Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Integratie van de circulaire economie in de overheidsopdrachten

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 47)

 
Datum ontvangst: 10/06/2021 Datum publicatie: 04/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie staat het volgende:
"Voor de Regering is het noodzakelijk om over te stappen van een lineair economisch model naar een circulair economisch model. Niet alleen om tegemoet te komen aan eisen rond milieu en grondstoffenbeheer, maar ook de opportuniteiten te valoriseren die zich aandienen voor nieuwe sectoren die zorgen voor niet-delokaliseerbare jobs. Deze ontwikkeling vereist de toepassing van een coherente visie en strategie voor de versterking van de circulaire economie en de integratie ervan in de gewestelijke beleidsvoering (rond economie, werk en opleiding, R&I, leefmilieu, ruimtelijke ordening, afvalbeheer, enz.) en daarbij wisselwerkingen te bevorderen en de verschillende stakeholders en initiatieven op dit gebied te coördineren.”
De integratie van de circulaire economie in de overheidsopdrachten maakt duidelijk deel uit van deze ambitie.
Daarom wens ik u vandaag, 10 juni 2021, de volgende vragen te stellen over de overheidsopdrachten die zijn uitgeschreven door ELK van de overheidsinstellingen en -diensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen. Sinds 2018,
1. Hoeveel overheidsopdrachten werden uitgeschreven (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)? Wat is het voorwerp van die overheidsopdrachten?
2. Zijn er clausules in verband met de circulaire economie opgenomen in de overheidsopdrachten (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)? Zo niet, waarom niet? Zo ja, sinds wanneer?
3. Kunt u informatie verstrekken over de uitgeschreven overheidsopdrachten die clausules betreffende de circulaire economie bevatten (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)?
4. Hoeveel Brusselse ondernemingen hebben zich ingeschreven voor de uitgeschreven overheidsopdrachten?
5. Hoeveel Brusselse ondernemingen werden geselecteerd en voor welke overheidsopdrachten (uitsplitsing van de gegevens volgens het bedrag van de overheidsopdracht)?
6. Hoeveel Brusselse ondernemingen hebben overheidsopdrachten in de wacht gesleept? Welke overheidsopdrachten (met de desbetreffende bedragen)?
 
 
Antwoord    A. Voor de Diensten van het Verenigd College (DVC):

1.
Het aantal opdrachten voor diensten en leveringen volgens het soort procedure wordt als volgt opgesplitst:
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
2018: 17
2019: 10
2020: 20
2021: 5

Overheidsopdracht met een beperkte waarde:
2018: 10
2019: 6
2020: 16
2021: 29

2.
Over het algemeen worden expliciete clausules in verband met de kringloopeconomie niet opgenomen in de bestekken van de DVC. De reden daarvoor is dat de meeste opdrachten die door de GGC uitgeschreven worden, opdrachten voor diensten zijn die externe consultancy betreffen. De integratie van de kringloopeconomie lijkt ons echter relevanter in het geval van opdrachten voor werken en voor de leveringen van goederen.
Niettemin hechten wij veel belang aan respect voor het milieu, de ontwikkeling van de plaatselijke economie en het efficiënte gebruik van grondstoffen. De details van de opdrachten waarin de criteria met betrekking tot de bovengenoemde elementen zijn opgenomen, worden uiteengezet in vraag 3.

3.
Overheidsopdrachten via een onderhandelings-procedure zonder voorafgaande bekendmaking:
Twee overheidsopdrachten voor de levering van meubilair die opgestart en toegekend werden in 2018, bevatten milieucriteria.
In de overheidsopdracht met betrekking tot de levering, de plaatsing en de aansluiting van de module “autonome bubbel” werd voor het criterium “kwaliteit van het aanbod” belang gehecht aan de milieukwaliteit van de voorgestelde elementen.
De overheidsopdracht met betrekking tot de levering, de goederen en de montage van bureaumeubelen bevatte een criterium “milieukwaliteit van het voorgestelde meubilair” voor 10% van de toe te kennen punten.
Bij het uitschrijven van de opdrachten voor diensten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot de aanwerving van koeriers (antidoping, tussen besturen en kabinetten) nemen wij een criterium op in verband met het milieu en wij zouden willen dat de gekozen vervoersmiddelen geen (of bijna geen) impact hebben op het milieu.
Overheidsopdrachten met een beperkte waarde:
In 2019 hebben de DVC een overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven en toegekend voor het drukken van visitekaartjes voor het personeel en officiële formulieren die gebruikt worden bij antidopingcontroles. De opdracht werd toegekend aan het bedrijf “L'ouvroir”, een onderneming voor aangepast werk die haar werknemers laat deelnemen aan verschillende projecten binnen de kringloopeconomie.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft verschillende overheidsopdrachten met een beperkte waarde uitgeschreven en toegekend voor het drukken en leveren van zijn publicaties:
2018: Het Observatorium heeft een overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven en toegekend voor het drukken van 1.000 exemplaren van de folders van de Sociale Barometer 2018 waarbij de inschrijver een document moest bezitten dat garandeerde dat het voorgestelde papier aan de ecologische voorschriften beantwoordde. Aldus moesten de economische operatoren die gereageerd hadden op de aanbesteding, hun beleid in verband met milieubeheer toelichten.
2019: Het Observatorium heeft twee opdrachten met een beperkte waarde uitgeschreven en toegekend voor:
- het drukken van 900 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren voor zijn dossier “De socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Brussels Gewest: recente cijfers en kaarten”;
- het drukken van 900 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren van het themakatern “Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest” – Brussels rapport over de armoede in 2018.

Bij de aanvraag voor een offerte werd de wens geformuleerd om FSC-papier te gebruiken voor het drukken van de documenten.

2020: Het Observatorium heeft een overheidsopdracht via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven en toegekend in verband met de organisatie en de facilitering van een burgerpanel over het onderwerp van gezondheidszorg en sociale dienstverlening op wijkniveau, in het kader van de uitwerking van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan. In de toekenningscriteria werd de inschrijvers gevraagd in hun aanbod te preciseren welke logistiek de organisatie van het burgerpanel inhoudt en de manier waarop hij/zij bijgevolg de praktische aspecten zal beheren (uitnodigingen, materiaal, onthaal van de deelnemers, catering, huren van zaal, …). De aandacht voor de ecologische aspecten was een evaluatiecriterium.

2021: Het Observatorium heeft onlangs een opdracht met een beperkte waarde uitgeschreven en toegekend met betrekking tot het drukken van 550 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren van de nieuwe publicatie van het Observatorium “Sociale Barometer 2020” op 800 exemplaren. Bij de aanvraag voor een offerte werd de wens geformuleerd om FSC-papier te gebruiken voor het drukken van de documenten. Het drukken zou in augustus moeten plaatsvinden.

4.
In totaal hebben veertien Brusselse ondernemingen deelgenomen aan (een) overheidsopdracht(en) met bepalingen in verband met de kringloopeconomie. Hieronder vindt u de opsomming van de desbetreffende overheidsopdrachten.

Overheidsopdrachten via een onderhandelings-procedure zonder voorafgaande bekendmaking:

· Overheidsopdracht uitgeschreven en toegekend in 2018 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met betrekking tot de levering, de plaatsing en de aansluiting van de module “autonome bubbel”.

Geen enkel Brussels bedrijf heeft deelgenomen aan de procedure.

· Overheidsopdracht uitgeschreven en toegekend in 2018 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met betrekking tot de levering, de goederen en de montage van bureaumeubelen.

Geen enkel Brussel bedrijf heeft deelgenomen aan de procedure.

· Overheidsopdracht uitgeschreven en toegekend in 2020 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met betrekking tot de organisatie en de facilitering van een burgerpanel over het onderwerp van gezondheidszorg en sociale dienstverlening op wijkniveau, in het kader van de uitwerking van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan:

Een bedrijf uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “21 Solutions” (1050 Elsene)
· in samenwerking met “Twisted Studio” (1080 Sint-Jans-Molenbeek), “Periferia” (1080 Sint-Jans-Molenbeek) en “Josworld” (1000 Brussel).

Overheidsopdrachten met een beperkte waarde:

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2019 met betrekking tot het drukken van visitekaartjes en antidopingformulieren:

Twee bedrijven uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “L'ouvroir” (1000 Brussel)
§ Deelnemer: DBGroup (1070 Anderlecht)

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2018 met betrekking tot het drukken van 1.000 exemplaren van de Sociale Barometer 2018:

Twee bedrijven uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (1083 Ganshoren)
§ Deelnemer: “Les éditions bruxelloises” (1040 Etterbeek)

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2019 met betrekking tot het drukken van 900 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren voor het themadossier “De socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Brussels Gewest: recente cijfers en kaarten”.

Drie bedrijven uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (1083 Ganshoren)
§ Deelnemers: “M@xiprint” (1090 Jette) en “Drifosset Printing” (1140 Evere)

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2021 met betrekking tot het drukken van 550 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren van de nieuwe publicatie van het Observatorium “Sociale Barometer 2020” op 800 exemplaren.

Twee bedrijven uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (1083 Ganshoren)
§ Deelnemer: “Drifosset Printing” (1140 Evere)

· Overheidsopdrachten met een beperkte waarde uitgeschreven in 2019 met betrekking tot de aanwerving van een koerier voor het vervoer van stalen en antidopingmateriaal voor de Cel Antidoping van de GGC.

2019:
Twee bedrijven uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “Trust and Trans” – Omar El Messaoudi (1130 Haren)
§ Deelnemer: “Ecopostale” (1040 Etterbeek)

2021:
Twee bedrijven uit Brussel:
§ Opdrachtnemer: “Trust and Trans” – Omar El Messaoudi (1130 Haren)
§ Deelnemer: “Ecopostale” (1040 Etterbeek)

5.
In totaal werden acht Brusselse ondernemingen uitgekozen die een overheidsopdracht kregen toegewezen met bepalingen in verband met de kringloopeconomie. Hieronder vindt u de opsomming van de desbetreffende overheidsopdrachten.

Overheidsopdrachten via een onderhandelings-procedure zonder voorafgaande bekendmaking:

· Overheidsopdracht uitgeschreven en toegekend in 2018 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met betrekking tot de levering, de plaatsing en de aansluiting van de module “autonome bubbel”.

Geen enkel Brussels bedrijf heeft deelgenomen aan de procedure.

· Overheidsopdracht uitgeschreven en toegekend in 2018 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met betrekking tot de levering, de goederen en de montage van bureaumeubelen.

Geen enkel Brussel bedrijf heeft deelgenomen aan de procedure.

· Overheidsopdracht uitgeschreven in 2020 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met betrekking tot de organisatie en de facilitering van een burgerpanel over het onderwerp van gezondheidszorg en sociale dienstverlening op wijkniveau, in het kader van de uitwerking van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan;

o Opdrachtnemer: “21 Solutions” (Brussels bedrijf)
o Bedrag inclusief btw: 135.568,40 euro

Overheidsopdrachten met een beperkte waarde:

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2019 met betrekking tot het drukken van visitekaartjes en antidopingformulieren:
o Opdrachtnemer: “L'ouvroir” (Brussels bedrijf)
o Bedrag inclusief btw: 1.757,97 euro


· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2018 met betrekking tot het drukken van 1.000 exemplaren van de Sociale Barometer 2018:
o Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (Brussels bedrijf)
o Bedrag inclusief btw: 3.900,80 euro

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2019 met betrekking tot het drukken van 900 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren voor het dossier “De socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Brussels Gewest: recente cijfers en kaarten”.
o Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (Brussels bedrijf)
o Bedrag inclusief btw: 3.944,26 euro

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2019 met betrekking tot het drukken van 900 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren van het themakatern “Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest” – Brussels rapport over de armoede in 2018.
o Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (Brussels bedrijf)
o Bedrag inclusief btw: 10.851,22 euro

· Overheidsopdracht met een beperkte waarde uitgeschreven in 2021 met betrekking tot het drukken van 550 Franstalige exemplaren en 250 Nederlandstalige exemplaren van de nieuwe publicatie van het Observatorium “Sociale Barometer 2020” op 800 exemplaren.
o Opdrachtnemer: “Hayez Imprimeurs” (Brussels bedrijf)
o Bedrag van de factuur inclusief btw: 5.278,80 euro (afhankelijk van het reële aantal gedrukte pagina’s)

· Overheidsopdrachten met een beperkte waarde met betrekking tot de aanwerving van een koerier voor het vervoer van stalen en antidopingmateriaal voor de Cel Antidoping van de GGC:
o 2019:
- Opdrachtnemer: “Trust and Trans” – Omar El Messaoudi (Brussels bedrijf)
- Bedrag inclusief btw: 70 cent/km/exclusief btw en 85 cent/km/exclusief btw (dringend/uitzonderlijk)

o 2021:
- Opdrachtnemer: “Trust and Trans” – Omar El Messaoudi (Brussels bedrijf)
- Bedrag inclusief btw: 70 cent/km/exclusief btw en 85 cent/km/exclusief btw (dringend/uitzonderlijk)

6.
Binnen de DVC bevorderen we de procedures voor overheidsopdrachten in één fase, namelijk de procedures waarvoor de selectiefase en de toekenningsfase op hetzelfde ogenblik plaatsvinden. Wij maken overigens, in overeenstemming met de regelgeving betreffende overheidsopdrachten, hoofdzakelijk gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aangezien de bedragen zelden de drempel van 139.000 euro exclusief btw overschrijden, alsook de opdrachten met een beperkte waarde voor de opdrachten lager dan 30.000 euro exclusief btw. Voor deze procedures is een selectiefase niet relevant, aangezien wij de te contacteren kandidaten selecteren en deze niet opgelegd wordt door de regelgeving.

De ondernemingen die deelnemen aan onze procedures, zijn dus diegene die een aanbod indienen voor een opdracht waarvoor ze gecontacteerd werden. De ondernemingen die een opdracht toegewezen krijgen, worden genoemd in vraag 5 met betrekking tot ondernemingen die worden gekozen in het kader van de toekenning van overheidsopdrachten.
De antwoorden op vraag 6 zijn dus dezelfde als die op vraag 5.

B. Voor de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (afgekort tot Iriscare):
Iriscare wil de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van zijn activiteiten op het milieu verminderen en zo bijdragen aan een duurzamere samenleving. Iriscare heeft in zijn ontwerp van beheersovereenkomst 2021-2023 verschillende initiatieven in verband met ecologische duurzaamheid opgenomen.
Iriscare is een instelling die recent opgericht werd en heeft in 2018 en 2019 geen overheidsopdrachten uitgeschreven.
Wat het jaar 2020 betreft, werden 19 overheidsopdrachten uitgeschreven door Iriscare, waarvan hoofdzakelijk opdrachten voor leveringen.
Als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft Iriscare verschillende overheidsopdrachten voor de aankoop van individueel beschermingsmateriaal uitgeschreven om te verdelen aan de Brusselse instellingen en besturen in deze crisiscontext.
Iriscare heeft eveneens een opdrachtencentrale opgericht om deze instellingen de mogelijkheid te bieden kwaliteitsvol materiaal tegen voordelige prijzen aan te kopen.
In het kader van elke overheidsopdracht die Iriscare uitschrijft voor de aankoop van dit materiaal, werd in het bestek een toekenningscriterium over de manier van leveren opgenomen om leveranciers aan te moedigen de bestelde goederen op duurzame wijze te leveren (te voet, met de fiets, via het openbaar vervoer of met een voertuig met een elektrische motor).
Er werd ook een duurzaam toekenningscriterium vastgesteld in het kader van de overheidsopdrachten voor diensten uitgeschreven door Iriscare in verband met de duurzaamheid van de geleverde diensten om de dienstverleners aan te zetten de ecologische voetafdruk van de geleverde diensten in het algemeen te verminderen (door de broeikasgassen te verminderen, door te kiezen voor groene en klimaatneutrale mobiliteit, door in te zetten op hernieuwbare energie: machines met een hoog energierendement, door de gebruikte producten opnieuw te gebruiken en te recyclen,…).
Iriscare ziet duurzame overheidsopdrachten als een instrument dat toelaat tot duurzame ontwikkeling te komen. Waar mogelijk neemt Iriscare systematisch duurzaamheidscriteria op in zijn bestekken.