Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 299)

 
Datum ontvangst: 03/12/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2020 Ontvankelijk p.m.
29/01/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 6 januari 2020 vroeg ik u naar de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren.

In uw antwoord van 27 januari 2020 gaf u ons informatie over uw inclusief beleid en de bijbehorende handistreaming-dynamiek voor de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, zie:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=103383&base=2

Op 3 december 2020, de internationale dag voor personen met een handicap, wil ik terugkomen op de vooruitgang die U en UW bestuur concreet hebben geboekt op het gebied van handistreaming.

Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), gezamenlijk bevoegd voor Welzijn en Gezondheid EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:

Voor UW kabinet EN voor ELK van de besturen en overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:

Sinds uw antwoord van 27 januari 2020,

1. Zijn er beschouwingen of initiatieven die rekening houden met handicaps gestart of uitgevoerd? Zo ja, welke precies?

2. Zo ja, is er een aanspreekpunt handistreaming aangeduid?

3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid? Hebben zich obstakels voorgedaan? Welke concrete resultaten zijn er bereikt en welke eventuele samenwerkingen zijn er aangegaan?

4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?

5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er indicatoren aan het licht gekomen? Zo niet, waarom niet?

6. Zijn er personen met een handicap ontvangen voor beroepsstages en/of aangeworven? Zijn er aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid van de werkruimten te verbeteren?
 
 
Antwoord    Denkoefeningen of initiatieven met aandacht voor de handicapdimensie:

Allereerst wat Iriscare betreft: 2020 is op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar geweest, en sommige van de werven waarmee een begin was gemaakt, hebben helaas vertraging opgelopen. Dat is het geval voor de implementatie van handistreaming.

Drie van de vijf leden van de dienst Gehandicapten van Iriscare zijn diensten gaan versterken die noodsituaties moesten beheren, of het nu ging om de dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Bejaarde Personen, de Medische/Paramedische Cel of de opsporing. Deze aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand van de dienst heeft uiteraard de capaciteit en mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen verminderd.

Niettemin zijn een aantal projecten en acties het vermelden waard:
- Er is een project opgestart waardoor Iriscare vanaf 2022 de beoordeling van het verlies van autonomie in het kader van de toekenning van de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) en de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening op zich kan nemen. Er is uitdrukkelijk gekozen voor een heroriëntering naar een multidisciplinaire aanpak van de evaluatie. In het kader van dit project is het ook de bedoeling de toegankelijkheid van het Iriscare-gebouw verder te optimaliseren.
- Er is een project opgestart om binnen de GGC, zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de bevoegdheid voor individuele steun aan personen met een handicap te activeren, om die bevoegdheid zo coherent mogelijk uit te oefenen op het Brusselse grondgebied.
- In 2020 zijn geen klachten in verband met handicap geregistreerd.


Wat de Diensten van het Verenigd College (DVC) betreft, is prioriteit gegeven aan de tenuitvoerlegging van de dimensie ‘gendergelijkheid en genderbudgeting’. Het aspect ‘handicap’ zal worden opgenomen in de doelstellingen voor 2021; in 2021 zijn aanwervingen gepland om de cel Diversiteit en Gelijke kansen te versterken.


Aanduiding van een aanspreekpunt ‘Handistreaming’:

Bij Iriscare is er geen aanspreekpunt ‘Handistreaming’ aangeduid, maar de dienst Personen met een handicap tracht dit dossier te blijven volgen.

Bij de DVC kan de directie Coördinatie en Procedures worden beschouwd als het aanspreekpunt ‘Handistreaming’. Er is geen specifiek aanspreekpunt aangeduid.

Er is geen aanspreekpunt ‘Handistreaming’ aangesteld binnen mijn kabinet. Wel volgt een raadgever de materies op die verband houden handicap, waaronder handistreaming.


Denkpistes en/of de geboekte vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid :

In januari heeft de website van Iriscare het ‘Anysurfer’-certificaat behaald (conformiteitsniveau WCAG 2.1 AA).


Gereserveerde budgetten om de handicapdimensie in aanmerking te nemen :

De DVC hebben geen specifieke begrotingsallocatie met betrekking tot handicap.

De begrotingsallocaties van Iriscare met betrekking tot handicap zijn te vinden in bijlage 1.


Statistieken :

Voor 2020 zijn nog geen definitieve en volledige gegevens beschikbaar. Iriscare heeft dit jaar geen nieuwe rapportage- of monitoringinitiatieven genomen.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de DVC heeft in samenwerking met de FGC een studie gelanceerd over het kadaster van de dienstverlening en het onderzoek naar de behoeften van personen met een handicap. Deze studie moet statistische gegevens opleveren om een beter inzicht te krijgen in de situatie van personen met een handicap in Brussel en meer in het bijzonder in het aanbod van diensten en huisvestingsfaciliteiten voor personen met een handicap.


Stages en aanwervingen :

Hoewel Iriscare altijd open heeft gestaan voor diversiteit in al haar aspecten, ook op het gebied van handicap, door deel te nemen aan acties die stagiairs met een handicap in staat stellen bepaalde functies te ontdekken, liet het jaar 2020 helaas niet toe dat dergelijke acties werden georganiseerd. Bovendien heeft Iriscare talrijke contractuele aanwervingsprocedures ingeleid en voortgezet, waarvan de meeste werden ondernomen met het oog op de urgentie van de behoeften, die meestal verband houden met de gezondheidssituatie en de weerslag daarvan op de aan Iriscare toevertrouwde opdrachten. Deze procedures maakten het niet mogelijk kandidaten met een handicap te ontmoeten. Geen van deze procedures heeft derhalve geleid tot de aanwerving van een werknemer met een handicap.

Per 1 september 2019 hadden de DVC één gehandicapte werknemer in dienst genomen. Op 10 juli 2020 werd zijn contract beëindigd wegens medische overmacht na een bevel van de bedrijfsarts.

Meer in het algemeen zijn er heel weinig stagiairs ontvangen, gezien het massale telewerk dat in 2020 gedurende vele maanden is verricht.


Op dit moment en meer specifiek voor onze twee kabinetten:

1. Geïnitieerde of uitgevoerde denkoefeningen of initiatieven met aandacht voor de handicapdimensie?
Er zijn geen specifieke initiatieven geïnitieerd of uitgevoerd.

2. Is er een aanspreekpunt ‘Handistreaming’ aangeduid?
Er is geen aanspreekpunt ‘Handistreaming’ aangesteld binnen het kabinet.

3. Denkpistes en/of de geboekte vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid…?
Tot op heden hebben wij geen bijzondere problemen op het gebied van toegankelijkheid vastgesteld.

4. Op het vlak van de kosten en de financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de budgetten zijn gereserveerd om de handicapdimensie in aanmerking te nemen?
Binnen het kabinet is er geen specifiek budget uitgetrokken om rekening te houden met handicap.

5. Statistische gegevens?
Momenteel zijn er geen statistische gegevens voor het kabinet.

6. Beroepsstages en/of aanwervingen? Aanpassingen hiertoe?
Neen.