Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De omzendbrieven van Iriscare gericht aan de niet-residentiële zorgcentra

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 413)

 
Datum ontvangst: 29/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, heeft de bijzondere Covid-19-commissie de aandacht gevestigd op een groot aantal disfuncties bij de aanpak van de gezondheidscrisis in het Brussels Gewest.

Veel actoren hadden ons op de hoogte gebracht van tekortkomingen in de communicatie met alle sectoren samen en betreurden de daaruit voortvloeiende complexiteit van de omzendbrieven, die soms tegenstrijdig waren, te laat toekwamen, niet erg begrijpelijk waren en op zijn minst niet beantwoordden aan de complexe behoeften van de patiënten en de reële situaties op het terrein.

De eerste golf was voor velen weliswaar een verrassing, maar de continuïteit van de gezondheidscrisis in de tijd kan thans niet langer de minste fout rechtvaardigen op het gebied van communicatie met en ondersteuning van al degenen die dagelijks de meest kwetsbaren verzorgen.

Daarom wens ik u erop te wijzen dat de sector, in het bijzonder de niet‑residentiële sector, de omzendbrief van Iriscare van 21 oktober, die achteraf werd bijgewerkt op 27 november, niet helemaal begrijpt.

De omzendbrieven schrijven de dagcentra voor bejaarden voor dat er maximum 5 begunstigden tegelijk mogen worden opgevangen en, zo mogelijk, telkens dezelfde personen. De meeste van die centra vangen dagelijks meer dan 15 begunstigden op, die trouwens van dag tot dag verschillen. Hoe kan de regel worden toegepast zonder dat bijna twee derde van de begunstigden wordt uitgesloten?

Sommige niet-residentiële dagcentra voor bejaarden laten ons ook weten dat er een schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst zou zijn gesloten tussen Iriscare en bepaalde structuren om uitzonderlijk 10 begunstigden te kunnen opvangen. Hoe verklaart u dat verschil in toepassing? Wat is uiteindelijk de regel op dat gebied?

Voorts vermelden de omzendbrieven van Iriscare een noodnummer waar de erkende centra bij problemen adequate informatie kunnen krijgen. Op dit punt betreuren velen het gebrek aan duidelijke antwoorden op hun vragen en dat ze er alleen voor staan.

In dat verband en gelet op het grote aantal klachten vanop het terrein, wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Ten eerste, wordt er overleg gepleegd met de betrokken sectoren voordat Iriscare omzendbrieven verstuurt die in de sector moeten worden toegepast? Hoe zorgt Iriscare ervoor dat ze maatregelen treft die toepasbaar, coherent en haalbaar zijn op het terrein en in elk geval beantwoorden aan de reële en specifieke behoeften van de verschillende begunstigden?
- Ten tweede, wat betreft het noodnummer dat in de omzendbrieven van Iriscare wordt vermeld, hoe verklaart u dat er geen duidelijk antwoord wordt gegeven? Sommigen delen ons mee dat ze geen contactpersoon aan de lijn kregen en anderen wijzen erop dat ze nog steeds wachten op een duidelijk antwoord op hun vraag. Zijn die disfuncties bij u gemeld? Welke oplossingen worden thans geïmplementeerd om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren?
- Wat betreft het aantal begunstigden die opgevangen kunnen worden in de niet-residentiële centra, had ik graag uw reactie vernomen op de voornoemde problemen. Hoe verklaart u dat er voor sommige centra soepelere maatregelen gelden en bijgevolg meer begunstigden mogen opvangen dan het door de omzendbrief voorgeschreven aantal, terwijl andere centra grote inspanningen leveren om de maatregelen na te leven, ook al beantwoorden ze niet aan de behoeften op het terrein?
- Welke aanzienlijke verbeteringen kunt u ons, tot slot, meedelen naar aanleiding van de klachten die al tijdens de bijzondere Covid-commissie werden geformuleerd, in dit geval wat de complexiteit van de omzendbrieven betreft, die onbegrijpelijk, ondoorzichtig, soms tegenstrijdig en in ieder geval niet afgestemd waren op de behoeften op het terrein?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

De omzendbrieven die Iriscare verspreidt, worden opgesteld door medewerkers die specialisten zijn in hun materie. Die medewerkers staan in rechtstreeks contact met terreinactoren, met wie zij informatie uitwisselen, en van wie zij dagelijks informatieverzoeken, projectvoorstellen, enz. ontvangen. Deze permanente contacten laten toe een gediversifieerde visie te ontwikkelen op de verschillende gezondheidssituaties en daarmee rekening te houden bij het opstellen van de omzendbrieven.

Het medische gedeelte van de omzendbrieven wordt opgesteld door de medische en paramedische cel van Iriscare, die bestaat uit artsen en verpleegkundigen met een masterdiploma in volksgezondheid en rekening houdt met de maatregelen die van toepassing zijn op federaal niveau, alsook met de aanwijzingen van Sciensano, de overlegcomités of de GEMS.

Voor de verspreiding wordt elke ontwerpomzendbrief van Iriscare voorgelegd aan mijn kabinet en aan de betrokken federaties. De betrokkenen ontvangen de ontwerpomzendbrief vóór de vergadering, zodat zij hun opmerkingen of verzoeken om aanpassingen op voorhand kunnen voorbereiden.

Die worden vervolgens besproken en, indien nodig, in de omzendbrief opgenomen. De definitieve versie van de omzendbrief wordt daarna in het Frans en het Nederlands per e-mail aan de betrokken instellingen bezorgd en wordt online gezet op de Iriscare-website. Aan het einde van elke omzendbrief wordt een rubriek ‘meer informatie’ opgenomen met de contactgegevens van diensten die kunnen helpen in geval van nood.

Het is mogelijk dat op bepaalde momenten waarop de gezondheidscrisis het hevigst was, de responstijd van de operatoren van het noodnummer wat langer was. Iriscare doet haar uiterste best om zo snel mogelijk te antwoorden. Haar diensten zijn bereikbaar per e-mail en per telefoon van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. Er is ook een hotline voor COVID-19-gevallen opgezet door de Diensten van het Verenigd College.


Met betrekking tot de manier waarop de beschermingsmaatregelen worden toegepast in de verschillende centra: ik kan bevestigen dat deze op dezelfde wijze van toepassing zijn in alle betrokken instellingen en in acht moeten worden genomen. Wij zijn echter niet in staat alle instellingen te controleren op de toepassing van de maatregelen, hetgeen de door u beschreven situatie zou kunnen verklaren. Ik herinner eraan dat wij werken volgens een model van financiering en erkenning van diensten die
autonoom zijn in hun beheer. Dat model is dus gebaseerd op het vertrouwen dat wij in hen stellen om verantwoordelijk te handelen. Elke onregelmatige situatie die aan Iriscare wordt gemeld, wordt echter behandeld en leidt tot rechtstreeks contact met de instelling.


Ten slotte, wat de uitvoering van de aanbevelingen van de bijzondere commissie inzake communicatie betreft: deze zijn gehoord en er is zelfs op geanticipeerd. Vanaf het begin van de vaccinatiecampagne, eind december 2020, hebben we verschillende webinars georganiseerd om de directies, de coördinerende en raadgevende artsen, de preventiediensten en alle personeelsleden te informeren over de vaccinatiecampagne. Wij hebben de oefening herhaald toen het ging om de versoepeling van de maatregelen in de rusthuizen. Deze webinars worden vervolgens op de Iriscare-website geplaatst en kunnen opnieuw worden bekeken. Dankzij deze informatiemomenten, maar ook uitwisselingen, kunnen de actoren op het terrein zich ervan vergewissen dat zij de elementen van de omzendbrief hebben begrepen en zo nodig om verduidelijking vragen.

Iriscare heeft ook alle fasen van de vaccinatiecampagne opgenomen in een omzendbrief die de inrichtingen als stappenplan kunnen gebruiken. Er is ook een video gemaakt om de verschillende stappen van het vaccinatieproces op didactische wijze uit te leggen, en er zijn modeldocumenten opgesteld om de administratieve aspecten van het vaccinatieproces te vergemakkelijken, zoals de registratie van de koelkasttemperaturen of de verzoeken om toestemming aan de gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger. Deze documenten worden gepubliceerd op de Iriscare-website en worden indien nodig bijgewerkt.


Om het werk van de instellingen te vergemakkelijken en de administratieve last voor de zorginstellingen tot een minimum te beperken, hebben wij een halfautomatisch systeem voor de bestelling van vaccins ingevoerd, via een elektronisch formulier dat beschikbaar is op de Iriscare-website. Elke zorginstelling is ook opgebeld door de Helpdesk, die gedeeld wordt met de Diensten van het Verenigd College.

Nog steeds met het doel onze communicatie te verbeteren, heeft Iriscare een campagne uitgewerkt voor alle zorginstellingen in Brussel, met inbegrip van die welke erkend zijn door de Diensten van het Verenigd College en de FGC. De kernboodschap van die campagne is ‘Stroop je mouwen op en laat je vaccineren’. De campagne bestaat uit twee korte animatiefilms die de procedure verduidelijken voor het zorgpersoneel en die de bewoners en personeelsleden inlichten. Er zijn ook affiches en folders.

De betrokken gezondheidsinstellingen zijn allemaal op de hoogte gebracht van de vaccinatiecampagne en hebben materiaal ontvangen om zich erop voor te bereiden:
– Omzendbrief met een aangepast stappenplan
– Modellen om een inventaris op te stellen van de personen die moeten worden gevaccineerd, om toestemming te vragen aan de personen die niet in staat zijn om hun geïnformeerde toestemming te geven en om toe te zien op de temperatuur van de koelkast zodat de vaccins zeker correct worden bewaard
– Motivatiefilmpjes om de bewoners, begunstigden en personeelsleden te informeren
– Instructiefilmpjes voor de personeelsleden over de vaccinatiemomenten
– Folders en affiches om te informeren en te sensibiliseren