Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vaccinatiegraad tegen pneumokokkeninfecties bij de oudere bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 253)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie: 12/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het vaccinatiebeleid op zich zou al de grote complexiteit van onze gezondheidszorg en de versnippering van de bevoegdheden over de verschillende betrokken actoren kunnen illustreren.

Afgezien van de vaccinatie van reizigers en in het bijzonder tegen gele koorts, die een federale bevoegdheid blijven, is het vaccinatiebeleid sinds de zesde staatshervorming overgedragen aan de Gemeenschappen.

In dat verband onthouden we dat, wat de vaccinatie van de kinderen betreft, de Federatie Wallonië‑Brussel (via het ONE) en Kind & Gezind in hun respectieve gemeenschappen bevoegd blijven en het vaccinatieschema opstellen op basis van de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Wat de vaccinatie van de volwassenen in het Brussels Gewest betreft, dient te worden opgemerkt dat de gezondheidsbevordering is toegewezen aan de Franse Gemeenschapscommissie, terwijl de organisatie van de vaccinatie van de volwassenen is toegewezen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Op basis van die gegevens zou het nuttig zijn eraan te herinneren dat, afgezien van de griep, waarvan de monitoring ook is toegewezen aan de federale overheid, ook de kwestie van de vaccinatie van bejaarden tegen pneumokokken aan de orde is. Die vaccinatie wordt jammer genoeg nog steeds vrij weinig uitgevoerd in België, ondanks de virulentie van de bacterie, die zowel bij kinderen als bejaarden longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken.

In 2016 had het KCE een pneumokokkeninfectie echter omschreven als een frequente ziekte (in België gemiddeld 600 ziekenhuisopnames per jaar bij de 50-plussers) en als een ernstige ziekte (bij de ernstigste vormen van een pneumokokkeninfectie overlijdt 1 op de 7 personen). In 2015 zou de bacterie de oorzaak geweest zijn van meer dan 5.800 ziekenhuisopnames en het overlijden van 430 personen hebben veroorzaakt, terwijl in 2013 slechts 10% van de 65-plussers daartegen gevaccineerd was. Bij de ernstigste vormen kan het sterftecijfer bij de 85-plussers oplopen tot 23% en er kunnen ernstige gevolgen zijn, waaronder gehoorverlies en neurologische aandoeningen na een hersenvliesontsteking.

Het KCE had al in 2014 het vaccin tegen 13 serotypes aanbevolen voor de 65-plussers, gevolgd door de toediening, 8 weken later, van het vaccin tegen 23 serotypes.

Zuigelingen worden gratis gevaccineerd sinds september 2011, maar de bejaarden moeten hun vaccinatie zelf betalen.

In dat verband dient te worden opgemerkt dat de Vlaamse minister van Volksgezondheid op 7 augustus jongstleden en naar aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 6 juli 2020 al beslist heeft om de vaccinatiekosten voor alle bewoners van de residentiële opvangcentra voor zijn rekening te nemen, alsook de vaccinatiekosten tegen de seizoensgriep, om zo veel mogelijk ziekenhuisbedden te kunnen vrijmaken voor eventuele coronapatiënten die dit najaar opgenomen zouden moeten worden.

In het licht van het voorgaande wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Ten eerste, beschikt u over actuele gegevens over de vaccinatiegraad van de 50-plussers tegen pneumokokkeninfecties in het Brussels Gewest?

- Wat is de dekkingsgraad voor de patiënten die in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest verblijven?

- Welke strategieën werden uitgestippeld om de dekkingsgraad in de Brusselse residentiële opvangcentra te verhogen?

- Zijn er in samenwerking met het College van de Franse Gemeenschapscommissie en op basis van het beleid inzake gezondheidspreventie en -bevordering strategieën uitgestippeld om het aantal vaccinaties van bejaarden tegen pneumokokkeninfecties te verhogen? Werden daartoe informatie- en bewustmakingscampagnes gevoerd? Zo ja, wanneer, langs welke kanalen en voor welk bedrag?

- Heeft het Verenigd College, gelet op het feit dat die infecties in grote mate bijdragen tot de mortaliteit ten gevolge van ademhalingsziekten bij bejaarden, en gelet op de aanbeveling van de WHO van afgelopen maart betreffende de uitbreiding van de vaccinatie tot de personeelsleden van instellingen voor langdurige zorg, de mogelijkheid overwogen om het personeel van de RH’s en RVT’s te vaccineren tegen de seizoensgriep en pneumokokkeninfecties?

- Kan het initiatief dat in augustus jongstleden in Vlaanderen werd goedgekeurd, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgezet? Welke begroting zou daarvoor nodig zijn? Zo neen, welke obstakels hebt u eventueel vastgesteld die zouden verantwoorden dat de maatregel niet kan worden uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- Wat vindt u, tot slot, van het idee om de vaccinatie aan te bevelen voor alle bewoners van de RH’s en RVT’s in het kader van de vaccinatiecampagne tegen de seizoensgriep?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Volgens een studie van Sciensano
1 was in 2018 6,1% van de Brusselse bevolking van 45 jaar en ouder en 8,6% van de risicopopulatie gevaccineerd tegen pneumokokken in de vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek.


Vraag 2

De DVC beschikken niet over betrouwbare gegevens betreffende specifieke percentages in de ROB en RVT’s. Niemand zorgt voor een specifieke registratie van deze gegevens.


Vraag 3

Er werd geen specifieke strategie bestemd voor de Brusselse residentiële instellingen toegepast om de inenting tegen pneumokokken te promoten.


Er werd evenwel campagne gevoerd bij de huisartsen (en kinderartsen) om vaccinatie in het algemeen te bevorderen. Het betreft een samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, l’Agence pour une Vie de Qualité, l’Office de la Naissance et de l’Enfance, Kaleido en de Duitstalige Gemeenschap. Deze campagne heeft als doel te reageren op de mogelijke aarzelingen en vragen van patiënten door artsen te ondersteunen door middel van praktische fiches. Deze fiches dienen ter ondersteuning van duidelijke, rigoureuze en betrouwbare informatie om bepaalde twijfels weg te nemen en de bevolking in het algemeen te overtuigen van de voordelen van vaccinatie.

Ook in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, medische huizen, apotheken, enz. worden ad-hoc-initiatieven genomen om de inenting tegen pneumokokken aan te moedigen. Dit wordt over het algemeen samen met de vaccinatie tegen de seizoensgriep gedaan.


Vraag 4

De GGC heeft begin september een sensibiliseringscampagne gericht op ouderen en op bewoners en zorgverleners in de ROB/RVT gelanceerd. Deze campagneposters werden ook aangeboden aan de ziekenhuizen.

Sommige coördinerende artsen van de RVT’s hebben ons gemeld dat ze moeite hadden om het personeel te overtuigen om zich te laten vaccineren.

Mijn kabinet heeft bijgevolg aan de ziekenhuizen gevraagd wat de beste strategieën waren (omdat het ziekenhuispersoneel minder terughoudend leek dan het personeel van de ROB/RVT’s om zich te laten vaccineren). Hierna werden goede praktijken gedeeld met de sectorfederaties.


Vraag 5

De gemeenschappelijke strategieën van de COCOF en de GGC tegen COVID, die sinds enkele weken samen met de ziekenfondsen en de operatoren voor gezondheidsbevordering, worden uitgerold, houden rekening met de volksgezondheid in het algemeen en het welzijn van de kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Ziektepreventie en vaccinatie tegen griep maken deel uit van deze gemeenschappelijke strategieën. De field agents zoeken de mensen op om naar hun behoeften te peilen en om, naast de 6 gouden regels en COVID, algemene informatie over gezondheid te verstrekken.


Vraag 6

De Diensten van het Verenigd College hebben deelgenomen aan de reflectie met het federaal niveau, de deelstaten en de belangrijkste actoren met betrekking tot de inenting tegen de seizoensgriep in het kader van de COVID-19-epidemie en de voorraad beschikbare vaccins. Met het oog op de vaccinatie tegen de seizoensgriep werd voor de sector van de ROB en RVT’s op 21 september 2020 op initiatief van Iriscare een campagne gestart. Elke ROB/RVT heeft affiches ontvangen die in A3- en A4-formaat moeten worden afgedrukt. In de begeleidende brief wordt het belang van deze vaccinatie, met name in het kader van de COVID-19-crisis, benadrukt. Iriscare zal deze vraag apart beantwoorden.


Vraag 7

Het initiatief dat in Vlaanderen is genomen, lijkt op het eerste gezicht mogelijk in het Brussels Gewest, op voorwaarde dat de budgetten dit toelaten. Het benodigde budget hangt af van de beoogde dekkingsgraad van de vaccinatie, de kosten van het vaccin voor de bewoners (op een totaal van ongeveer 15.000) en de kosten voor de sensibilisering en communicatie als dit nuttig worden geacht. Dit is een interessant initiatief dat mijn kabinet in samenwerking met IRISCARE en de dienst Hygiëne van de Diensten van het Verenigd College zal onderzoeken.


1 S.Demarest, F. Berete, R. Charafeddine, L. Gisle, S. Drieskens, E. Braekman, D. Nguyen, J. Van der Heyden, L. Hermans, J. Tafforeau. Gezondheidsenquête 2018: Kennis over gezondheid en gezondheidspreventie. Samenvatting van de resultaten. Brussel, België: Sciensano. Rapportnummer: D/2019/14.440/77. Beschikbaar op: www.gezondheidsenquete.be