenten hebben dit materiaal op hun beurt gedeeld met hun socio-culturele en sportverenigingen en gemeenschapsleiders.

31/08/2020
De DVC stellen aan de 19 burgemeesters de becijferde context voor van de epidemie in het kader van het begin van het schooljaar in gele kleurcode. Tijdens deze vergadering werd besloten dat de kleurcode op het niveau van de 19 gemeenten zou worden aangepast en niet per gemeente.

01/09/2020
Met het oog op de uitwisseling van goede praktijken tussen de gemeenten stellen de DVC de 19 gemeenten voor om nieuwe inwoners te informeren over de geldende regels bij hun inschrijving bij de Bevolkingsdienst. Het "Corona" Welcome Pack bestaat uit de volgende documenten:
- Advies voor personen die thuis in een isolement leven en voor hun familie en entourage;
- Fiche met uitleg over de "Terugkeer uit rode zones";
- Laatste update van de maatregelen van de NVR.
In functie van de breedst aanwezige taalprofielen in de gemeente zullen deze documenten in verschillende talen beschikbaar zijn.

11/09/2020
Voor de nieuwe burgemeester van Sint-Agatha-Berchem, Christian Lamouline, stellen de DVC de cijfermatige situatie van de gemeente en de aard van de gezinsclusters voor met het oog op lokale acties.

16/09/2020
De DVC ontmoeten de burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, en het team dat instaat voor de sociale cohesie om de sensibiliseringsacties voor de gemeenschapswachten en straathoekwerkers te overwegen. Er wordt een programma dat gericht is op de kennis over het virus en de gevolgen ervan (symptomen, beschermingsmiddelen, quarantaine, opsporing, vaccinatie) vastgesteld en fysiek georganiseerd voor 3 groepen deelnemers.

21/09/2020
De DVC nemen deel aan de gewestelijke crisiscel met de 19 burgemeesters voor een evaluatie van de situatie van het hoger en leerplichtonderwijs. De DVC stellen de becijferde context van de epidemie voor.

29/09/2020
De DVC organiseren in samenwerking met Belta een webinar (90 minuten) voor de gemeenschapswachten van de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Evere, Koekelberg en Sint-Pieters-Woluwe. Publiek: 100 werkveldactoren. Inhoud: praktische definitie van het Coronavirus, de voorzorgsmaatregelen, opsporing, contact tracing en quarantaine. Een panel van experten (Leïla Belkhir, Céline Mahieu, Sofie Fiers en Inge Neven) beantwoordt vragen van het publiek. De webinar werd opgenomen met het oog op de communicatie ervan aan alle Brusselse gemeenten, samen met de vragen en antwoorden en het presentatiemateriaal.

30/09/2020
De DVC organiseren in samenwerking met Belta een fysieke informatiesessie voor alle gemeenschapswachten van de gemeente Molenbeek. Publiek: 40 personen. Inhoud: praktische definitie van het Coronavirus, de voorzorgsmaatregelen, opsporing, contact tracing en quarantaine.

30/09/2020 tot op heden
De DVC nemen deel aan de uitwerking van het Covid-preventieplan van de gemeente Koekelberg (verspreiding van flyers en gel, herinnering aan voorzorgsmaatregelen, affiches in handelszaken, gerichte acties voor risicogroepen, onderwijsmodule voor straathoekwerkers, enz.).

07/10/2020
De DVC nemen deel aan de gewestelijke crisiscel met de 19 burgemeesters voor aanvullende maatregelen op het Brussels grondgebied. De DVC stellen de becijferde context van de epidemie voor.

08/10/2020
De DVC organiseren in samenwerking met Belta een fysieke informatiesessie voor alle straathoekwerkers van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Publiek: 30 personen. Inhoud: praktische definitie van het Coronavirus, de voorzorgsmaatregelen, opsporing, contact tracing en quarantaine. Bij deze gelegenheid worden video’s geproduceerd met korte boodschappen over de volgende onderwerpen: risico’s op overdracht, voorzorgsmaatregelen, quarantaine, ....

13/10/2020
De DVC delen een toolbox met communicatiemateriaal op Coronalert en van de bedankingscampagne:
- de gemeenten om burgers, gemeenschappen en verenigingen op hun grondgebied te bereiken;
- de arbeidsgeneeskunde om deze boodschappen door te geven binnen ondernemingen;
- de hogescholen en universiteiten waar terugkoppelingen worden gevraagd binnen studentenkringen;
- FEDASIL;
- de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst;
- de Vlaamse Gemeenschapscommissie (cultuur, sport, communicatie);
Deze toolbox ging vergezeld van een tweetalige standaard motivatiebrief :
https://coronavirus.brussels/nl/toolbox/

15/10/2020
De DVC analyseren de sensibiliseringsacties met de schepen van sociale cohesie van Ganshoren en de covid-spoc van de gemeente. Bij deze gelegenheid wordt de naleving van sectorale protocollen besproken om op dit niveau sensibiliseringsacties uit te voeren.

24/10/2020
De DVC nemen deel aan de gewestelijke crisiscel met de 19 burgemeesters voor aanvullende maatregelen op het Brussels grondgebied. De DVC stellen de becijferde context van de epidemie voor.


Antwoorden op de vragen 4 en 5:

Het volgende budget werd voor de communicatieopdracht aan de gemeenten toegekend: 1 voltijdse medewerker (crisisadviseur die specifiek belast was met deze opdracht) en 3 deeltijdse medewerkers (gegevensanalyse, communicatie en coördinatie) werden in het kader van de betrekkingen met de gemeenten gemobiliseerd.

Wat betreft de budgettaire middelen waarop de gemeenten aanspraak konden maken in het kader van de mededelingen die aan hun medeburgers moest worden toegezonden, heeft het Verenigd College in dit verband geen budgettaire middelen aan de gemeenten toegekend.