Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitbreiding van het daklozencentrum New Samusocial in Anderlecht.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 246)

 
Datum ontvangst: 10/09/2020 Datum publicatie: 24/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Er is in Anderlecht veel ophef over de plannen van de regering om de opvangcapaciteit van het daklozencentrum van New Samusocial op de Pointcarélaan te verhogen van 200 naar 400 bedden. De buurtbewoners benadrukken dat de situatie voor de naburige wijken nu al onleefbaar is. Er is veel armoede en sociale ongelijkheid. Omdat op de Poincarélaan alleen nachtopvang georganiseerd wordt, komen de daklozen overdag op straat terecht. Velen zwerven dan maar in de buurt rond tot de deuren ’s avonds weer open gaan. Dat zorgt volgens de buurtbewoners voor veel overlast zoals drankmisbruik, lawaaioverlast, wildplassen, verbaal geweld en diefstal.

De buurtbewoners hebben een bezwaarschrift neergelegd tegen de plannen van de regering. Ze vrezen terecht dat de capaciteit verdubbelen de problemen nog zullen verergeren waardoor (nog meer) bewoners de buurt dreigen te zullen verlaten. Buurtcomité Triangel vraagt de opvangcapaciteit te beperken tot veertig plaatsen, met dag- en nachtopvang en structurele hulp en begeleiding. Een meer evenwichtige spreiding van gelijkaardige huizen over het hele Gewest is volgens hen een structurele oplossing voor de daklozenproblematiek in het Gewest.

De buurtbewoners krijgen de steun van de gemeente Anderlecht. In juli is deze kwestie op de gemeenteraad besproken. Nadat het openbaar onderzoek afliep op 6 juli, gaf het schepencollege een gunstig advies af voor de herinrichting van het gebouw op twee voorwaarden: een maximale capaciteit van 200 bedden en het aanbieden van dagopvang.

Als inwoner van Kuregem weet ik dat de situatie aan de Luchtvaartsquare vandaag vaak al onaanvaardbaar is. Maar los van de vraag of zo’n immense capaciteitsverhoging doenbaar is voor de buurt is het een vreemde evolutie, gelet op het feit dat de regering zich geëngageerd heeft om meer in te zetten op structurele oplossingen voor daklozen zoals vaste huisvesting en begeleiding en niet langer verder te gaan op het pad van steeds meer massieve noodopvang zoals Samusocial.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Zal de regering een stedenbouwkundige vergunning afleveren voor het daklozencentrum van New Samusocial op de Pointcarélaan waardoor de capaciteit verdubbelt naar 400 bedden?

- Zo ja, mogen we er dan vanuit gaan dat de regering van koers is veranderd inzake het daklozenbeleid in Brussel?

- Zo niet, welke andere beslissing heeft de regering genomen?

- Heeft de minister hierover samengezeten met de gemeente Anderlecht en de buurtbewoners?
 
 
Antwoord    Ik ben het met u eens dat de COVID-crisis (voor zover nodig) de ontoereikendheid van te grote verblijfsstructuren aan het licht heeft gebracht.

Daarnaast maakt een 24u/24-opvangformule een kwalitatief hoogstaandere opvang van daklozen mogelijk alsook een psychosociale begeleiding van deze laatsten.

Zoals u weet, heeft New Samusocial op 1 oktober 2020 het Poincaré-gebouw verlaten.

We kunnen verheugd zijn over het feit dat de renovatie van dit gebouw, dat geen kwalitatieve opvang van de betrokken personen mogelijk maakte, eindelijk van start gaat.


Hieronder vindt u de elementen waarover ik beschik met betrekking tot het openbaar onderzoek dat op 6 juli 2020 werd afgerond:

De door de gemeente en de buurtbewoners geuite bezorgdheden hadden betrekking op de volgende elementen:
- Een van de belangrijkste bezorgdheden is dat het centrum alleen 's nachts open is, wat ertoe leidt dat de opgevangen personen elke ochtend op hetzelfde tijdstip "op straat" worden gezet.
- Een tweede bezorgdheid betrof de opvangcapaciteit van het centrum.
- Een andere bezorgdheid betrof de impact van het centrum op het economische en sociale leven van de wijk, de integratie van het centrum in de wijk en de kwaliteit van het gerenoveerde gebouw.


Hieronder leg ik u uit op welke manier al deze bezorgheden werden aangepakt en welke beslissingen daaruit voortvloeien:

- Wat de capaciteit van het centrum betreft:

In het verslag van de DBDMH wordt de capaciteit van het gebouw beperkt tot 300 personen. Het plan is om de capaciteit van het centrum te beperken tot 200 personen (met een mogelijke verhoging in uitzonderlijke omstandigheden, zoals extreem koude periodes).

Wat betreft de tegemoetkoming aan de andere elementen die het openbaar onderzoek aan het licht heeft gebracht:
- Na de renovatie zal het centrum het mogelijk maken om 24 uur per dag te voorzien in een kwaliteitsvolle opvang, wat de huidige structuur niet toeliet.

De functies die binnen het gerenoveerde centrum zullen worden ontwikkeld, zullen dag en nacht worden ingezet.

Het is aldus de bedoeling om in het gebouw een ontspanningsruimte en verschillende kwalitatieve binnenruimtes te creëren.

Zo zal bijvoorbeeld een rookruimte worden uitgerust met de nodige technische voorzieningen.

Na de renovatie zullen de ruimtes van het centrum beter uitgerust zijn om plaats te bieden voor ontspanning en interactie (via onder meer een polyvalente zaal, een kapsalon en een kennel).

New Samusocial zal het onthaal van de kandidaten beter kunnen beheren vanaf de toegangsdeur die uitgeeft op de weg dankzij een sanitaire sas die is uitgerust met toiletten en douches.

Daarnaast, zal New Samusocial alles in het werk stellen om de verzoeken van inwoners van de Driehoekwijk efficiënter op te volgen.

Door de verhuizing van het administratieve centrum van New Samusocial naar de site, zal de VZW een meer duurzame dialoog met de buurtbewoners kunnen onderhouden.

Zo zal er binnen het centrum een vast aanspreekpunt worden gecreëerd voor de buurtbewoners zodat zij hun klachten en vragen kenbaar kunnen maken.

Voor meer informatie over het renovatieproject nodig ik u uit contact op te nemen met de heer Vervoort.

Wat mij betreft, kan ik bevestigen dat de verbetering van de opvangvoorwaarden voor daklozen voor alle operatoren inderdaad een prioritaire doelstelling is.

Daarnaast moet prioriteit worden gegeven aan integratiewerkzaamheden door op zoek te gaan naar duurzame herhuisvestingsoplossingen en eenieder in staat te stellen om zijn of haar rechten te herwinnen.

In het Poincaré-gebouw zal New Samusocial na de renovatie over de nodige middelen kunnen beschikken om de in het besluit van 09/05/2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling voorziene kwalitatieve omkaderingsnormen ten uitvoer te leggen.

In afwachting van het opnieuw betrekken van dit gebouw, heeft New Samusocial de kwaliteit van haar centra vandaag al sterk verbeterd.

Tot op heden zijn deze centra gevestigd op 8 locaties (waaronder 2 hotels).