Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondzwerven

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 586)

 
Datum ontvangst: 16/05/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Ik zou willen terugkomen op de problematiek van de rondzwervende niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die aan hun lot worden overgelaten door de instellingen of structuren waartoe zij zich wenden en die er niet in slagen hen te helpen.

Mijn eerste vragen zijn de volgende:

  1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van rondzwerven voor de NBMV’s die door uw diensten worden geregistreerd?

  2. Wat is sinds 2018 het aantal rondzwervende NBMV’s, per jaar, per gemeente? Welke gemeenten hebben de meeste rondzwervende NBMV’s?

  3. Bevestigt u dat het aantal rondzwervende NBMV’s is toegenomen? Zijn er nuances aan te brengen in de cijfers die u hebt?

Ik zou u de volgende aanvullende vragen willen stellen voor de overheids-, semi-overheids- en verenigingsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:

  1. Welke aangeboden diensten of projecten om rondzwervende NBMV’s te helpen zijn:

  1. momenteel beschikbaar?

  2. in het proces van erkenning?

  3. in behandeling door de GGC?

  4. in overweging in uw kabinet?

 

 
 
Antwoord    Eerst en vooral zou ik uw aandacht willen vestigen op het feit dat de begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) zoals u weet niet onder de bevoegdheid valt van de GGC, maar dat sommige NBMV’s toch worden opgevangen of ondersteund door vzw’s die door de GGC worden gefinancierd.

De groep niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die zich in België bevindt, bevindt zich in een bijzonder kwetsbare situatie: het gaat om minderjarigen die na een lange, vaak traumatiserende reis in Europa aankomen zonder begeleiding.

Wat de voornaamste oorzaken van het rondzwervende bestaan van jongeren (en NBMV’s) betreft, zou ik u willen verwijzen naar de verschillende hoorzittingen die binnen de Commissie ‘Affaires générales et résiduaires, de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives’ hebben plaatsgevonden, die tijdens de vergaderingen van 19 mei, 16 en 30 juni, 15 juli, 22 september en 13 oktober 2020 het onderwerp ‘jongeren op de dool’ heeft behandeld.

Ook zou ik willen verwijzen naar het verslag dat op 16 maart 2021 is opgemaakt en aanbevelingen omvat.
Die hoorzittingen en vaststellingen van de actoren op het terrein wijzen op familiale moeilijkheden, migratie, schoolverzuim, wantrouwen ten opzichte van diensten en instellingen en een oververtegenwoordiging van LGBTQIA+-jongeren.

Naast die elementen wordt ook nog gewezen op andere parameters zoals de toename van de financiële kwetsbaarheid (verschillende schulden, moeilijkheden om werk te vinden/een opleiding te volgen, enz.) en de huisvestingscrisis in het Brussels Gewest. 

Noch de administratie noch de vzw Bruss’Help beschikken over precieze cijfers over het aantal rondzwervende NBMV’s in Brussel, aangezien er geen telling is uitgevoerd gemeente per gemeente.
In het kader van de telling van 2022, die uitgevoerd wordt door de vzw Bruss’Help, is het echter de bedoeling dat de cijfers over de NBMV’s worden verzameld en verwerkt.


De objectivering van het fenomeen van rondzwervende jongeren is per definitie complex, aangezien veel jongeren onder de radar blijven. Ze zijn bovendien heel mobiel (gaan van het ene gewest naar het andere, van de ene stad naar de andere, van de ene gemeente naar de andere), ofwel omdat ze worden opgevangen door familie of vrienden, ofwel omdat ze enkele nachten in opvangstructuren doorbrengen.
De gemeenten 1000 Brussel, Anderlecht en Sint-Gillis tellen veel rondzwervende jongeren omdat er veel rondzwervende NBMV’s en meerderjarige jongeren zonder papieren rond het Zuidstation zijn. 


Wat betreft het dienstenaanbod en de projecten om rondzwervende NBMV’s te helpen, vangt New Samusocial van tijd tot tijd en op korte termijn NBMV’s op wanneer zij in het bijzonder risico op gevaar lopen (niet-begeleide minderjarige die alleen is, kwetsbaarheid, ...) en wanneer er geen andere huisvestingsoplossing mogelijk is binnen het aan NBMV’s aangepaste netwerk. In de mate van het mogelijke worden NBMV’s gehuisvest in kleine kamers of individuele kamers met meer toezicht. Systematisch worden ze de dag erna doorverwezen naar andere partners.

Andere verblijfscentra kunnen af en toe ook NBMV’s opvangen.
De vzw Mentor Escale, die erkend is en gesubsidieerd wordt als centrum voor algemeen welzijnswerk, zorgt voor begeleiding ten gunste van NBMV’s. Die begeleiding kan verschillende vormen aannemen: socio-educatief, psychologisch, gericht op opleiding/school, opvang in een transitwoning, zoeken naar een woning.

Bovendien zal het project voor een laagdrempelig opvangcentrum, dat is opgezet door de vzw Macadam en wordt gefinancierd uit de begroting voor dakloosheid en geestelijke gezondheid, zich richten op zogenaamde ‘rondzwervende’ jongeren, d.w.z. jongeren onder de 26 jaar die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden, met inbegrip van jonge migranten (minderjarigen en meerderjarigen die wachten op opvang door de Belgische staat of die dat weigeren).
Met dat project wil Macadam tegemoetkomen aan de fysieke, psychologische en sociale behoeften van 'rondzwervende' jongeren. Naast de opvang en de aanwezigheid van diensten intern wil Macadam er ook voor zorgen dat er in een netwerk wordt gewerkt bij de begeleiding en bij het maken van een einde aan het rondzwervende bestaan. Het is de bedoeling dat deze toekomstige voorziening een aanknopingspunt en een ontmoetingsplek wordt.

Dit project moet het mogelijk maken om dagelijks 20 jongeren op te vangen, met een maximum van 8 jongeren tegelijkertijd (met inachtname van de gezondheidsmaatregelen in verband met covid). In één jaar tijd zouden dankzij dit project 250 verschillende jongeren opgevangen moeten kunnen worden.

Verder zou ik u willen verwijzen naar het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 575 betreffende de rondzwervende jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die u enkele weken geleden hebt gesteld.