Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van overheidsinstellingen en -diensten in 2021

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 569)

 
Datum ontvangst: 30/03/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 01/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    De afgelopen jaren staan klimaat- en energievraagstukken op de politieke agenda. Een van deze kwesties is de strijd tegen energieverspilling, die van het allergrootste belang is. Dit is belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit budgettair oogpunt. De stijging van de prijzen van energiebronnen legt immers een zware druk op de begrotingen van de administraties en openbare ondernemingen, terwijl energieverspilling bijdraagt tot broeikasgasemissies en verontreiniging.

Ik zou daarom de volgende vragen willen stellen aan elk van de gewestelijke organen/administraties die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen:

Voor het jaar 2021,

Welke maatregelen zijn genomen om het verbruik te verminderen?

van elektriciteit?

van gas?

van stookolie?

van water ?

Wat was het verbruik van :

elektriciteit?

Gas?

stookolie ?

water ?

Wat zijn de kosten op het vlak van:

elektriciteit?

gas?

stookolie ?

water ?

Heeft de instelling/administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, ...) en voor het verbeteren van de energie-efficiëntie?

Zo ja, wat is het budget voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?

zo niet, waarom niet?

Heeft de instelling/de administratie programma's ontwikkeld voor het isoleren van plaatsen en gebouwen?

Zo ja, welke? Wat is de kostprijs?

Zo niet, waarom niet?

Heeft de instelling/de administratie deelgenomen aan de opleiding "Energiebesparingen: meten en evalueren" van 1 oktober 2021, aangeboden door Leefmilieu Brussel (zie hier voor details: shorturl.at/dhDY3)? Zo niet, waarom niet?

 
 
Antwoord    Voor de Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), voor 2021:

De DVC zetelen in hetzelfde gebouw als Iriscare aan de Belliardstraat 71 en er is een protocolakkoord opgesteld over de samenwerking tussen de DVC en Iriscare met betrekking tot de gemeenschappelijke ondersteuningsdiensten. In overleg met de dienst Gebouwen van het departement Algemene Diensten van Iriscare zijn enkele in 2020 gestarte maatregelen in 2021 voortgezet om het verbruik te verminderen en energieverspilling te voorkomen aangezien het personeel maximaal telewerkte. Zo zijn sommige lokalen gesloten, waaronder sanitaire voorzieningen, en zijn de meeste koelkasten uit het stopcontact gehaald. In het algemeen beschikt het gebouw over een intelligent verlichtingssysteem dat wordt geactiveerd wanneer er personeel in de lokalen aanwezig is en wordt uitgeschakeld wanneer de door de sensoren gedekte zones leeg zijn. Dat systeem is in 2021 altijd blijven werken in de gedeeltelijk gebruikte lokalen.

Met betrekking tot de maatregelen die het departement Algemene Diensten van Iriscare heeft toegepast voor:

· Elektriciteit: de investering in en installatie van meters op elk elektrisch paneel om het verbruik automatisch op te volgen, bevinden zich in de testfase. Daardoor konden bepaalde afwijkingen worden opgespoord waaraan momenteel wordt verholpen (lampen met defecte detectoren waardoor ze buiten de kantooruren blijven branden). Ook de plaatsing van elektrische energiemeters op de ventilatie-installaties ligt ter goedkeuring voor.Elektriciteitsverbruik: 609,654 MWh voor het hele gebouw.
Kostprijs: 86.447,93 euro (incl. btw)

· Gas: de investering in een energiemeter bevindt zich in de goedkeuringsfase en de installatie is gepland voor 2022. De meter zal het mogelijk maken verbruiksgrafieken op te volgen en afwijkingen op te sporen (bv. abnormaal verbruik in het weekend of in de zomerperiode).


Gasverbruik: 841,289 MWh voor het hele gebouw.
Kostprijs: 22.379,86 euro (incl. btw)


· Stookolie: niet van toepassing.

· Water: de investering in een automatische pulsteller bevindt zich in de goedkeuringsfase en de installatie is gepland voor 2022. De teller zal het mogelijk maken afwijkingen op te sporen (abnormaal verbruik in het weekend: bv. lekkende waterspoeling).

Waterverbruik: 1651 m³
Kostprijs: 7.043,02 euro

Ter herinnering: Iriscare beheert het verbruik voor het hele gebouw in de Belliardstraat. De DVC gebruiken een volledig platform en nog 2/3 van een tweede platform. Het verbruik van de DVC in 2021 wordt geraamd op 152,414 MWh voor elektriciteit, 210,322 MWh voor gas en 413 m³ voor water.

Voor het hele gebouw dat door de DVC en Iriscare wordt gebruikt:
· Elektriciteit: 609,654 MWh voor het hele gebouw.

· Gas: 841,289 MWh voor het hele gebouw.

· Stookolie: niet van toepassing.

· Water: 1651 m³

De kosten van deze kosten voor het gebouw zijn ten laste van de Iriscare-begroting. De kosten in 2021 voor de door de DVC gebruikte ruimten worden geraamd op 21.611,98 euro voor elektriciteit, 5.594,97 euro voor gas en 1.760,76 euro voor water.

Voor het hele gebouw dat door de DVC en Iriscare wordt gebruikt:
· Elektriciteit: 86.447,93 euro (incl. btw)

· Gas: 22.379,86 euro (incl. btw)

· Stookolie: niet van toepassing.

· Water: 7.043,02 euro

Ter herinnering, gezien de gemeenschappelijke diensten die tussen de DVC en Iriscare zijn opgezet, valt deze materie onder de bevoegdheid van het departement Algemene Diensten van Iriscare.

De dienst Gebouwen van Iriscare voert momenteel een studie uit voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken (momenteel wordt de rentabiliteit onderzocht) via de aankoopcentrale met Sibelga: NRClick en SolarClick. Het zou gaan om lokale elektriciteitsproductie die het verbruik deels zou dekken (momenteel onvoldoende om zelfvoorzienend te zijn).


De DVC hebben geen programma's ontwikkeld voor de isolatie van lokalen en gebouwen. Rekening houdend met de gemeenschappelijke diensten die tussen de DVC en Iriscare zijn opgezet, valt deze materie onder de bevoegdheid van het departement Algemene Diensten van Iriscare.

In juni 2011 werd een ingrijpende totaalrenovatie van het gebouw voltooid, waarbij de muren en het dak werden geïsoleerd en nieuwe HVAC-installaties werden geplaatst volgens de normen die golden op het ogenblik dat de stedenbouwkundige vergunning voor die renovatie werd afgeleverd.
Andere investeringen in de isolatie van het gebouw worden bestudeerd (beglazing en/of raamkozijnen vervangen).

Een lid van de dienst Gebouwen van Iriscare heeft deelgenomen aan de opleiding ‘Energiebesparingen: meten en evalueren’ op 1 oktober 2021.