Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Implementatie van handistreaming in uw bevoegdheidsdomeinen en uw deelname aan de Access City Award.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 48)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In uw antwoord van 25 januari 2021 op mijn parlementaire vraag van 3 december 2020 over de implementatie van handistreaming in uw bevoegdheidsdomeinen, had u het in uw antwoord vooral over uw verbintenissen/acties ten gunste van de personen met een fysieke handicap.

Vandaag, 28 juni 2021, zou ik graag terugkomen op twee onderwerpen die me na aan het hart liggen: de logica van de handistreaming, volgens welke de gehandicaptenproblematiek transversaal in aanmerking moet worden genomen in elk overheidsbeleid en elke overheidsactie, EN de inspanningen van de ministeriële kabinetten en overheidsdiensten om een project in te dienen voor de volgende Access City Awards.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

Wat betreft UW kabinet EN de overheidsdiensten en -instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:
  1. Zijn er reflecties of initiatieven opgezet of uitgevoerd die rekening houden met handicaps zoals verstandelijke handicaps, autisme, aandachtstekortstoornissen met of zonder hyperactiviteit of onzichtbare handicaps?
  2. Op 1 december 2020 heeft de Europese Commissie in de marge van de Europese Dag voor Personen met een Handicap de meest toegankelijke Europese steden bekroond met de Access City Award 2021 (1 ). Staat deelname aan de volgende Access City Award(s) op de agenda?
                                                                                                  
1 Access City Award 2021, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604geraadpleegd op 25 juni 2021. Voor de prijsuitreiking zie https://www.youtube.com/watch?v=Lg8NrZSPkAI
 

 

 
 
Antwoord    Wat Iriscare betreft, heeft de Dienst Personen met een Handicap binnen het Departement Beleid gezinnen en personen, geen nieuwe initiatieven genomen ten aanzien van een specifieke doelgroep bestaande uit personen met een handicap.
De dienst beheert de mobiliteitshulpmiddelen als regulator; deze steunmaatregelen zijn van nature bedoeld voor personen die mobiliteitsproblemen ondervinden. De dienst houdt echter een denkoefening met betrekking tot de uitbreiding van de steunmaatregelen gericht op andere behoeften van mensen met een handicap.

Binnen hetzelfde departement bereidt de Dienst Multidisciplinaire Evaluaties de hervatting van de evaluatieopdrachten voor die op tijdelijke basis beheerd worden door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van twee bevoegdheden die aan Iriscare zijn toevertrouwd:

- Kinderen met een handicap, aandoening of ziekte kunnen tot uiterlijk 21 jaar aanspraak maken op een verhoging van de maandelijkse kinderbijslag. Het bedrag van deze toeslag hangt af van de specifieke hulpbehoefte van het kind, die langs drie assen of "pijlers" wordt beoordeeld, respectievelijk met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke gevolgen, de impact op het dagelijks leven van het kind en de impact op het gezin.
- De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB) is specifiek bedoeld voor behoeftigen boven de 65 jaar met een beperkt inkomen. Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt mede bepaald op basis van een beoordeling van het verlies aan autonomie van de persoon.
Momenteel wordt binnen Iriscare een nieuw expertisecentrum opgericht dat zal instaan voor de geleidelijke hervatting, vanaf januari 2022, van deze evaluatieopdrachten.


Het spreekt voor zich dat Iriscare bij deze hervatting dankbaar gebruik zal maken van tientallen jaren ervaring op dit vlak op federaal niveau. Anderzijds heeft onze instelling evenwel ook de ambitie om deze kans te grijpen om het gehanteerde evaluatieconcept te moderniseren en uit te breiden. Concreet wil Iriscare evolueren van een voornamelijk “medische” evaluatie naar een diepgaande multidisciplinaire benadering van het evaluatieproces. Hiertoe wordt een veelzijdig team gevormd, bestaande uit medische en paramedische experts uit verschillende disciplines, waaronder profielen van klinisch psycholoog, logopedist en ontwikkelingstherapeut. Het doel is om in dit evaluatieteam alle expertisegebieden samen te brengen die een meerwaarde bieden voor de twee bevoegdheidsdomeinen waarvoor Iriscare de evaluaties zal verzorgen, met bijzondere aandacht voor mentale, psychologische en gedragsaspecten.
Wat betreft de
Diensten van het Verenigd College (DVC) luidde op 25 mei 2021 een parlementaire vraag - nr. 43 - van mevrouw Bianca Debaets als volgt: "de begeleiding van GGC-ambtenaren met een handicap".

In hun antwoord gaven de DVC aan dat de artikelen 60 tot 60/3 van het besluit betreffende hun statuten zowel voorzagen in een verplichting voor de DVC om 2% van het personeelskader in te vullen met personen met een handicap, als in een te volgen procedure.
Wat de meer specifieke kwestie van Handistreaming betreft, is sinds 2 augustus 2017 een ordonnantie van 23 december 2016 houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in werking getreden.Artikel 4 van deze ordonnantie bepaalt dat:
Ҥ 1. Elk Collegelid past handistreaming toe in al het beleid, in alle maatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen.
§ 2. Elk Collegelid betrekt handistreaming in
alle nieuwe beheersplannen, beheersovereenkomsten en andere strategische planningsinstrumenten van de overheidsdiensten die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Een impactnota met het aspect handicap moet worden opgesteld bij de ontwikkeling en de opvolging van de beheersplannen, beheerscontracten en andere strategische planningsinstrumenten bij de overheidsdiensten.
§ 3. Elk Collegelid evalueert
elk ontwerp van wetgevende of regelgevende akten vanuit het oogpunt van handistreaming, in overleg met de coördinator van de Administratie waarop het ontwerp van akte betrekking heeft. Als een dergelijk ontwerp een weerslag heeft op de situatie van personen met een handicap, dan geeft het Collegelid dat aan in een nota aan het College en stelt correctiemaatregelen voor indien nodig, waarbij hun volwaardige en effectieve deelname aan de maatschappij mogelijk wordt.
§ 4. Elk Collegelid ziet toe op de toepassing van handistreaming in de gunningsprocedures voor
overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies.
§ 5. Het College waakt erover om zich te coördineren met de Regeringsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de synergieën te bevorderen en een samenhangend handistreamingbeleid te verzekeren.”


De principes van Handistreaming zijn tot op heden nog niet naar behoren zijn geïmplementeerd omdat het opstellen van een besluit van het Verenigd College houdende uitvoering van de bepaling van voormelde ordonnantie en tot vaststelling van de administratieve procedure(s), nog steeds moet worden afgerond. Deze vertraging kan worden verklaard door twee elementen.

Het eerste element is de oprichting in 2018 van de ION Iriscare, waardoor de noodzaak ontstond om het bovengenoemde kader van de ordonnantie aan te passen aan de nieuwe institutionele fysionomie van de GGC. De DVC werden gemobiliseerd door de organisatie van de oprichting van Iriscare en de overplaatsing van een deel van het personeel.
Het tweede element is het begin van de COVID-crisis. Alle krachten van de DVC werden gemobiliseerd bij het beheer van deze ongekende crisis, waarbij de minder urgente dossiers terzijde werden geschoven.
De politieke wil om gelijke rechten te garanderen en discriminatie effectief te bestrijden, zoals blijkt uit de verklaring van de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de legislatuur 2019-2024, blijft bestaan.
Wat het
kabinet betreft, zijn, zoals uitgelegd in ons vorige antwoord, specifieke inrichtingen voorzien voor mensen met beperkte mobiliteit. Er is echter geen initiatief ontwikkeld met betrekking tot onzichtbare beperkingen.
Met betrekking tot de access city award GGC is niet bedoeld voor stedelijk beleid