Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de conclusies van het 30ste rapport van de motivatiebarometer van de UGent, de UCLouvain en de ULB

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 459)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 09/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
12/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De publicatie op 13 mei van de 30e Motivatiebarometer van de UGent, de UCLouvain en de ULB bracht eens te meer een aantal vrij verontrustende vaststellingen aan het licht over de tendenzen en de motivatie van personen om zich te laten vaccineren.

De conclusies van deze barometer tonen aan dat 38% van de Franstaligen in het land weigert zich te laten vaccineren, tegenover slechts 20% in het noorden van het land.

De auteurs van de barometer roepen daarom onder andere de Brusselse overheid op om de communicatiecampagnes voor vaccinatie op te drijven om te voorkomen dat er eind juni meer doses dan vaccinatiekandidaten zijn.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:
  • Welke rol legt u weg voor de eerstelijnsprofessionals in de communicatie van het gewest en de GGC? Welke informatie heeft Iriscare aan hen doorgegeven, met omzendbrieven onder meer, en welke ondersteuning geeft u hen bij hun opdracht van bewustwording en voorlichting?
  • Welke specifieke maatregelen hebt u genomen voor Brusselaars zonder huisarts?
  • Hoe houdt u in de huidige communicatiestrategie van het gewest rekening met het zeer heterogene en kosmopolitische karakter van de hoofdstad, haar inwoners en haar wijken? De besmettings- en vaccinatiecijfers tonen een duidelijk verschil tussen de gemeenten: 80% van de 65-plussers in Sint-Pieters-Woluwe heeft een eerste dosis vaccin gekregen, tegenover slechts 50% in Sint-Joost.
  • Hoe reageert u concreet op de hindernissen die de steun van het publiek voor vaccinatie in de weg staan, zoals sociaaleconomische barrières en taalbarrières, de digitale kloof en het gebrek aan preventieve gezondheidszorg in bepaalde wijken? Welke specifieke communicatie-initiatieven zijn er genomen in de wijken die achterlopen?
 
 
Antwoord    De eerstelijnszorg neemt twee belangrijke plaatsen in binnen de vaccinatiestrategie die tot op de dag van vandaag op het Brussels grondgebied wordt gehanteerd: in het sensibiliseren en informeren van de bevolking en patiënten en in de toegang tot de centra.

De middelen die daarvoor ingevoerd werden, zijn:
- de vaccinatiebarometer die opgenomen is in de Geïnformatiseerde Medische Dossiers (GMD) van huisartsen, die op die manier weten welk deel van hun patiënten gevaccineerd is en de niet-gevaccineerde patiënten kunnen selecteren;
- een
pop-upvenster in de software van apothekers waardoor ze de patiënt kunnen sensibiliseren;
- het BruVax-platform om gemakkelijker een afspraak te kunnen maken.

Om hen bij die opdracht te helpen hebben onze communicatieteams materiaal ontwikkeld dat aan professionals werd bezorgd.

We hebben
verschillende webinars ingericht om professionals te informeren en hebben ervoor gezorgd dat er voortdurend contact is met professionele organisaties.

De eerstelijnszorg is ook betrokken geweest bij het vaccineren van mensen thuis, van patiënten die niet naar de vaccinatiecentra kunnen komen (en dat door zowel thuiszorgdiensten als huisartsen), en bij het vaccineren in rusthuizen en andere collectieve voorzieningen.

Wat betreft uw vragen over Brusselaars die geen behandeld arts hebben: sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft de GGC het nummer
1710 intensief gepromoot. Via dat nummer kunnen Brusselaars een huisarts vinden.

Twee opeenvolgende communicatiecampagnes werden gelanceerd in samenwerking met federaties van huisartsen (
FBHAV & BHAK). Apotheken en medische centra zijn ook betrokken bij de sensibilisering van burgers die geen behandelend arts hebben.

Wat betreft uw vragen over sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied in verband met vaccinatie: de impact van sociale en culturele ongelijkheden op preventief gedrag (zoals vaccinatie)
is bekend en uitvoerig gedocumenteerd.

Het aantal besmettingen met het coronavirus en de vaccinatiegraad staan in correlatie met de socio-economische status van de bevolking, wat de verschillen verklaart tussen de zogenaamde "rijke" en "arme" gemeenten in het Brussels Gewest.

De communicatiestrategie die wij hebben ontwikkeld, houdt uiteraard rekening met deze realiteit en er worden aanzienlijke inspanningen geleverd om kwetsbare groepen en cultuurgemeenschappen te bereiken.

De vaccinatiebereidheid hangt af van meerdere factoren. Er worden specifieke bewustmakingsacties opgezet naargelang
het profiel en de specifieke moeilijkheden van elke groep mensen.

Om slechts enkele voorbeelden te geven:
- Het opstellen van vereenvoudigd meertalig bewustmakingsmateriaal voor kwetsbare groepen dat door operatoren op het terrein wordt verspreid: AZG, Samusocial, Dokters van de Wereld, het Rode Kruis, OCMW, medische centra, sociale diensten...
- Initiatieven ter bestrijding van de digitale kloof, isolement of verplaatsingsmoeilijkheden: lokale vaccinatie-antennes waar de inwoners door derden op het BruVax-platform worden geregistreerd en dezelfde dag worden gevaccineerd; mobiele vaccinatieteams die in het Gewest rondtrekken om mensen zonder papieren, daklozen en sekswerkers te overtuigen om zich te laten vaccineren; thuisvaccinatieteams voor mensen die zich door hun gezondheidstoestand niet kunnen verplaatsen, enz.
- Om de taalkloof te bestrijden worden bewustmakingscampagnes op sociale netwerken verspreid in de meest gesproken talen van het Brussels Gewest; radiospots en vraag-en-antwoordprogramma’s werden uitgezonden op gemeenschapszenders (Turks, Arabisch, Roemeens, enz.); alle bestaande meertalige communicatiemiddelen over COVID-19 en vaccinatie (flyers, video's, infografieën, enz.) zijn geïnventariseerd en ter beschikking van de bevolking gesteld op de website coronavirus.brussels; sensibiliseringsvideo’s over vaccinatie met vertegenwoordigers van erkende erediensten werden verspreid; een actieve samenwerking met ambassadeurs en culturele bemiddelaars, enz.

Wij blijven alles in het werk stellen om de Brusselse bevolking te motiveren om zich te laten vaccineren en hen toegang te geven tot vaccinatie.