Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen - jaar 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 338)

 
Datum ontvangst: 27/01/2021 Datum publicatie: 23/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 19/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van toelagen en premies aangeboden.

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik voor ELKE premie willen weten welke premies verband houden met uw bevoegdheden of uw toezicht:

VOOR 2020,

1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Kan de premie worden gecombineerd met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instantie is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitbetaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de premie?
7. Wat is de jaarlijkse vrijgemaakte begroting voor de premie? Is de jaarlijkse begroting voor deze premie sinds 2019 gestegen of gedaald? Zo ja, met hoeveel?
8. Hoeveel begunstigden van de premie zijn er geweest en voor welk bedrag?
 
 
Antwoord    Voor de DVC:

Er bestaat slechts één premie die door de Diensten van het Verenigd College van de GGC wordt toegekend: het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde (Impulseo), geregeld bij Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. Deze instantie is verantwoordelijk voor het toezicht en de betaling van de premie.
Deze premie is bestemd voor de huisartsen die een huisartsgeneeskundige activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen, die er een aanvraag voor indienen en die voldoen aan de criteria van het besluit.

Er zijn 3 verschillende bedragen voor deze premie:
De installatiepremie (Impulseo I): 15.000€.
Een aanvullende premie van 15.000€ wordt ook toegekend voor een nieuwe installatie gelegen in een wijk die wordt omschreven als een wijk met een tekort.
Tegemoetkomingen voor de loonkosten (Impulseo II): max. 6.862,21€.
Tegemoetkomingen voor kosten voor diensten (Impulseo III): max. 3.941,96€.

De premie kan niet gecumuleerd worden met andere premies, maar een huisarts die een installatiepremie heeft ontvangen kan het daaropvolgende jaar een dossier indienen om van een van de 2 andere tegemoetkomingen van het Impulsfonds te genieten.

Met betrekking tot de betalingsmodaliteiten van de premie:
Voor de installatiepremie mag het dossier het hele jaar door ingediend worden. De Diensten van het Verenigd College onderzoeken de documenten van het dossier en vergewissen zich ervan dat alle toekenningsvoorwaarden zijn vervuld, zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 23 maart 2012. Wanneer dit het geval is, wordt de premie of de interventie toegekend en op de rekening van de begunstigde gestort. De installatiepremie wordt definitief verworven na het vijfde jaar volgend op de datum van de installatie van de huisarts op het Brussels grondgebied.
Voor de tegemoetkomingen voor de loonkosten en kosten voor diensten, moet het dossier tussen 1 januari en 30 juni worden ingediend. De (on)kosten komen overeen met de kosten die in jaar N-1 zijn gemaakt. Na controle van de bewijsstukken (attesten van het sociaal secretariaat en facturen van het telesecretariaat) stemt de berekening van het jaarlijkse bedrag van de tussenkomst overeen met de helft van de globale loonkost/reële dienstkosten met een maximum van 6.862,21€ per huisarts/3.941,96€ (in de individuele of groepspraktijk). De betaling wordt tijdens het jaar van indiening van het dossier uitgevoerd.

De informatie betreffende de budgetten wordt in de onderstaande tabel weergegeven.
De bedragen worden aangerekend op de B.A. 03.001.31.01.3432.

Type d'intervention 2020/Soort tussenkomst 2020

Demandes acceptées/Goedgekeurde aanvragen

Montants/Bedragen

 

 

 

Primes installation/Installatiepremies

41

915.000 €

Impulseo II Coûts Salariaux/Loonkosten

122

2.093.557,61 €

Impulseo III Télésecrétariat/Telesecretariaat

55

                           125.602,17 €

Total/Totaal

218

                        3.134.159,78 €

 Voor Iriscare:

Voor 2020
zijn er binnen Iriscare drie premies voor werknemers in hun sectoren. De premie non-profitsector, de aanmoedigingspremie en de syndicale premie.


De premie non-profitsector en de aanmoedigingspremie zijn volgens dezelfde procedures vastgesteld. Het enige verschil is het bedrag en de reikwijdte ervan: de aanmoedigingspremie geldt ook voor werknemers in de overheidssectoren.

1.
Premie non-profitsector (voor werknemers uit ‘non-profit’-sectoren)
Aanmoedigingspremie (voor werknemers uit privé- en publieke ‘non-profit’-sectoren)


2.


A)
Beoogde sectoren
Dit zijn de sectoren uit het Protocol van akkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profit sectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, meer bepaald voor de volgende rubrieken:
- Centra en diensten voor personen met een handicap: dag- en verblijfscentra, begeleid wonen, diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL);
- Algemene Sociale Diensten: justitieel Welzijnswerk, sociale Diensten;
- Volwassenen met moeilijkheden: nood- en nachtopvang, daklozenrondes, straathoekwerk, dagopvang, opvanghuizen, thuisbegeleiding, Housing first;
- Gezinshulp;
- Geestelijke gezondheidszorg;
- Thuishulp;
- Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen;
- Dagverzorgingscentra;
- Revalidatieovereenkomsten;
- Psychiatrische verzorgingstehuizen;
- Initiatieven van beschut wonen.


Voor de aanmoedigingspremie zijn dezelfde sectoren in aanmerking genomen, met inbegrip van de openbare sector, d.w.z. het personeel van rusthuizen, dagcentra, begeleid wonen en diensten voor thuishulp die afhankelijk zijn van de plaatselijke overheden (OCMW's).


B) Reikwijdte van de rechthebbenden
Conform de omzendbrief van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 december 2019 over de interpretatie van de in het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedoelde perimeter van de werknemers: “de werknemers van de sectoren waarop de maatregelen betrekking hebben, zijn diegenen die behoren tot de gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun werknemers "buiten kader" die worden ingezet voor taken in verband met de erkenning”.

Hieronder moet worden verstaan dat, voor alle sectoren samen, die premie wordt gesubsidieerd voor zover ze toegekend wordt:
1) aan bezoldigde werknemers, uitgezonderd afwijkende sectorale bepalingen in de sector van de personen met een handicap en in de revalidatieovereenkomsten;
2) voor activiteitenperiodes in direct verband met activiteiten die aan een erkenning onderworpen zijn (of gelijkgesteld
1) in de wetgeving van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie en die uitsluitend door deze gesubsidieerd worden;
3) naar rato van de werktijd die aan deze activiteiten wordt besteed.

De 3 bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Zijn evenwel van de financiering van de maatregel (en elk ander voordeel dat zou resulteren uit het non-profit akkoord) uitgesloten:
1) periodes van werkzaamheid als zelfstandige, vrijwilligers, hulppersoneel, uitzendkrachten, studenten en artikel 60-personeel.
2) door andere deelentiteiten gefinancierde activiteitenperiodes voor activiteiten die betrekking hebben op de maatregelen die onder hun eigen exclusieve bevoegdheden vallen.

Niettemin kunnen sectorale bepalingen in de sector van de revalidatieovereenkomsten en in de gehandicaptensector bepalen dat bepaalde werknemers met het statuut van zelfstandige in aanmerking komen voor de toegekende premie.


3.
Voor de premie non-profitsector gaat het om een bruto forfaitair bedrag van € 550 per VTE.
Het gemiddelde bedrag dat per VTE aan de werkgever werd betaald, werd aldus vastgesteld op € 748 (loonkosten inclusief de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever).
Voor de aanmoedigingspremie gaat het om een forfaitair brutobedrag van € 985 per VTE.
Het gemiddelde bedrag dat per VTE aan de werkgever werd betaald, was dus € 1280,50 (loonkosten inclusief de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever).
Zoals hierboven vermeld, wordt dit bedrag pro rata van de arbeidstijd toegekend.


4.


De premie non-profitsector komt bovenop de eindejaarspremie.
Ze kan ook worden gecumuleerd met de aanmoedigingspremie voor personeel uit de private non-profitsector.


5.

Iriscare.6.

De betaling van de premie geschiedt op basis van de bij de controle van de premies voor het voorafgaande jaar verzamelde gegevens. Aangezien dit een raming is op basis van de gegevens van 2019 en de premie voor 2020 betrekking heeft op de periode van 01/01/2020 tot en met 30/09/2020, zal het gemiddelde bedrag per VTE, berekend op basis van de gegevens van 2019, volledig aan de instelling worden betaald na verificatie van de verantwoordingsstukken.
Hetzelfde geldt voor de aanmoedigingspremie.

Deze verantwoordingsstukken bestaan uit:
- een volledig ingevulde en getekende verklaring op eer (te gebruiken model verstrekt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie);
- een genummerd individueel uitkeringsoverzicht voor elke natuurlijke persoon voor de maand waarin het bedrag is betaald (met een specifieke verwijzing naar het bedrag dat is betaald voor de premie voor de non-profitsector en de aanmoedigingspremie
- een Excelbestand dat moet ingevuld worden.

7.
In 2020 bedroeg het jaarlijkse budget voor de premie non-profitsector 4 943 311,21 euro.
De aanmoedigingspremie bedroeg 13.390.000,00 euro.8.

Voor de premie non-profitsector werd aan bijna 226 instellingen (vóór regularisatie) een bedrag van 4.662.264 euro betaald voor 6308,52 VTE's.
Voor de aanmoedigingspremie werd aan bijna 279 instellingen (vóór regularisatie) een bedrag van 12 506 099,20 euro uitbetaald, goed voor 9790,35 VTE’s.
Syndicale premie:

1.
Syndicale premie

2.
Voor de werknemers die lid zijn van een vakbond uit onderstaande sectoren:
- Centra en diensten voor personen met een handicap:
- dag- en verblijfscentra;
- begeleid wonen;
- diensten voor hulp bij activiteiten in het dagelijks leven;
- Algemene sociale diensten;
- justitieel welzijnswerk;
- sociale diensten;
- volwassenen in moeilijkheden;
- noodopvang;
- nachtopvang;
- noodhuisvesting;
- mobiele bijstand;
- straathoekwerk;
- dagopvang;
- opvangtehuis;
- thuisbegeleiding;
- housing first;
- gezinshulp;
- diensten voor geestelijke gezondheids-zorg;
- thuishulp;


3.
90,00 euro per werknemer.


4.


Neen


5.

Iriscare betaalt een jaarlijkse subsidie aan de vzw “Vakbondspremies NP Brussel " op basis van haar activiteitenverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vzw "Vakbondspremies NP Brussel" betaalt vervolgens de bedragen aan de drie vakbonden van de non-profit sector naar rato van het aantal aanvragen dat zij hebben ingediend.
De vakbonden betalen deze premie vervolgens aan hun leden om hun bijdragen te dekken.


6.
Zie vorig punt.7.


In 2019 werd voor deze maatregel 22.655 euro uitgetrokken.


8.

In 2018 waren er 126 rechthebbenden in de sectoren die onder de GGC vallen, evenals 6 regularisaties van rechthebbenden voor het jaar 2017. Voor een totaalbedrag van 11.875,63 euro.
11.875,63. Wij wachten momenteel op het verslag van de bedrijfsrevisor voor 2019.

1 Voor wat betreft de centra gebonden door een revalidatieovereenkomst gesloten met Iriscare (zie artikel 27, derde lid, van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen).