Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de subsidieontvangers die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 326)

 
Datum ontvangst: 05/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2021 Ontvankelijk p.m.
04/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 9 maart 2020 heb ik u gevraagd naar de inventaris van de subsidieontvangers die onder uw jurisdictie of voogdij vallen en u hebt mij op 4 mei 2020 geantwoord,

zie : http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103498&base=2&taal=nl

Om mijn taak, toezicht houden op het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te kunnen blijven vervullen, zou ik u op 4 januari 2021 de volgende vragen willen stellen:

- Kan u de vorige inventaris uit uw antwoord van 4 mei 2020 aanvullen met de laatste subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht werden toegekend voor het jaar 2020 (uitsplitsing van de gegevens: sector per sector, met voor elke ontvanger: dossiernummer, naam van de ontvanger, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van toekenning van het (de) bedrag(en))?
 
 
Antwoord    De inventaris betreft enkel de door de DVC verwerkte subsidies, met uitzondering van de dotaties aan Iriscare. Deze parlementaire vraag omvat misschien ook de door Iriscare beheerde subsidiedossiers, maar de administratie beschikt niet over deze gegevens.

· Sector: Welzijn of Gezondheid
· Dossiernummer: niet vermeld, omdat:
o de tabel vermeldt het totaalbedrag aan toegekende subsidies per begunstigde, dat meerdere dossiers/dossiernummers kan omvatten;
o niet alle dossiers hebben een dossiernummer (bv. infrastructuursubsidies, organieke subsidies);
o dit is geen gegeven dat openbaar moet worden gemaakt volgens het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019.
· Toegekende bedragen: de vastgelegde bedragen, m.a.w. de bedragen die initieel aan de begunstigden zijn toegekend. Het kan echter zijn dat er op basis van de verantwoordingsstukken uiteindelijk minder is/wordt uitbetaald.
· Naam van het project: niet vermeld omdat:
o de tabel vermeldt het totaalbedrag aan toegekende subsidies per begunstigde, dat meerdere dossiers/projecten kan omvatten;
o dit is geen gegeven dat openbaar moet worden gemaakt volgens het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019.
· Datum van de toegekende bedragen: niet vermeld omdat:
o de tabel vermeldt het totaalbedrag aan toegekende subsidies per begunstigde, dat meerdere dossiers/data van toekenning kan omvatten;
o dit is geen gegeven dat openbaar moet worden gemaakt volgens het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019.

De wetgeving over openbaarheid van bestuur (gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019) verplicht om een inventaris van toegekende subsidies openbaar te stellen. Wij komen tegemoet aan deze wettelijke verplichting.

Wat betreft Impulseo, is het toegekende subsidiebedrag € 3.533.888,94. De individuele begunstigden worden niet vermeld omdat het in hoofdzaak particulieren of persoonsgegevens betreft.


Bijgevoegd vindt u een document (Nl & Fr) dat een overzicht geeft van de gevraagde inventaris.