Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de 18e Europese week van regio's en steden - #EURegionsWeek 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 316)

 
Datum ontvangst: 12/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Van 5 tot 23 oktober 2020 vond de 18e Europese Week van regio's en steden plaats (1 ). In het kader van dit evenement werden meer dan 500 online werksessies georganiseerd rond drie thema's(2) :
- Empowerment van de burgers: 05 - 09 oktober 2020
- Cohesie en samenwerking: 12 - 16 oktober 2020
- Een groen Europa: 19 - 22 oktober 2020
Zie ook website: https://europa.eu/regions-and-cities/la dix-huitième Semaine européenne des Régions et Villes - #EURegionsWeek 2020
Deze dinsdag, 12 januari 2021, zou ik graag terugkomen op dit voor ons welvarend en veelzijdig Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo belangrijke evenement en u de volgende vragen stellen:
1. Heeft uw kabinet aan dit evenement deelgenomen?
2. Hebben overheidsdiensten onder uw bevoegdheid of onder uw ministerieel toezicht aan dit evenement deelgenomen? Zo ja, welke?
3. Hebben uw kabinet en/of overheidsdiensten onder uw bevoegdheid of onder uw ministerieel toezicht deelgenomen aan de online werksessies die rond de drie bovengenoemde thema's werden georganiseerd? Zo ja, welke?
4. Zijn er naar aanleiding van de online werksessies aanbevelingen naar voren gekomen? Zijn ze van toepassing op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze aanbevelingen voor uw overheidsbeleid?
5. Heeft uw kabinet deelgenomen aan de jaarlijkse RegioStars-wedstrijd? Zo ja, welke projecten werden ingediend en in welke categorieën?
6. Werden tussen 5 en 23 oktober 2020 op initiatief van uw kabinet of uw administratie door de EU gefinancierde projecten belicht of in de schijnwerpers geplaatst? Hoe werd bekendheid gegeven aan deze projecten (bezoeken aan projecten voor het publiek/de pers/de beleidsmakers,...)?

https://europa.eu/newsroom/events/european-week-regions-and-cities-2020_nl, geraadpleegd op 23 oktober 2020.
Volledig programma #EURegionsWeek 2020 :
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2020.pdf , geraadpleegd op 23 oktober 2020.
 
 
Antwoord    A1 tot A4:

De Europese week van regio's en steden bood mij de gelegenheid om op 19 oktober 2020 het woord te voeren tijdens een workshop over het thema energierenovatie en de bijbehorende impact op huishoudens in energiearmoede. Het betrof een samenwerking gericht op het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken tussen de Eurometropool Rijsel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steden Gent en Wenen, in samenwerking met het Europese netwerk Greenovates dat gewijd is aan duurzame innovaties. De technische voorbereiding van de sessie werd verzorgd door de dienst Sociale Energie van de afdeling "duurzame gebouwen – begeleiding van particulieren" van Leefmilieu Brussel, die dus ook aan deze sessie heeft deelgenomen. Via de voorstelling van de initiatieven op lokaal en regionaal niveau werd aangetoond dat onze steden en regio's een sleutelrol spelen bij de uitvoering van de prioriteiten van de Europese Green Deal.

Wat onze administratie betreft, de Diensten van het Verenigd College:

De Diensten van het Verenigd College van de GGC hebben niet deelgenomen aan het evenement.

Er zijn nog geen aanbevelingen gepubliceerd van de verschillende online werksessies. Zodra deze worden gepubliceerd, zal geanalyseerd worden in welke mate ze van toepassing zijn op de GGC en hoe ze kunnen geïntegreerd worden in het beleid.


A5:

Alleen wie verantwoordelijk is voor projecten die door de Europese Structuurfondsen (EFRO, ESF, Interreg...) worden gecofinancierd, wordt opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de RegioStars Award, na goedkeuring door de verantwoordelijke beheersautoriteit van het betrokken structuurfonds. Mijn kabinet kon zich bij deze gelegenheid dus niet kandidaat te stellen.


A6:

De editie 2020 van de Europese Week van regio's en steden was volledig virtueel georganiseerd. Bij gebrek aan publiek waren de omstandigheden dus niet bevorderlijk voor de organisatie van projectbezoeken die medegefinancierde Brusselse initiatieven in de verf zouden kunnen zetten.