Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vaccinatiestrategie in de niet-residentiële dagcentra

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 414)

 
Datum ontvangst: 29/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik zou u willen vragen naar de vaccinatiestrategie die momenteel wordt toegepast in de door de GGC erkende gemeenschappen, met name wat betreft de strategie die wordt toegepast in de niet-residentiële dagcentra in de hoofdstad.

Volgens de informatie die ik uit het veld heb ontvangen, is er een e-mail van de administratieve diensten naar de niet-residentiële centra gestuurd met het oog op de organisatie van de vaccinatiecampagne in die centra.
In dit geval gaf de e-mail de betrokken centra slechts enkele dagen de tijd om het aantal te vaccineren personen mee te delen en dus om de opleidings- en de vaccinatieplanningen te organiseren.

Voorts hebben wij vernomen dat het personeel van bepaalde niet-residentiële centra een voorafgaande vaccinatie zou hebben gekregen wegens de functionele band die de centra met een RVT hebben, maar zonder dat deze vaccinatie kon worden uitgebreid tot de begunstigden van deze residentiële centra. Dit is bijvoorbeeld het geval met de dagverzorgingscentra in Sint-Pieters-Woluwe en in de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

Het is ook zeer verwonderlijk dat in de vaccinatiestrategie, zoals die in Brussel wordt uitgevoerd, aan de begunstigden van deze dagcentra niet dezelfde prioriteit werd toegekend als aan de bewoners van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, aangezien zij eenzelfde soort profiel hebben.

Ten slotte hebben deze centra ons ook in kennis gesteld van een brief die op 7 januari 2021 aan u en aan de administratieve diensten werd gestuurd naar aanleiding van de omzendbrief van Iriscare van 27 december over de vaccinatie, en die nog steeds niet beantwoord is.

Met het oog op het voorgaande, wil ik u de volgende vragen stellen:

- Kunt u ons ten eerste in het algemeen zeggen welke strategie werd aangenomen met betrekking tot de vaccinatie van de bewoners van de niet-residentiële centra in het Brussels Gewest?
- Wat is de reden waarom deze profielen, hoewel zij identiek zijn aan die in de RH’s en RVT’s, niet in fase 1A van de vaccinatie werden opgenomen?
- Hoe verklaart u tevens dat er na de aan u gerichte brief geen antwoord aan deze sector werd gegeven?
- Welke middelen worden van de kant van Iriscare ingezet om te zorgen voor een goede communicatie en overdracht van de informatie uit de omzendbrieven aan de betrokken instellingen en personen, om de vaccinatiecampagne zo goed mogelijk te organiseren?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen.

o Wat de
vaccinatiestrategie voor de begunstigden van de niet-residentiële centra in het Brusselse gewest betreft, worden de personen uitgenodigd naargelang van het risico op een covidbesmetting. Na de woonzorgcentra konden vanaf 1 maart ook de begunstigden van de andere collectiviteiten en hun personeelsleden een vaccin krijgen. Het betreft de volgende instellingen: verblijfscentra voor personen met een handicap, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen en dagcentra en dagverzorgingscentra voor ouderen, personen met een handicap en andere kwetsbare doelgroepen. Tijdens deze campagne konden alle begunstigden en personeelsleden die dat wensten, zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De mobielere begunstigden zijn (evenals het personeel van deze collectiviteiten) uitgenodigd in de vaccinatiecentra. Niet-mobiele personen zijn ter plaatse gevaccineerd.
o Wat de
profieltypes van de woonzorgcentra betreft, volgen wij de interfederale strategie, in overleg met de andere gewesten. Leeftijd blijft de belangrijkste risicofactor voor het risico op complicaties veroorzaakt door COVID-19. Het was dus logisch om te beginnen met de vaccinatie van deze sector. Daarna volgden de andere collectiviteiten, met de 65-plussers en personen met comorbiditeiten. We zien nu al een positief effect op het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens in de woonzorgcentra (het aantal opnames is tussen januari en 15 maart gedaald van 15% tot minder dan 3%). Deze aanpak moet dus worden voortgezet.
o Wat betreft de middelen die
Iriscare heeft ingezet om een goede communicatie te verzekeren, heeft Irisicare de communicatiestrategie niet gedifferentieerd naargelang de vaccinatie plaatsvond in een residentieel dan wel een ambulant kader. Wanneer de begunstigden van een instelling voor ambulante zorg ouder dan 65 jaar waren of volwassenen met een handicap waren, hebben wij hun de mogelijkheid geboden om ter plaatse gevaccineerd te worden. In het geval van jongere begunstigden zijn ze uitgenodigd om zich in een van de centra te laten vaccineren.
o Bij het begin van de vaccinatiecampagne heeft Iriscare, in samenwerking met de GGC, het functionele e-mailadres vaccinatie@iriscare.brussels gecreëerd als SPOC voor alle vragen in verband met vaccinatie.
o Er zijn folders en affiches gemaakt voor de vaccinatiecampagne met de boodschap ‘Stroop je mouwen op’. Ze zijn online beschikbaar en zijn ook per post verstuurd. Er bestaan ook verschillende animatiefilmpjes. Het eerste is specifiek bedoeld voor bewoners, begunstigden en personeelsleden. Het tweede is gericht op de vaccinatoren en licht de verschillende vaccinatiefasen toe.
o Er zijn verschillende webinars georganiseerd om directies, artsen en personeelsleden te informeren:
§ webinar (voor personeelsleden) - informatiesessie over de operationalisering van de COVID-19-vaccinatiestrategie voor Brussel - met dr. Leïla Belkhir (UCLouvain);
§ webinar (voor personeelsleden) - informatiesessie over vaccins en vaccineren - met pr. Leroux-Roels (UZ Gent);
§ webinar (voor directies en artsen) - informatiesessie over vaccinatie en vaccinatiecampagneprocedures - met dr. Yves Van Laethem en mevrouw Anne Khoudiacoff (AZG).
o Op 2 februari 2021 is de omzendbrief gepubliceerd en verstuurd met instructies voor de erkende en gesubsidieerde centra en diensten voor volwassenen met een handicap, de revalidatiecentra voor volwassenen, de dagcentra en de dagcentra voor bejaarde personen, met betrekking tot de COVID-19-vaccinatie.
o Bij de e-mail van 2 februari 2021 zijn modellen gevoegd voor de instellingen om een inventaris op te maken van de te vaccineren personen, om toestemming te vragen voor de personen die niet in staat zijn om hun geïnformeerde toestemming te geven en om toe te zien op de temperatuur van de koelkasten zodat de vaccins zeker correct worden bewaard.
o Op 9 februari 2021 heeft Iriscare de zorgverleners, onder wie de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, laten weten dat de vaccinatiecampagne ook voor hen weldra van start zou gaan. Zij hebben flyers en affiches met informatie over de vaccinatiecampagne ontvangen.