Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van de overheidsinstanties en -diensten in 2021

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 54)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 14/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    De afgelopen jaren zijn klimaat- en energievraagstukken een politieke prioriteit geworden. Een van deze kwesties is de strijd tegen energieverspilling, die van het allergrootste belang is. Het is belangrijk vanuit het oogpunt van het milieu, maar ook dat van de begroting. De stijging van de prijs van energiebronnen legt immers een zware druk op de begrotingen van overheidsdiensten en ondernemingen, terwijl energieverspilling bijdraagt tot broeikasgasemissies en verontreiniging.

Voor elk van de gewestelijke instanties/overheidsbesturen die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, zou ik u dan ook de volgende vragen willen stellen:

Voor het jaar 2021,

 1. Welke maatregelen zijn genomen om het volgende verbruik te verminderen?

 1.  elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4.  water?

 

 1. Wat was het verbruik van :

 1. Elektriciteit ?

 2. Gas?

 3. stookolie ?

 4. water ?

 

 1. Wat zijn de kosten in :

 1. Elektriciteit ?

 2. gas ?

 3. stookolie ?

 4. water?

 

 1. Heeft de organisatie/administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, ...) en voor het verbeteren van de energie-efficiëntie?

 1. Zo ja, hoeveel geld is er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?

 2. zo niet, waarom niet?

 

 1. Heeft de organisatie/het bestuur programma's ontwikkeld voor de isolatie van gebouwen en lokalen?

 1. Zo ja, welke? Wat zijn de kosten?

 2. zo niet, waarom niet?

 

 1. Heeft de organisatie/het bestuur deelgenomen aan de opleiding "Energiebesparing: meting en meting" van 1 oktober 2021, gegeven door Leefmilieu Brussel (zie hier voor details: shorturl.at/dhDY3)? Zo niet, waarom niet?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende antwoorden te geven op uw vragen:

1. Welke maatregelen werden er genomen om het verbruik te verminderen van:
· elektriciteit?
· gas?
· stookolie?
· water?
De diensten van het Verenigd College delen hetzelfde gebouw als Iriscare, gelegen aan de Belliardstraat 71, en er is een protocolakkoord opgesteld betreffende de samenwerking tussen de DVC en Iriscare met betrekking tot de gemeenschappelijke ondersteunende diensten. In overleg met de dienst gebouwen van de Algemene Dienst van Iriscare zijn enkele maatregelen, gestart in 2020, voortgezet in 2021 om het verbruik te verminderen en energieverspilling te voorkomen met personeel in een situatie van maximaal telewerk. Zo werden er enkele ruimtes gesloten, waaronder de sanitaire voorzieningen, en werden de meeste koelkasten afgekoppeld. Over het algemeen beschikt het gebouw over een intelligent verlichtingssysteem dat wordt geactiveerd wanneer er personeelsleden in de ruimtes aanwezig zijn en dat uitschakelt wanneer de sensoren aangeven dat bepaalde zones leeg zijn. Dit systeem is in 2021 altijd actief geweest in gedeeltelijk bezette ruimtes.Met betrekking tot de maatregelen die het Departement Algemene Diensten van Iriscare heeft genomen betreffende:
• Elektriciteit:
De investering en installatie van meters op elk elektrisch paneel voor geautomatiseerde monitoring van het verbruik bevinden zich in de testfase. Hierdoor konden bepaalde afwijkingen worden opgespoord die momenteel worden verholpen (lampen waarvan de detectoren defect zijn en die buiten de kantooruren blijven branden). Ook de plaatsing van elektrische energiemeters op de ventilatie-installaties bevindt zich in de goedkeuringsfase.
• Gas:
De investering in een energiemeter bevindt zich in de goedkeuringsfase en de installatie is gepland voor 2022. Hiermee kunnen verbruiksgrafieken worden opgevolgd en kunnen afwijkingen worden opgespoord (bv. abnormaal verbruik in het weekend of in de zomerperiode).
• Stookolie:
Niet van toepassing.
• Water :
De investering in een automatische pulsteller bevindt zich in de goedkeuringsfase en de installatie is gepland voor 2022. Hiermee kunnen afwijkingen worden opgespoord (abnormaal verbruik in het weekend: bv. lekkage toiletspoeling).

2. Wat was het verbruik in:
· elektriciteit?
· gas?
· stookolie?
· water?
Ter herinnering: het verbruiksbeheer voor het hele gebouw aan de Belliardstraat wordt verzekerd door Iriscare. De DVC gebruiken een volledig plateau en 2/3 van een tweede plateau. Het verbruik van de DVC in 2021 wordt geschat op 152.414 MWh voor elektriciteit, 210.322 MWh voor gas en 413 m³ voor water.
Voor het hele gebouw dat wordt gebruikt door de DVC en Iriscare:
• elektriciteit: 609.654 MWh voor het hele gebouw.
• gas: 841.289 MWh voor het hele gebouw.
• stookolie: Niet van toepassing
• water: 1.651 m³

3
. Wat waren de kosten voor:
· elektriciteit?
· gas?
· stookolie?
· water?

Deze kosten met betrekking tot het gebouw komen ten laste van het budget van Iriscare. De kosten in 2021 voor de door DVC bezette ruimten worden geraamd op 21.611,98 euro voor elektriciteit, 5.594,97 euro voor gas en 1.760,76 euro voor water.
Voor het hele gebouw dat wordt gebruikt door de DVC en Iriscare:
• elektriciteit: 86.447,93 EUR (BTW inbegrepen)
• gas: 22.379,86 EUR (BTW inbegrepen)
• stookolie: Niet van toepassing
• water: € 7.043,02

4. Heeft de instelling/administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zon, wind, etc.) en om de energie-efficiëntie te verbeteren?
· Als dat zo is, wat is het budget voor ontwikkeling en onderhoud ervan?
·
Als dat niet zo is, waarom?
Ter herinnering, gezien de gemeenschappelijke diensten die zijn opgezet tussen de DVC en Iriscare, valt deze zaak onder de bevoegdheid van de Algemene Dienst van Iriscare.
De dienst Gebouwen Iriscare voert een studie uit voor de installatie van zonnepanelen op de daken (in evaluatie: het oogpunt van winstgevendheid) via de opdrachtencentrale met SIBELGA: Nrclick en SolarClick. Het zou gaan om een lokale elektriciteitsproductie die een deel van ons verbruik zou dekken (wat momenteel niet voldoende is om autonoom te zijn).

5. Heeft de instelling/administratie programma's ontwikkeld voor de isolatie van ruimten en gebouwen?
• Als dat zo is, welke? Wat is de kostprijs?
• Als dat niet zo is, waarom?

De Diensten van het Verenigd College hebben geen programma's ontwikkeld voor de isolatie van ruimten en gebouwen. Gezien de gemeenschappelijke diensten die zijn opgezet tussen de DVC en Iriscare, valt deze kwestie onder de bevoegdheid van het Departement Algemene Diensten van Iriscare.
Een zware en volledige renovatie van het gebouw werd voltooid in juni 2011 met inbegrip van de isolatie van de wanden (muren, daken), nieuwe HVAC-installaties die voldoen aan de normen die van kracht waren op het moment van de stedenbouwkundige vergunning voor deze renovatie.
Andere investeringen in isolatie van het gebouw worden bestudeerd (vervanging van beglazing en/of kozijnen).

6. Heeft de instelling/administratie op 1 oktober 2021 de opleiding "Energiebesparingen: meten en evalueren" verstrekt door Leefmilieu Brussel (zie hier voor details: shorturl.at/dhDY3) gevolgd? Indien niet, waarom?
Geen van de personeelsleden van het Verenigd College heeft aan deze opleiding deelgenomen.
Een personeelslid van de dienst gebouwen van Iriscare nam deel aan de opleiding “energiebesparingen: meten en evalueren” van 1 oktober 2021