Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van externe consultancy in het kader van de covid-crisis in 2020

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 522)

 
Datum ontvangst: 03/12/2021 Datum publicatie: 09/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

 

In het document "aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting 2020" van de GGC bevat de aangepaste begroting 2020 van BA 03.001.08.09.1211 een bedrag van 18.023.000 euro aan vereffeningskredieten.

De verantwoording van deze BA luidt als volgt:

Covid-19: In het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis moest een groot aantal overheidsopdrachten en contracten met externe partners worden gesloten om de uitvoering van het algemeen mechanisme ter bestrijding van de Covid-19-epidemie te garanderen. Dit pakket bestaat uit vier hoofdonderdelen:

- Extern advies: tijdens de crisis werden vijf externe consultants ingehuurd om de interne teams te versterken en te zorgen voor de coördinatie van de verschillende onderdelen.

Graag een antwoord op de volgende vragen ter zake:

  • Kan u een lijst verstrekken van de bovengenoemde externe consultancybedrijven en de specifieke taken waarvoor zij werden ingehuurd?

  • Kan u het exacte bedrag aangeven dat aan deze bedrijven is betaald, het aantal uren dat door elk van hen is gefactureerd en de kosten per uur?

 

 
 
Antwoord    De covidcrisis is een crisis zonder weerga in de geschiedenis van het Gewest, België, Europa en de wereld. Ze stelt het gezondheidsstelsel van alle landen zwaar op de proef. De zorgverstrekkers lijden, maar ook de administraties hebben hun opdrachten zien exploderen sinds het begin van de crisis. Vanaf februari 2020 werd duidelijk dat de Diensten van het Verenigd College ondersteuning nodig zouden hebben.
De vier ambtenaren die bij het begin van de crisis in functie waren, waren immers niet in staat de regeling te beheren die eerst moest worden opgezet voor de opvolging van de gevallen, vervolgens voor het testen en tot slot voor de vaccinatie, ondersteund door grote communicatie-inspanningen.
Er moest dus worden gezocht naar snelle, flexibele en doeltreffende oplossingen om de Diensten van het Verenigd College te ondersteunen. De keuze van het Verenigd College is dus gevallen op de inzet van consultancy. Consultancy is de snelste en meest efficiënte strategie om snel en flexibel aan bekwaam personeel te komen.

In 2020 is een beroep gedaan op de volgende externe consultancybureaus:

- Maerten & Partners;
- Möbius;
- QuantIM;
- PwC.

Het betrof de volgende opdrachten:

-
Crisiscoördinatoren: de aanpak bepalen (processen, systemen, middelen, procedures) overeenkomstig de op federaal en gewestelijk niveau vastgestelde maatregelen in het kader van de bevoegdheden van de GGC om de pandemie het hoofd te bieden in een voortdurend veranderende situatie; coördinatiestructuren en informatiestromen opzetten en begeleiden tussen a) de interne teams van de Diensten van het Verenigd College en andere betrokken administraties en b) externe actoren zoals zorg- of ondersteuningsteams op het terrein, collectiviteiten, de huisartsgeneeskunde, enz.; actieplannen opstellen; werkgroepen oprichten, werkwijzen definiëren en zorgen voor voldoende personeel.

-
Gewestelijke hoofdverpleegkundige: een beroep doen op de mobiele teams die door partners ter beschikking worden gesteld om tussen te komen in RH’s/RVT’s; mobiele teams van verpleegkundigen en zorgkundigen samenstellen (10 teams 5-5); de mobiele teams coachen tijdens hun opdracht (bezoek ter plaatse, debriefing); de mobiele teams uitzenden; de communicatie met de coördinatie onderhouden en die op de hoogte houden van de verschillende vorderingen; eventueel de facturen voor de tussenkomsten in RH’s/RVT’s opmaken.

-
Communicatie- en bewustmakingscoördinator: de communicatie- en bewustmakingsteams beheren; strategieën bepalen en acties uitvoeren om de kennis over en het draagvlak voor de geldende maatregelen te vergroten via campagnes waarbij verschillende media worden gebruikt, door contacten met de pers te onderhouden en door contacten en acties in samenwerking met het administratieve niveau (hoge ambtenaar, gemeenten, OCMW's, enz.), sectorale organisaties en plaatselijke actoren.

-
Transversale coördinator: transversale coördinatie ter ondersteuning van alle door de COVID-19-crisis getroffen diensten en opdrachten van de Diensten van het Verenigd College, en in het bijzonder om de acties van de verschillende diensten af te stemmen op de acties van specifieke dienstverleners en partners in het crisissysteem. De talrijke veranderingen en wisselwerkingen vergen immers veel coördinatie en begeleiding. Die worden het best gewaarborgd door personen met een specifiek profiel dat aangepast is aan dit soort taken (crisisbeheer). Het werk- en expertisedomein bevindt zich inhoudelijk op het snijvlak van de overheid, de welzijns- en gezondheidssector en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het kader van de COVID-19-crisis heeft Iriscare tweemaal een overheidsopdracht gesloten met Möbius voor de terbeschikkingstelling van een gewestelijke hoofdverpleegkundige om de logistieke en menselijke ondersteuning van de residentiële instellingen in het Brusselse gewest te coördineren. Laatstgenoemde is ook tussengekomen om de vaccinatiecampagne in instellingen voor bejaarde personen te ondersteunen. Deze laatste opdracht is bij Iriscare geëindigd op 30 april.

Voor Möbius is dit jaar al 67.911,26 euro betaald (36.564,69 euro vorig jaar), maar er moet nog een laatste factuur worden vereffend.

Iriscare heeft ook een opdracht afgesloten met Keppens voor een communicatiecampagne getiteld ‘Stroop je mouwen op’ voor een totaalbedrag van 73.925,30 euro.

Hieronder volgt een overzichtstabel voor 2020. De tarieven zijn vastgesteld per dag, zodat het niet mogelijk is te zeggen hoeveel uur er is gewerkt.

Van bij het begin van de crisis zijn de Diensten van het Verenigd College begonnen met het versterken van de cel Gezondheidsinspectie. Parallel met het crisisbeheer zijn aanwervingen opgestart om de cel en de andere diensten van de Diensten van het Verenigd College te versterken. Ondanks de lopende versterkingen hebben de intensiteit van de crisis en de complexiteit van de interventies het in dit stadium echter niet mogelijk gemaakt om de externe ondersteuning te verminderen. Bovendien moeten veel ambtenaren van de Diensten van het Verenigd College die alles hebben gegeven om deze crisis te helpen beheren, nu terugkeren naar een normaal leven of zelfs herstellen van de opgebouwde vermoeidheid. Dat is volkomen legitiem. De huidige versterkingen zijn in dit verband dan ook nog onvoldoende. Het Verenigd College heeft ingestemd met een verhoging van het kader van de Diensten van het Verenigd College met 1 miljoen euro in 2022. De Diensten van het Verenigd College werken ook aan een crisisbeheerscenario dat een terugkeer naar een normalere situatie mogelijk zal maken en de lessen die uit de crisis zijn getrokken, inclusief die van de consultants, zal integreren in het structurele en permanente kader van de GGC.

Qui

Wie

Montant versé

Betaald bedrag

Coût journalier HTVA

Dagelijkse kostprijs excl. btw

M&P

   890.465,62 €

1100 € ; 1150 € ; 706 €

QuantIM

   360.277,50 €

1.500,00 €

Möbius

      64.054,38 €

1.000,00 €

PWC

                    -   €

1.250,00 €