Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het vaccinatiebeleid.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 471)

 
Datum ontvangst: 07/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Graag had ik volgende vragen gesteld:

 1. Hoeveel vaccins zijn geleverd: in totaal, per week en per type vaccin (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca en andere)?

 2. Over de toegediende vaccins: kunt u volgende vragen beantwoorden: in totaal, per week, per type vaccin (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca en andere) en per locatie (vaccinatiecentrum, lokale vaccinatie-antenne en medisch centrum)?

  1. Hoeveel vaccins zijn toegediend in verhouding tot het gepland aantal vaccins?

  2. Hoeveel vaccins zijn toegediend aan Vlaamse en Waalse pendelaars?

  3. Hoeveel vaccins zijn toegediend via de mobiele teams, per groep (minder mobiele mensen die thuis wonen, nieuwe bewoners woonzorgcentra, sekswerkers, fysiek en mentaal gehandicapten, dak- en thuislozen, mensen zonder papieren)?

  4. Hoeveel afspraken geraakten niet ingevuld?

  5. Hoeveel doses zijn gestockeerd?

  6. Hoeveel doses zijn vernietigd?

 3. Hoeveel procent van het personeel van de Brusselse woonzorgcentra is gevaccineerd? Kunt u cijfers bezorgen voor respectievelijk de woonzorgcentra erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de GGC?

 4. Hoeveel mensen zonder papieren moeten er nog gevaccineerd worden? Hoe zal dit aangepakt worden? Wat is het plan en tegen wanneer moet dit voltooid zijn?

 5. Over de verstuurde uitnodigingen:

  1. Kunt u een tijdslijn geven van wanneer welke groepen/leeftijdscategorieën (een of meerdere keren) uitgenodigd zijn?

  2. Hoeveel uitnodigingen zijn er verstuurd, per type uitnodiging (brief, e-mail, sms) en per groep/leeftijdscategorie?

  3. Hoeveel niet-opgedaagde uitgenodigden zijn door het callcenter, de OCMW’s of de ziekenfondsen opgebeld? Kunt u een overzicht geven per instantie, per week en per leeftijdscategorie? Hoeveel van deze opgebelde Brusselaars hebben via deze weg een afspraak gemaakt om een vaccin te krijgen? Kunt u een overzicht geven per week en per leeftijdscategorie?

 6. Transfer vaccins

  1. Hoeveel vaccins heeft Brussel ontvangen van welk gewest en op welk moment? Over welke types vaccins ging het?

  2. Zijn er vaccins van Brussel naar de andere gewesten getransfereerd? Zo ja, hoeveel, wanneer en over welke types vaccins ging het?

 7. Over de kost van de vaccinatiecampagne:

  1. Hoeveel heeft de Brusselse vaccinatiecampagne tot nu toe gekost, in totaal en per gevaccineerde?

  2. Hoeveel heeft Bruvax en het callcenter tot nu toe gekost? Hoe is dit geld precies besteed?

  3. Hoeveel geld is er besteed aan interne en externe consultants en wanneer? Kunt u een overzicht bezorgen?

 

 
 
Antwoord    Vraag 1

Tot 15/09 waren er in totaal 1 688 840 vaccins geleverd aan Brussel. Op het onderstaande beeld ziet u de verdeling van de voorraad per vaccin.

Vraag 2

a. Over de hele periode tot nu toe hadden we slechts 3.635 ‘no shows’. Dat komt neer op 0,29%. 99,71% werd dus ingevuld. Dit staat los van het feit dat de vaccinatiecentra nooit op volle capaciteit hebben gedraaid. Zelfs in de drukste weken bleef dit cijfer altijd ongeveer 10% onder de maximale capaciteit. Dit is enerzijds te verklaren door het feit dat er tot de leveringen op 31 mei minder vaccins waren dan er vraag was, en anderzijds door het kantelpunt vanaf 31 mei, toen het aanbod de vraag overtrof.
b. Minstens 109.000 dosissen werden toegediend aan niet-Brusselaars.
c. Via gedecentraliseerde acties, waaronder de mobiele vaccinatie-oplossingen, werden al 51.595 vaccins toegediend. Momenteel is de rapportering nog niet gevalideerd om een exacte uitsplitsing van de gedetailleerde categorieën te kunnen geven; dit zal zeker mogelijk zijn in een later stadium.
d. Zie ook antwoord a.
e. In de grafiek in antwoord op vraag 1 kan u zien hoeveel vaccins er werden opgeslagen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
f. Een verwaarloosbaar percentage vaccins (restdosissen) is verloren gegaan. Het gaat om minder dan 0,5%.

Vraag 3

Volgens Sciensano - Intermediaire resultaten tot en met 13/09/2021, bedraagt de vaccinatiegraad onder gezondheidszorgverleners die in het Brusselse gewest wonen en die ten minste één dosis COVID-19-vaccin hebben gekregen 69,64% in Brussel.

Vraag 4

Dat is heel moeilijk in te schatten omdat we het totaalaantal personen zonder papieren niet kennen. Er zijn al heel wat personen bereikt via alle lokale acties, maar ook via de vaccinatiecentra, waar ze sinds begin juli terechtkunnen. De lokale actoren die met hen in contact staan, zorgen voor de goede communicatie.
Per 20 augustus 2021 waren minstens 55.727 personen met een INSZ-BIS gevaccineerd. Minstens 634 personen zonder rijksregisternummer wensten niet geregistreerd te worden.

Vraag 5
a.

b. Na de vaccinatie in de rusthuizen, collectiviteiten en in de ziekenhuizen werd iedereen die nog niet gevaccineerd werd, uitgenodigd, tot de leeftijd van 12 jaar. Dit gebeurde in afnemende volgorde van leeftijd. Iedereen ontving een papieren brief, een sms indien het gsm-nummer gekend was in de officiële databases en idem voor een e-mail.
c. De gemeenten hebben de niet-gevaccineerde 65-plussers telefonisch gecontacteerd en personen werden regelmatig gebeld door het callcenter.
Alle niet-gevaccineerden hebben ook een herinnerings-sms ontvangen.
Wij hebben geen gegevens over het aantal personen dat een afspraak heeft gemaakt.

Vraag 6

Sinds eind juni is overeengekomen dat de niet-gebruikte vaccins in een federale stock worden bewaard. En destijds overschreed het aanbod van vaccins ruimschoots de vraag in het Brusselse gewest. Net op dat ogenblik wilde Vlaanderen een deel van de vaccins terugstorten aan Brussel. Die vaccins zijn dus rechtstreeks naar de federale stock gegaan.
Wallonië heeft op 21 juli nog eens 20.000 J&J-vaccins aan Brussel geschonken.
Midden juli heeft Brussel van de andere gewesten nog eens 17.000 Moderna-vaccins gekregen.

Brussel heeft van zijn leveringen de volgende aantallen aan de federale stock gegeven, al dan niet bestemd voor andere gewesten of landen (Covax):
5/7: 49.140 PF + 49.000 AZ
12/7: 49.140 PF
19/7: 49.140 PF + 10.000 Moderna
26/7: 44.460 PF + 7.000 Moderna + 3.900 J&J
2/8: 43.290 PF + 13.200 Moderna
9/8: 43.290 PF + 13.200 Moderna
16/08 : 43290 PF
23/08 : 43290 PF
30/08 : 51480 PF
06/09 : 51480 PF + 17 300 Moderna

Vraag 7

a. Het voorziene totaalbudget in 2021 bedraagt 101 miljoen euro, waarvan 29 miljoen euro voor vaccins (voorgefinancierd door de federale regering), 69 miljoen euro voor vaccinatieoperaties en 3 miljoen euro voor mobiliteit. De ‘80-20’-financiering moet nog worden afgerond met de federale regering. Te delen door het uiteindelijke aantal gevaccineerden - zie hierboven.
b. Bruvax zal in 2021 ongeveer 318.000 euro kosten; het callcenter voor vaccinaties zal in 2021 ongeveer 15 miljoen euro kosten, inclusief de ondersteuning voor de covidcertificaten. In beide gevallen gaat het om openbare aanbestedingen voor Doctena en N-Allo.
c. Er zijn ongeveer 70 externe medewerkers bij de GGC, van wie ongeveer 40,5 VTE die op vaccinatie werken, voor een totaalbedrag van ongeveer 6 miljoen euro in 2021.