Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de fusie van vier vzw's tot een eerstelijnsondersteuningsstructuur

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 379)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Na de zesde staatshervorming erfde de GGC onder meer het beheer van de geïntegreerde thuiszorgdiensten, het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel en de platformen voor palliatieve zorg.
Met het oog op rationalisatie werd besloten om per 1 januari 2019 over te gaan tot de fusie van vier bestaande vzw's (namelijk het LMN, de TZD’s, Conectar en de Pluralistische Vereniging voor Palliatieve Zorg) om te komen tot een gewestelijke eerstelijnsondersteuningsstructuur, voortaan Brusano genaamd.
Naar aanleiding van een analyse van de begrotingsallocaties voor de verschillende door Brusano uitgevoerde opdrachten, zou ik u de volgende vragen willen stellen:
- Ten eerste, wat is de verklaring voor het opnemen van een bedrag van respectievelijk 1 492 000 EUR en 1 664 000 EUR voor de "disciplinaire palliatieve teams" (BA 03.001.31.05. 3432), gezien het feit dat deze teams normaliter worden gedekt door de bedragen die zijn opgenomen in BA 03.003.34.05.3300 betreffende de exploitatiesubsidie voor de eerstelijnsondersteuningsstructuur, die in feite een bedrag van 1.418.000 euro heeft ontvangen in 2020 en 2021?
- Hoeveel VTE's worden met deze verschillende bedragen betaald en hoeveel multidisciplinaire palliatieve teams kunnen met deze bedragen worden gefinancierd?
- Wat is de rechtvaardiging voor het opnemen van een bedrag van 467.000 euro in 2017 en 437.000 euro in 2018 voor BA 05.002.34.02.3300 (exploitatiesubsidie aan de vzw thuiszorgplatform) terwijl de opdracht van de TZD's ook gedekt was door BA 05.002.31.10.3432 (eerstelijnspreventie), ten bedrage van respectievelijk 1.799.000 euro in 2017 en 2.459.000 euro in 2018?
- Hoe verklaart u de hogere bedragen in 2020 (2,93 miljoen euro) en 2021 (3,08 miljoen euro), alle begrotingsallocaties samen, in vergelijking met 2017 (2,7 miljoen euro) en 2019 (1,56 miljoen euro), aangezien de samenvoeging van deze vzw's tot één gewestelijke eerstelijnssteunstructuur bedoeld was met het oog op rationalisering?
- Hoe verklaart u anders dat er voor Brusano twee afzonderlijke filialen bestaan, een in de Verenigingsstraat 15 en een in de Pachecolaan 34?
- Hoeveel VTE's heeft Brusano momenteel? Ik zou het op prijs stellen als u uw antwoord zou kunnen staven per aangegeven antenne.
- Tot slot, wat zijn de budgetten voor de personeelskosten van deze ondersteunende structuur? Staan er aanvullende vastleggingen op de agenda en zijn deze opgenomen in de begroting voor 2020 en 2021?
 
 
Antwoord    In de eerste plaats moet worden verduidelijkt dat de fusie van de vzw’s niet louter een rationaliseringsdoelstelling was, maar eerder een poging om de efficiëntie te verbeteren. Het is de bedoeling deze vzw’s die de organisatie van de eerstelijnszorg ondersteunen, in staat te stellen hun capaciteiten om hun rol te vervullen te vergroten, door hun vaste kosten te verlagen.
Ten tweede moeten we goed ieders opdracht begrijpen.
Op het gebied van palliatieve zorg is het van belang een onderscheid te maken tussen de verschillende opdrachten die door verschillende actoren worden uitgevoerd:
1. Brusano vervult, als ondersteuningsstructuur van de eerstelijnszorg, de functie van platform voor palliatieve zorg en ontwikkelt in dit verband de volgende acties:
· Oriëntatie en informatie
· Organisatie van werkgroepen en sensibilisering voor beroepsuitoefenaars
· Opleiding van zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg
· Psychologische ondersteuning van de patiënt, zijn mantelzorgers of zijn netwerk voor thuissituaties onder leiding van een tweedelijnsteam voor palliatieve zorg (derde lijn)
· Begeleiding van rust- en verzorgingstehuizen bij de ontwikkeling van de palliatieve cultuur
· Beheer van palliatieve-zorgovereenkomsten die toegang geven tot erkenning

Deze opdracht wordt, samen met andere opdrachten, verzekerd door de subsidiëring van de algemene werking van de ondersteuningsstructuur via BA 03.003.34.05.3300. Het dossier met betrekking tot de subsidiëring van de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg wordt beheerd door de
Diensten van het Verenigd College.

2.
Daarnaast sluit Iriscare overeenkomsten met zogenaamde tweedelijnsteams voor multidisciplinaire begeleiding in de palliatieve zorg, die de volgende opdrachten hebben:
· De zorgverstrekkers adviseren over alle aspecten van palliatieve zorg, met inbegrip van de coördinatie
· Psychologische en morele ondersteuning bieden aan de betrokken eerstelijnszorgverstrekkers
· In overleg met de huisarts bepaalde aspecten van palliatieve zorg op zich nemen in de thuissituatie van de patiënt, wanneer de behoefte zich voordoet
· Eventueel andere activiteiten ontwikkelen die indirect de kwaliteit van de palliatieve zorg ten goede komen, zoals praktische opleiding en begeleiding van vrijwilligers, emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn familie, begeleiding tijdens de rouwperiode na het overlijden van de patiënt, telefonisch onthaal en voorlichting over bepaalde aspecten van de palliatieve zorg, enz.
Twee operatoren hebben een overeenkomst gesloten met
Iriscare: Continuing Care en Semiramis. De opdrachten van deze twee operatoren worden structureel gefinancierd door de overeenkomst via BA 03.001.31.05.3432, en door aanvullende facultatieve subsidies via BA 03.001.31.05.3433 voor Semiramis en 03.001.31.05.3434 voor Continuing Care.

Het gaat dus om twee afzonderlijke opdrachten en de multidisciplinaire teams voor palliatieve zorg waren niet betrokken bij de fusie die tot Brusano heeft geleid.

V2

Iriscare financiert momenteel twee palliatieve-zorgteams. Dat komt neer op 4.83 VTE bij Continuing Care en 4.11 VTE bij Semiramis.

V3

De opdrachten van het platform voor thuiszorg werden voorheen uitgevoerd door de vzw Palliabru. De aan deze opdracht verbonden subsidie was in 2017 en 2018 voorzien op BA 05.002.34.02.3300 (en op BA 03.001.34.02.3300 voor de tweede schijf van de subsidie voor 2018). De opdrachten zijn vervolgens overgenomen door Brusano.

Op BA 05.002.31.10.3432 was in 2017 en 2018 voorzien in bedragen voor verschillende subsidies, onder meer die verbonden aan de multidisciplinaire palliatieve-zorgteams, maar ook aan RML (later geïntegreerd in Brusano) en de FBHAV.

De twee BA's hebben het dus mogelijk gemaakt verschillende opdrachten rond palliatieve zorg, uitgevoerd door verschillende operatoren, te financieren. De opdrachten van het platform worden voortaan uitgevoerd door Brusano (voorheen door Palliabru). De tweedelijnsopdrachten (multidisciplinaire teams) worden uitgevoerd door andere operatoren, waarvan er twee een overeenkomst met Iriscare hebben gesloten (zie hierboven) en voorheen door het RIZIV werden gefinancierd.

V4

De middelen voor de multidisciplinaire tweedelijnszorgteams zijn in 2020 verhoogd om de extra kosten in verband met de coronaviruscrisis te kunnen opvangen.

Daarnaast heeft de Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg (BFPZ) een uitzonderlijke subsidie van Iriscare ontvangen ter ondersteuning van palliatieve zorg in de context van de covidcrisis. Die subsidie was bestemd voor de uitwerking van een studie over de opleidingsbehoeften van RH-RVT-personeel met betrekking tot het levenseinde.

De desbetreffende financiële gegevens zijn de volgende:

Instelling/ Institution

Basisallocatie/ Allocation de base

Bedrag/ Montant

 

Semiramis vzw/ Semiramis ASBL

03.001.31.05.3432

7877,53 €

Beschermingsmiddelen, inrichtingskosten, medische uitrusting (drukspuiten)/Matériel de protection, frais d'aménagement équipements médicaux (pousse-seringues)

BFPZ/FBSP

03.001.31.05.3432

 136.000,00 €

Project ter beoordeling van de opleidingsbehoeften inzake levenseinde in RH-RVT’s/Projet d'évaluation des besoins en formation sur la fin de vieen MR-MRS

Semiramis vzw/ Semiramis ASBL

03.001.31.05.3432

 27.000,00 €

Verhoging arbeidstijd klinisch psycholoog, maatschappelijk werker (0,5 VTE) gedurende 4 maanden, coachingsessies, opleiding/Augmentation du temps de travail psychologue clinicienne, assistante sociale (0.5 ETP) en pour 4 mois, séances de coaching, formation.

 Tot slot moet ook rekening worden gehouden met de indexering van de bedragen.

V5

Brusano heeft een maatschappelijke zetel en twee exploitatievestigingen. De twee sites zijn die van twee van de vier geïntegreerde vzw’s. De reden voor het werken op twee sites is de behoefte aan ruimte vanwege de omvang van het team. Het doel op lange termijn is alle activiteiten samen te brengen op één enkele site. Dit vereist dat de aan de vzw toevertrouwde opdrachten worden afgerond, waardoor het mogelijk wordt om op een stabiele manier de personeelsbehoeften te bepalen alsook de lokalen die nodig zijn om dit personeel in goede omstandigheden te huisvesten.

V6

In 2020 heeft de vzw een subsidie van 1.375.000 euro ontvangen voor haar algemene werking. In haar begroting voorzag de vzw in een bedrag van 1.101.474 euro voor personeelskosten. In het subsidiebesluit is bepaald dat de subsidie jaarlijks maximaal 11,5 VTE mag dekken.
De uiterste datum voor de indiening van de bewijsstukken is vastgelegd op 30 juni 2021.

Voor 2021 is op BA 03.003.34.05.3300 in een bedrag van 1.418.000 euro aan vastleggingskredieten voorzien voor de subsidie voor de algemene werking van de vzw. Het subsidiebesluit is nog niet ondertekend en de gesprekken met de vzw over haar opdrachten en de daarvoor benodigde personele middelen worden momenteel afgerond.