Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de audits van de overheidsadministraties, -instanties en -diensten die onder uw bevoegdheid vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 68)

 
Datum ontvangst: 13/05/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Zoals u weet, zijn audits een belangrijk instrument om de gelijke kansen, de werking, de kwaliteit van de dienstverlening, het bestuur en de transparantie van de overheidsdiensten te beoordelen en te verbeteren.

In uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), gezamenlijk belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Sinds april 2021,

  1. heeft uw kabinet opdracht gegeven tot audits? Zo ja, op welke data en voor welke overheidsadministraties/-instanties/-diensten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen?

  2. werden de aanbevelingen die naar aanleiding van de audits zijn gedaan, door elk van de gecontroleerde overheidsadministraties/-instanties/-diensten in aanmerking genomen? Zo niet, waarom niet?

  3. kunt u ons, in het kader van de overheidsadministraties/-instanties/-diensten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, een overzicht geven van de audits die door uw kabinet worden onderzocht?

 

 
 
Antwoord    1.
Voor Iriscare
De beheersovereenkomst van Iriscare voorziet in de invoering van een interne-auditfunctie en in de oprichting van een Auditcomité, uiterlijk in 2023.
Wat de interne-auditfunctie betreft, worden er momenteel acties ondernomen om de doelstelling van 2023 te halen. Iriscare heeft het consultancybureau EY aangesteld. EY zal in 2022 een risicoanalyse uitvoeren van de volledige organisatie en een auditplan opstellen. EY zal de audits van 2023 en 2024 uitvoeren. De auditfunctie zal vanaf 2025 worden toevertrouwd aan de medewerkers van Iriscare zonder verdere tussenkomst van de externe consultant.
Om die auditfunctie te omkaderen zal een Auditcomité opgericht worden. Het Auditcomité moet in 2022 operationeel zijn. Het Algemeen Beheerscomité van Iriscare keurde op 9 juni de selectie van de leden van het Auditcomité goed. In 2022 zijn de eerste taken van het Auditcomité zich vertrouwd maken met het project en de werking van Iriscare en het interne-auditcharter en het charter van het Auditcomité goedkeuren.
Voor de Diensten van het Verenigd College
Niet toepasbaar
2.
Niet toepasbaar
3.
Niet toepasbaar