Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende "wetenschappelijk onderzoek door overheidsdiensten, -organen en -diensten die onder uw bevoegdheid vallen"

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 76)

 
Datum ontvangst: 30/08/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk
11/10/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

De "wetenschappelijke enquête" is een instrument om de bevolking te ondervragen/vragen te stellen, onder meer om informatie te verkrijgen, te analyseren en te valideren, maar ook om gedragingen, verschijnselen enz. beter te begrijpen.

Na een kwaliteitsonderzoek kunnen de verkregen informatie en resultaten uiteindelijk worden gebruikt om overheidsbeleidslijnen te ontwikkelen of (bij) te sturen.

 

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

 

Met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek (kwantitatief/kwalitatief) in verband met uw bureau of de overheidsdiensten, -organen en -diensten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

 

Sinds 2021,

 

  1. Zijn er onderzoeken aangevraagd en uitgevoerd? Zo ja, door wie, op welke data, voor welke thema's en bevolkingsgroepen, en wat zijn de kosten (incl. btw)? Zijn ALLE resultaten en verslagen van deze enquêtes openbaar en toegankelijk?

 

  1. Kunt u ons een overzicht geven van de momenteel lopende onderzoeken en de daarmee samenhangende begrotingen? Wie voert deze enquêtes uit en met welk doel?

 

  1. Kunt u ons een overzicht geven van de enquêtes die in behandeling zijn of op de agenda staan, en de bijbehorende begrotingen? Wie moet deze enquêtes uitvoeren en met welk doel?

 

  1. Voldoen de persoonsgegevens die in het kader van de enquêtes worden verwerkt, bij de verwerking ervan strikt aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Zijn er klachten te melden?

 

 

 
 
Antwoord   

1.

Voor de DVC,

De antwoordelementen en details staan in de bijgevoegde tabel.

Deze tabel bevat de volgende elementen:

·         Titel

·         Doelstelling

·         Auteur

·         Datum van publicatie

·         Begroting (uitbesteding)

·         Beschikbaar op de website van de GGC/Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

 

In het kader van haar opdrachten heeft Iriscare verschillende studies besteld bij externe dienstverleners, volgens openbare aanbestedingsprocedures. Deze studies zijn gebaseerd op het verzamelen van kwalitatieve gegevens, via interviews en participatieve workshops, of kwantitatieve gegevens, waarvoor instrumenten als de enquête worden ingezet.

 

De verschillende in opdracht gegeven studies zijn de volgende:

-       2022: een studie over de herziening van de financieringsnormen voor rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest en over de uitvoering van de BelRai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De studie is vooral gebaseerd op kwalitatieve gegevens uit interviews, participatieve workshops en een literatuuronderzoek. De studie werd toegekend aan de onderneming BDO. De studie wordt momenteel afgerond. De eindverslagen zullen tegen het einde van het jaar ter beschikking worden gesteld van het publiek. De kostprijs bedraagt 106.850 euro.

-       2021 - 2022: programmatiestudie over voorzieningen voor het thuishouden en opvangen of huisvesten van ouderen in het Brussels Gewest.  Deze studie maakt gebruik van kwalitatieve gegevens uit interviews, participatieve workshops en literatuuronderzoek. BDO kreeg de opdracht de studie uit te voeren. Het eindverslag is beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website van Iriscare[1]. De kosten bedragen 130.680 euro.

-       2021 - 2022: studie over het aanbod en de behoeften aan diensten voor personen met een handicap in Brussel. Deze studie in opdracht van Iriscare en de FGC bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft het kadaster van het dienstenaanbod in Brussel, uitgevoerd op basis van een juridische, economische en praktische cartografie. Dit deel is hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van de administraties. Het tweede deel betreft de studie over de behoeften. Dit deel omvat het gebruik van enquête-instrumenten onder de bevolking met een handicap in Brussel, alsmede interviews. Deze studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van verschillende faculteiten van de ULB (Solvay, Dublea, Acte, Centre de droit public et social). Het wordt geleid door het platform Brussels Studies Institute. De studie wordt momenteel afgerond. De eindverslagen zullen tegen het einde van het jaar ter beschikking worden gesteld van het publiek. De kosten voor Iriscare bedragen 75.169 euro.

-       2019 - 2022: drie studies in verband met de uitvoering van het "IFIC"-model, d.w.z. de invoering van nieuwe "IFIC"-functiebeschrijvingen en bijbehorende schalen in het Brusselse Gewest (as 1, 2 & 3) die zijn toevertrouwd aan de gelijknamige vzw (vzw IF-IC).

·         Ten eerste de financiering van een voorstudie voor de invoering van een "IFIC"-hervorming in Brussel tussen 2019 en 2021 voor de CP330-sectoren (d.w.z. de sectoren rusthuizen, IBW, PVT en revalidatie, bekend als as 1); de kosten van deze studie bedragen 100.000 euro.

·         Ten tweede de financiering van een verkennende studie over de implementatie van IFIC (100% salarismodel) in openbare rusthuizen (2021-2022) (hierna as 2 genoemd); De kosten van deze maatregel bedragen 50.000 euro.

·         Ten slotte een haalbaarheidsstudie over de implementatie van de IFIC (classificatie en loonmodel) in de sectoren van PC 318, 319, 327, 329, 332 en andere 330 (hierna as 3 genoemd), en steun voor de ontwikkeling van een classificatie in de sectoren die dat wensen. De kosten van deze studie bedragen 35 132,29 euro voor Iriscare en 188 567,71 euro voor de FGC; in totaal 237 000 euro.

 

 

Naast deze studies heeft Iriscare toegang tot enquêtegegevens voor de monitoring en evaluatie van bepaalde projecten:

- In het kader van de financiering van taalcursussen Nederlands voor personeel en management van rusthuizen (RH-RVT) vraagt Iriscare aan Het Huis van het Nederlands, de dienstverlener die gekozen is om deze cursussen te organiseren, om enquêtes te houden over de kwaliteit van de cursussen onder de deelnemers en de contactpersonen in de RH-RVT. De resultaten van deze enquêtes worden vervolgens doorgegeven aan Iriscare om de situatie op het terrein te analyseren en eventuele maatregelen vast te stellen (bijvoorbeeld verbetering van de cursussen, communicatie over het aanbod, uitbreiding van het aanbod van modules...).

- In het kader van de opvolging en evaluatie van de risicobeperkende verbruiksruimte GATE, goedgekeurd door Iriscare en open sinds mei 2022, worden gegevens over de kenmerken van de bezoekers en de opdrachten van verbruikersruimte verzameld en geanalyseerd door Sciensano, Eurotox en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel Hoofdstad. Deze gegevens worden jaarlijks verzameld.

2.

Voor de DVC,

Zie tabel in bijlage

 

Voor Iriscare,

Zie antwoord op vraag 1.

3.

Voor de DVC,

Zie tabel in bijlage

 

Voor Iriscare,

    Zie antwoord op vraag 1.

4.

Voor de DVC:

In het kader van de in opdracht van het Observatorium opgestelde verslagen zien de onderzoeksteams erop toe dat de veiligheid van de persoonsgegevens die tijdens eventuele interviews of enquêtes worden verwerkt, in acht wordt genomen. Hetzelfde geldt voor het team van het Observatorium dat zijn verslagen opstelt. Er zijn geen klachten te melden.

 

Voor Iriscare:

In alle overheidsopdrachten van Iriscare is een specifieke clausule opgenomen over de naleving van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze geldt voor alle externe dienstverleners. De DPO van Iriscare controleert alle specificaties.

Dienstverleners moeten ook een specifiek toeleveringscontract voor de verwerking van persoonsgegevens ondertekenen.

Meer in het algemeen werkt Iriscare aan de ontwikkeling van een intern proces voor de verwerking van persoonsgegevens.

Iriscare heeft hierover geen klachten ontvangen.

 

[1] https://www.iriscare.brussels/nl/2022/07/06/resultaten-programmeringsstudie-voor-de-ouderensector/ (geraadpleegd op 26 september 2022)