Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 35)

 
Datum ontvangst: 03/12/2020 Datum publicatie: 25/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 6 januari 2020 vroeg ik u naar de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren.

In uw antwoord van 18 februari 2020 gaf u ons informatie over uw inclusief beleid en de bijbehorende handistreaming-dynamiek voor de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, zie:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=103384&base=2

Op 3 december 2020, de internationale dag voor personen met een handicap, wil ik terugkomen op de vooruitgang die U en UW bestuur concreet hebben geboekt op het gebied van handistreaming.

Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), gezamenlijk bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:

Voor UW kabinet EN voor ELK van de besturen en overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:

Sinds uw antwoord van 18 februari 2020,

1. Zijn er beschouwingen of initiatieven die rekening houden met handicaps gestart of uitgevoerd? Zo ja, welke precies?

2. Zo ja, is er een aanspreekpunt handistreaming aangeduid?

3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten zijn er bereikt en welke eventuele samenwerkingen zijn er aangegaan?

4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?

5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er indicatoren aan het licht gekomen? Zo niet, waarom niet?

6. Zijn er personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages en/of aangeworven? Zijn er aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid van de werkruimten te verbeteren?
 
 
Antwoord    1/

De DVC hebben in de eerste plaats in 2020 prioriteit gegeven aan de implementatie van de gelijkheidsdimensie vanwege de uit te voeren prioriteiten (genderbudgeting). Het Handi-aspect wordt geïntegreerd in de doelstellingen voor 2021. Voor 2021 werd er terecht gevraagd om de cel diversiteit en gelijke kansen met aanwervingen te versterken. Ook bij toekomstige aanwervingen werd besloten om met deze gegevens rekening te houden.

Voor Iriscare is 2020 op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar geweest, en sommige gestarte projecten hebben helaas vertraging opgelopen. Dit is het geval bij de implementatie van handistreaming.

Van de vijf leden van de Dienst Personen met een handicap van Iriscare gingen er drie de diensten versterken die te maken kregen met noodbeheer, zowel in de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen, de Medisch/Paramedische Cel als voor tracing. Door deze aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand van de dienst zijn de capaciteiten en kansen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen duidelijk verminderd.

Toch verdienen een aantal projecten en ontwikkelingen het om genoemd te worden:
­ Een project werd opgestart om Iriscare vanaf 2022 in staat te stellen het verlies aan autonomie te evalueren in het kader van de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) evenals de aanvulling op gezinsbijslag voor kinderen met een aandoening. Er is expliciet gekozen voor een heroriëntatie naar een multidisciplinaire benadering van evaluatie. In het kader van dit project is het ook de bedoeling om de bereikbaarheid van het Iriscare-gebouw verder te optimaliseren.
­ Een project werd gelanceerd om binnen de GGC, zoals voorzien in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de bevoegdheid voor individuele hulp aan personen met een handicap te activeren, met het oog op een zo coherent mogelijke uitoefening ervan op het Brussels grondgebied.
­ In het kader van de gezinsbijslag, is een herziening met terugwerkende kracht van de regeling uitgewerkt om te voorkomen dat kinderen die in een instelling worden geplaatst in specifieke situaties het recht op de bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening wordt ontnomen.
­ In 2020 werden geen klachten met betrekking tot handicap geregistreerd.


2/

De ordonnantie Handistreaming kent een belangrijke rol van toezicht, begeleiding en ondersteuning in termen van handistreaming toe aan de Diensten van het Verenigd College en kent specifieke opdrachten toe aan de Adviesraad van de afdeling Personen, die inmiddels is afgeschaft.

Zoals aangegeven naar aanleiding van uw vorige vraag, dient deze ordonnantie te worden aangepast aan de belangrijke veranderingen die hebben plaatsgevonden in het institutionele landschap van de GGC. Wat in de huidige context niet mogelijk is geweest.

Binnen Iriscare is tot op heden geen aanspreekpunt handistreaming aangesteld, maar de Dienst Personen met een Handicap streeft ernaar dit dossier te blijven monitoren.

Voor de diensten van het Verengd College is geen aanspreekpunt handistreaming aangesteld. Ondertussen kan de Directie “Coördinatie en Procedures” worden beschouwd als het aanspreekpunt voor handistreaming.


3/

Iriscare behaalde in januari de Anysurfer-certificering voor de website Iriscare (toegankelijkheidsniveau WCAG 2.1 AA).


4/

Er is geen specifieke basisallocatie voorzien binnen de Diensten van het Verenigd College voor wat betreft invaliditeit.

Voor Iriscare verwijs ik u naar de bijlage voor een overzicht van de basisdotaties en begrotingskredieten.


5/

Deze vraag heeft betrekking op de statistische gegevens die zijn verzameld over personen met een handicap. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de Diensten van het Verenigd College publiceert elk jaar de "Welzijnsbarometer" die indicatoren verzamelt over de Brusselaars doorheen verschillende levensdomeinen die in verband staan met armoede: inkomen, werk, onderwijs, gezondheid, huisvesting en maatschappelijke participatie. Voor het gedeelte "inkomen" wordt allerlei informatie gegeven over sociale uitkeringen voor personen met een handicap:
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2019_3tma.pdf

Voor Iriscare zijn er voor het jaar 2020 nog geen definitieve en volledige gegevens beschikbaar. Iriscare heeft dit jaar geen nieuwe initiatieven opgezet voor rapportage of monitoring.

Het hierboven aangehaalde Observatorium voor Gezondheid en Welzijn is in samenwerking met de FGC echter gestart met een studie over het kadaster van het dienstenaanbod en de studie van de behoeften van mensen met een handicap. Deze studie moet statistische gegevens opleveren om een ​​beter inzicht te krijgen in de situatie van mensen met een handicap in Brussel en meer in het bijzonder in het aanbod van diensten en huisvestingsstructuren voor mensen met een handicap.


6/

Per 1 september 2019 hadden de DVC een medewerker met een handicap in dienst genomen, maar zijn contract werd in juli 2020 beëindigd wegens medische overmacht na een bevel van de bedrijfsarts. Sinds die datum hebben de Diensten van het VC geen mensen met een handicap verwelkomd of aangenomen.

Ook al heeft Iriscare steeds aangetoond open te staan voor diversiteit in al zijn aspecten, inclusief die van een handicap, door met name deel te nemen aan acties om stagiairs met een handicap bepaalde functies te laten ontdekken, was het in 2020 helaas niet mogelijk om dergelijke acties te organiseren. Meer in het algemeen werden zeer weinig stagiaires verwelkomd gezien het massale telewerken dat in 2020 gedurende vele maanden werd toegepast naar aanleiding van de instructies van de overheid. Anderzijds heeft Iriscare talrijke contractuele aanwervingsprocedures opgestart en voortgezet, voornamelijk met het oog op de urgentie van de behoeften die het vaakst verband houden met de gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor de opdrachten die aan Iriscare zijn toevertrouwd. Deze procedures hebben het niet mogelijk gemaakt om personen met een handicap te ontmoeten. Geen van deze procedures heeft dus geleid tot de aanwerving van een medewerker met een handicap.