Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van overheidsinstellingen en -diensten in 2021

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 17)

 
Datum ontvangst: 30/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    De afgelopen jaren staan klimaat- en energievraagstukken op de politieke agenda. Een van deze kwesties is de strijd tegen energieverspilling, die van het allergrootste belang is. Dit is belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit budgettair oogpunt. De stijging van de prijzen van energiebronnen legt immers een zware druk op de begrotingen van de administraties en openbare ondernemingen, terwijl energieverspilling bijdraagt tot broeikasgasemissies en verontreiniging.

Ik zou daarom de volgende vragen willen stellen aan elk van de gewestelijke organen/administraties die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen:

Voor het jaar 2021,

Welke maatregelen zijn genomen om het verbruik te verminderen?

van elektriciteit?

van gas?

van stookolie?

van water ?

Wat was het verbruik van :

elektriciteit?

Gas?

stookolie ?

water ?

Wat zijn de kosten op het vlak van:

elektriciteit?

gas?

stookolie ?

water ?

Heeft de instelling/administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, ...) en voor het verbeteren van de energie-efficiëntie?

Zo ja, wat is het budget voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?

zo niet, waarom niet?

Heeft de instelling/de administratie programma's ontwikkeld voor het isoleren van plaatsen en gebouwen?

Zo ja, welke? Wat is de kostprijs?

Zo niet, waarom niet?

Heeft de instelling/de administratie deelgenomen aan de opleiding "Energiebesparingen: meten en evalueren" van 1 oktober 2021, aangeboden door Leefmilieu Brussel (zie hier voor details: shorturl.at/dhDY3)? Zo niet, waarom niet?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag in verband met het energieverbruik bij de instellingen en diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in 2021.

Ik wil u erop wijzen dat ik over geen enkele instelling die deel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toezicht uitoefen.