Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenwerkingsprotocollen met uw kabinet en de administratie

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 73)

 
Datum ontvangst: 11/07/2022 Datum publicatie: 11/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2022 Ontvankelijk
26/09/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

 

Ik zou graag het volgende willen weten:

 

  1. Wat zijn de huidige samenwerkingsprotocollen tussen uw kabinet, met voor elk van de samenwerkingsprotocollen: van de  van de geldigheidsduur van het protocol, de betrokken partner(s) en de doelstelling(en)?

  2. Kunt u ons, in het kader van de administraties, overheidsinstellingen/diensten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, een overzicht geven van de samenwerkingsprotocollen die door uw kabinet worden bestudeerd?

 

 

 

 
 
Antwoord    1.
Er wordt geen samenwerkingsprotocol bestudeerd.
2.
Dit zijn de huidige door Iriscare afgesloten protocollen:

- 1) Kaderprotocol voor gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag inzake de toegang tot de fiscale gegevens en tot de gegevens over onroerende en roerende goederen in het kader van de toekenning van bijstand aan ouderen
(zie bijlage 1).
o
Geldigheidsduur: het protocol is op 8 maart 2021 in werking getreden en heeft een onbepaalde duur.

o
Protocolpartijen: de Federale Overheidsdienst Financiën en Iriscare.

o Doelstellingen: het doel van het protocol bestaat in de overdracht van fiscale gegevens met betrekking tot de inkomsten (met inbegrip van inkomsten uit roerende en onroerende goederen) waarover de FOD Financiën beschikt, aan Iriscare in het kader van de behandeling van de dossiers betreffende de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

- 2) Samenwerkingsprotocol tussen de overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag betreffende de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden
(zie bijlage 2).


o
Geldigheidsduur: het protocol is op 1 december 2020 in werking getreden en heeft een onbepaalde duur.

o
Protocolpartijen: de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Iriscare.

o Doelstellingen: het doel van het protocol bestaat in de regeling van de samenwerking tussen Iriscare en de FOD Sociale Zekerheid na de overdracht van het beheer van de THAB door de FOD Sociale Zekerheid aan Iriscare op 1 januari 2021. De belangrijkste regels betreffen de overdracht van afgesloten dossiers, zodat Iriscare deze kan blijven uitbetalen; de uitvoering van de medische evaluatie door de FOD Sociale Zekerheid in een overgangsfase en de behandeling van lopende dossiers en beroepen.


- 3) Kaderprotocol voor gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag inzake de toegang tot de fiscale gegevens, in het kader van de toekenning van sociale toeslagen op de gezinsbijslagen
(zie bijlage 3).

o
Geldigheidsduur: het protocol is op 1 januari 2020 in werking getreden en heeft een onbepaalde duur.

o
Protocolpartijen: de Federale Overheidsdienst Financiën en Iriscare.

o
Doelstellingen: het doel van het protocol bestaat in de overdracht van fiscale gegevens met betrekking tot de inkomsten waarover de FOD Financiën beschikt, aan Iriscare in het kader van de rechtstreekse en automatische vaststelling van het recht op toeslagen op de gezinsbijslagen, voor de gezinnen die onder de bevoegdheid van de GGC vallen.

- 4) Protocol betreffende de verwerking van persoonsgegevens tussen Iriscare en de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de toepassing van de wetgeving inzake de toekenning van gezinsbijslagen
(zie bijlage 4).o
Geldigheidsduur: het protocol is op 19 oktober 2021 in werking getreden en heeft een onbepaalde duur.

o
Protocolpartijen: Dienst Vreemdelingenzaken en Iriscare.

o
Doelstellingen: het doel van het protocol bestaat erin de modaliteiten te formaliseren voor de uitwisseling van persoonsgegevens betreffende de verblijfsstatus van in België verblijvende vreemdelingen tussen de partijen in het kader van de toepassing van de wetgeving inzake de toekenning van gezinsbijslagen.
In het kader van de opdrachten van het bestuur beschikken de DVC over verschillende samenwerkingsprotocollen met andere besturen en overheidsdiensten.

Momenteel zijn er vier protocollen van kracht tussen de DVC en Iriscare.

- Het protocolakkoord betreffende de samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College en Iriscare met betrekking tot de ondersteunende diensten: dit protocol is op 1 januari 2019 in werking getreden en preciseert de nadere regels voor de samenwerking tussen de verschillende ondersteunende diensten van Iriscare in opdracht van de DVC. Het betreft de nadere regels voor de werking van de gemeenschappelijke diensten (sociale dienst, IT, facility, gebouw, vertaling), maar ook de beginselen van samenwerking tussen de verschillende diensten van de twee besturen (HR, informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens, communicatie). Dit protocol wordt ook jaarlijks herzien voor de aanpassingen in functie van de evolutie van de behoeften.


- Het protocolakkoord tussen de Diensten van het Verenigd College en de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag houdende oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst: dit protocol is op 1 juli 2019 in werking getreden en bevat de modaliteiten vastgesteld bij het besluit van het VC van 13 juni 2019 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor de twee besturen.

- Het protocolakkoord betreffende de samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag met betrekking tot de gedeelde diensten in het kader van de administratieve en financiële controles: dit protocol werd op 23 mei 2019 door het VC goedgekeurd en betreft de modaliteiten voor de samenwerking tussen de twee besturen in deze aangelegenheden.


- Het protocolakkoord tussen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag met betrekking tot de diensten geleverd door de Dienst in uitvoering van artikel 4, §6, van de ordonnantie inzake Iriscare en tot vaststelling van de beginselen van bepaalde samenwerkingsverbanden tussen de Diensten van het Verenigd College en de Dienst: het heeft tot doel de homogeniteit van de bevoegdheden tussen beide besturen te consolideren. De nadere regels van het protocol hebben betrekking op de opdrachten die aan Iriscare werden overgedragen, zoals bijvoorbeeld de sector van de kinderopvang. Het protocol herinnert ook aan de bevoegdheden van de DVC in de sectoren van de geestelijke gezondheid en de eerstelijnszorg. In het protocol worden eveneens de modaliteiten gepreciseerd voor de uitvoering van het non-profitakkoord 2018 gecoördineerd door Iriscare, alsook de beginselen van samenwerking, met name op budgettair gebied, voor de opdrachten die hetzij door Iriscare, hetzij door de DVC worden uitgevoerd en waarbij het andere bestuur betrokken is.

De DVC beschikken eveneens over een samenwerkingsovereenkomst met het Gewest. Het betreft de samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle. Deze overeenkomst werd goedgekeurd bij instemmingsordonnantie van 11 maart 2021 en werd afgesloten voor onbepaalde duur. Hierin worden de rechten en plichten van beide partijen op het gebied van begroting, financiën, boekhouding en controle uiteengezet en worden de samenwerkingsvoorwaarden vastgesteld.

Er werd ook een specifiek protocol voor de non-profitsector ingevoerd, waarbij de besturen van de GGC en haar partners betrokken zijn. Het betreft het protocolakkoord 2018-2019 van 18/07/2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Dit protocol beoogt het waarborgen van de beschikbaarstelling van kredieten en de specifieke maatregelen voor de sector. Het beheer wordt uitgevoerd door Iriscare en de wijze van samenwerking met de DVC is opgenomen in het protocolakkoord tussen de twee besturen.

In het kader van het beheer van de crisis werd een aantal protocollen opgesteld.

In april 2020 werd het protocolakkoord tussen het Europees Parlement, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de New Samusocial VZW afgesloten over bepalingen inzake solidariteit met de burgers, met name voor de huisvesting van kwetsbare personen tot augustus 2020.

In oktober 2020 werd een samenwerkingsprotocol overeengekomen tussen de DVC en Sciensano. Het betreft het protocol inzake de verwerking van gegevens door Sciensano en de bevoegde instanties van de gefedereerde entiteiten in het kader van de manuele opvolging van de contacten van personen die (vermoedelijk) besmet waren met het COVID-19-coronavirus.