Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van het federaal actieplan Handicap 2021-2024 voor het beleid en de dynamiek inzake Handistreaming die onder uw bevoegdheden vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 488)

 
Datum ontvangst: 10/09/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Mevrouw de minister, mijnheer de minister, ik wens u in uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), gezamenlijk belast met Gezondheid en Welzijn, de volgende vragen te stellen: 

Met betrekking tot uw beleid :

  1. Wat zijn de eerste gevolgen van het federaal actieplan Handicap voor het beleid en de overwegingen die onder uw bevoegdheid vallen?

Met betrekking tot uw kabinet:

  1. Welke mechanismen worden opgezet met het oog op de onderlinge afstemming en coherentie tussen de maatregelen van het federaal actieplan Handicap en de maatregelen in verband met de Handistreaming-dynamiek die onder uw bevoegdheden vallen?

Met betrekking tot uw bestuur:

  1. Beschikken alle overheidsdiensten en -instellingen die onder uw bevoegdheden of uw toezicht vallen, over een aangewezen contactpersoon Handistreaming?

  2. Hoe staat het met de coördinatie tussen de contactpersonen Gehandicaptenbeleid (op federaal niveau) en de contactpersonen Handistreaming (in uw bestuur)? Zijn er al uitwisselingen geweest?

 
 
Antwoord    Het ‘Federaal actieplan handicap’ is onlangs door de federale regering goedgekeurd.

Ook al is dat plan alleen bindend op federaal niveau, het spreekt vanzelf dat een entiteit als de GGC niet onverschillig kan blijven voor het proces.

Minister Lalieux heeft aangekondigd dat zij de interministeriële conferentie nieuw leven wil inblazen. Momenteel is de Interministeriële Conferentie Welzijn, Sport en Familie verantwoordelijk voor het beleid inzake personen met een handicap. Die is sinds 2012 niet meer gehouden.

De formele uitnodiging voor de volgende IMC is (voor zover wij weten) nog niet verzonden.
Zodra we die ontvangen, zullen we het opvolgen.
Op het niveau van Iriscare neemt de Dienst Personen met een handicap van Iriscare deel aan de vergaderingen rond C6 Focal points UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), die de administraties en agentschappen bevoegd voor personen met een handicap samenbrengt, evenals de focal points van de verschillende bevoegdheidsniveaus (federale en gefedereerde entiteiten). Dankzij die vergaderingen kan een overzicht worden verkregen van alle initiatieven en beleidsmaatregelen inzake personen met een handicap die in alle entiteiten worden uitgevoerd en kan toezicht worden gehouden op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Die vergaderingen zijn ook een gelegenheid om een dialoog te onderhouden tussen de administraties die op de verschillende bevoegdheidsniveaus bevoegd zijn voor personen met een handicap.

De Dienst Personen met een handicap volgt het dossier van handistreaming op in afwachting van de goedkeuring van een nieuwe ordonnantie die Iriscare in de regeling integreert, aangezien Iriscare de bevoegde instantie inzake personen met een handicap is geworden in de GGC.

Voortaan zal in het ontwerp van beheersovereenkomst van Iriscare echter specifieke aandacht worden besteed aan de toepassing van het principe ‘handistreaming’, overeenkomstig de bepalingen van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en de ordonnantie van 23 december 2016 houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, waarbij op transversale wijze de integratie van personen met een handicap in alle domeinen van de maatschappij wordt bevorderd en in de verschillende fasen van het beleid rekening wordt gehouden met de handicapdimensie. Daartoe zal de instelling het principe ‘handistreaming’ in de beheersovereenkomst toepassen.
Zo zal Iriscare met name in het kader van zijn diversiteitsplan het principe van handistreaming toepassen.

Op het niveau van de Diensten van het Verenigd College hebben de eerste effecten van het Federaal actieplan handicap op het beleid en de overwegingen betrekking op twee assen.

De eerste betreft de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 23 december 2016 “houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie”.

De tweede as heeft tot doel de beginselen van handistreaming op een operationele manier toe te passen, met name door een contactpersoon voor handistreaming aan te wijzen.Tot op heden is het niet gelukt om een mechanisme in te voeren om de onderlinge afstemming en samenhang tussen de maatregelen van het Federaal actieplan handicap en de maatregelen in verband met de dynamiek ‘handistreaming’ te verzekeren en mogelijk te maken.

De politieke wil om gelijke rechten te waarborgen en discriminatie doeltreffend te bestrijden, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de regeerperiode 2019-2024, is nog steeds actueel. De beginselen van handistreaming zijn opgenomen in de ordonnantie van 23 december 2016 “houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie”. De uitvoering is aan de gang en maakt deel uit van de doelstellingen voor 2022.

In 2022 moet een contactpersoon voor handistreaming worden aangesteld om de coördinatie tussen de contactpersonen voor ‘handicapbeleid’ te verzekeren.