Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de 18e Europese week van regio's en steden - #EURegionsWeek 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 38)

 
Datum ontvangst: 12/01/2021 Datum publicatie: 12/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Van 5 tot 23 oktober 2020 vond de 18e Europese Week van regio's en steden plaats (1 ). In het kader van dit evenement werden meer dan 500 online werksessies georganiseerd rond drie thema's(2) :
- Empowerment van de burgers: 05 - 09 oktober 2020
- Cohesie en samenwerking: 12 - 16 oktober 2020
- Een groen Europa: 19 - 22 oktober 2020
Zie ook website: https://europa.eu/regions-and-cities/la dix-huitième Semaine européenne des Régions et Villes - #EURegionsWeek 2020
Deze dinsdag, 12 januari 2021, zou ik graag terugkomen op dit voor ons welvarend en veelzijdig Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo belangrijke evenement en u de volgende vragen stellen:
1. Heeft uw kabinet aan dit evenement deelgenomen?
2. Hebben overheidsdiensten onder uw bevoegdheid of onder uw ministerieel toezicht aan dit evenement deelgenomen? Zo ja, welke?
3. Hebben uw kabinet en/of overheidsdiensten onder uw bevoegdheid of onder uw ministerieel toezicht deelgenomen aan de online werksessies die rond de drie bovengenoemde thema's werden georganiseerd? Zo ja, welke?
4. Zijn er naar aanleiding van de online werksessies aanbevelingen naar voren gekomen? Zijn ze van toepassing op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze aanbevelingen voor uw overheidsbeleid?
5. Heeft uw kabinet deelgenomen aan de jaarlijkse RegioStars-wedstrijd? Zo ja, welke projecten werden ingediend en in welke categorieën?
6. Werden tussen 5 en 23 oktober 2020 op initiatief van uw kabinet of uw administratie door de EU gefinancierde projecten belicht of in de schijnwerpers geplaatst? Hoe werd bekendheid gegeven aan deze projecten (bezoeken aan projecten voor het publiek/de pers/de beleidsmakers,...)?

https://europa.eu/newsroom/events/european-week-regions-and-cities-2020_nl, geraadpleegd op 23 oktober 2020.
Volledig programma #EURegionsWeek 2020 :
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2020.pdf , geraadpleegd op 23 oktober 2020.
 
 
Antwoord    Hierbij deel ik u mee dat noch de Diensten van het Verenigd College noch Iriscare hebben in 2020 niet aan de achttiende Europese Week van Regio’s en Steden deelgenomen.