Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van het Federaal Actieplan Handicap 2021-2024 op het beleid en de dynamiek inzake Handistreaming onder uw bevoegdheid

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 51)

 
Datum ontvangst: 10/09/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Ik wens u de volgende vragen stellen, in uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), gezamenlijk verantwoordelijk voor Gezinsbijslagen, het Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Buitenlandse Betrekkingen en Filmcontrole:

Met betrekking tot uw beleid :

  1. Wat zijn de eerste effecten van dit Federaal Actieplan Handicap op het beleid en het denkwerk onder uw bevoegdheid?

Met betrekking tot uw kabinet:

  1. Welke mechanismen zijn ingevoerd om de onderlinge afstemming en de samenhang tussen de maatregelen van het Federaal Actieplan Handicap en de maatregelen in verband met de Handistreaming-dynamiek onder uw bevoegdheid veilig te stellen en mogelijk te maken?

Wat uw administratie betreft:

  1. Hebben alle overheidsdiensten en -instellingen onder uw bevoegdheden of uw toezicht een aangewezen contactpersoon voor Handistreaming?

  2. Hoe staat het met de coördinatie tussen de contactpersonen "gehandicaptenbeleid" (op federaal niveau) en de contactpersonen "handistreaming” (op het niveau van uw administratie)? Hebben er al uitwisselingen plaatsgevonden?

 
 
Antwoord    Met betrekking tot uw beleid:

1. Wat zijn de eerste effecten van dit federaal actieplan Handicap op het beleid en de reflecties die binnen uw bevoegdheidsdomainen vallen?
Op het niveau van de DVC, hebben de eerste effecten van het federaal actieplan Handicap op het beleid en de reflecties betrekking op twee pijlers. De eerste heeft tot doel de uitvoeringsbesluiten aan te nemen van de ordonnantie van 23 december 2016 ‘houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.’ De tweede pijler heeft tot doel de principes van handstreaming te operationaliseren, met name door het aanwijzen van een aanspreekpunt ‘handistreaming’.
Op het niveau van Iriscare werd onlangs het federaalactieplan Handicap aangenomen door de federale regering.
Ook al bindt dit plan alleen het federale niveau, het spreekt voor zich dat een entiteit als de GGC niet onverschillig kan blijven voor de aanpak.
Minister Lalieux heeft aangekondigd de Interministeriële Conferentie nieuw leven in te willen blazen. Momenteel is de Interministeriële Conferentie Welzijn, Sport en Gezin verantwoordelijk voor het beleid voor mensen met een handicap. De conferentie is sinds 2012 niet meer gehouden.
De formele uitnodiging voor de volgende IMC is (voor zover ons bekend) nog niet verzonden.
Zodra we deze hebben ontvangen, zullen we er gevolg aan geven.
Wat betreft uw kabinet:
2. Welke mechanismen werden ingevoerd om de afstemming en de samenhang te verzekeren en mogelijk te maken tussen de maatregelen van het federaal actieplan Handicap en de maatregelen die verband houden met de Handistreaming-dynamiek die binnen uw bevoegdheidsgebied vallen?


De politieke wil om gelijke rechten te garanderen en discriminatie effectief te bestrijden, zoals blijkt uit de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de legislatuur 2019-2024, is nog steeds van toepassing. De principes van handstreaming zijn opgenomen in de ordonnantie van 23 december 2016 ‘houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie’. De uitvoering wordt voortgezet en kadert in de doelstellingen voor 2022. We zullen ervoor zorgen dat de afstemming van deze doelstellingen in overeenstemming is met de maatregelen van het Federaal Actieplan. Het IMC dat binnenkort opnieuw op federaal niveau wordt gelanceerd, zal zorgen voor een grotere samenhang tussen de maatregelen van het federaal actieplan Handicap en de maatregelen die verband houden met de Handistreaming-dynamiek.
Wat betreft uw bestuur:
3. Hebben alle besturen en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of onder uw toezicht vallen een aanspreekpunt Handistreaming aangewezen?
Voor de DVC maakt deze aanwijzing deel uit van de 2022-doelstellingen van de Diensten van het Verenigd College.

Op het niveau van Iriscare is de Dienst Personen met een handicap van Iriscare aangewezen als handistreaming-aanspreekpunt.
4. Hoe zit het met de afstemming tussen de aanspreekpunten 'handicapbeleid' (op federaal niveau) en de aanspreekpunten 'Handistreaming' (op niveau van uw bestuur)? Zijn er al uitwisselingen geweest?
Bij gebrek aan een Handistreaming-aanspreekpunt binnen de Diensten van het Verenigd College, kon tot op heden geen coördinatie tussen de aanspreekpunten 'handicapbeleid' worden ingevoerd.
Zodra een dergelijke persoon is aangesteld, kan er voor coördinatie gezorgd worden.
Op niveau van Iriscare neemt de Dienst Personen met een Handicap van Iriscare deel aan C6 Focal points van de UNCRPD-bijeenkomsten (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), die de administraties en instanties die verantwoordelijk zijn voor handicap samenbrengt, evenals de aandachtspunten van de verschillende machtsniveaus (federale en gefedereerde entiteiten). Deze bijeenkomsten bieden een overzicht van de initiatieven en beleidsmaatregelen inzake handicap die in alle entiteiten worden geïmplementeerd en zorgen voor de follow-up van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Deze bijeenkomsten zijn ook een gelegenheid om een ​​dialoog te onderhouden tussen de administraties die verantwoordelijk zijn voor handicap op de verschillende machtsniveaus. In het kader van deze vergaderingen werd het Federaal Plan voorgelegd aan de GGC.

Daarnaast wordt in het ontwerp van beheerscontract van Iriscare specifieke aandacht besteed aan de toepassing van het "handistreamingprincipe", in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en de ordonnantie van 23 december 2016 houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door op transversale wijze de integratie van personen met een handicap op alle gebieden van het maatschappelijk leven te bevorderen en in de verschillende fasen van het beleid rekening te houden met de handicapdimensie. De instelling zal daartoe het principe van "handistreaming" toepassen in het beheerscontract.
In het bijzonder zal Iriscare, in het kader van de ontwikkeling van haar diversiteitsplan, het principe van handistreaming implementeren.